Лекции по счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


СЧЕТОВОДСТВО

ИМУЩЕСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Определени имущество - съвкупността от стопански средства (активите) и техните източници (пасивите), който се променят под въздействието на извършените стопански операции. Активите се характеризират по своя конкретен състав и функционална роля, а пасиви по своя произход и целево предназначени.

СПЕЦИФИКА НА СЧЕТОВОДСТВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ.
- Всеобхватна отчетност(всичко във фирмата трябва да бъде отразено счетоводно);
- Задължително се използва стойностния измерител;
- Задължителното документиране на всички стопански факти и явления;
- Счетоводното отчитане се осъществява непрекъснато от момента на създаване до ликвидация на фирмата;
- Използват се специфични за счетоводството способи за отчитане - балансовия, метода по двойното записване на счетоводните сметки,;
- Индивидуализиране на обекта на отчитане (означава че всеки един момент на отчитане откриваме самостоятелна счетоводна сметка);
СЪЩНОСТ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИ
АКТИВИ
Признак за деление на активите е трайността. Дълготрайни и краткотрайни.
Дълготрайни активи - материални, нематериални и финансови;
Материални - това са активите които ползваме дълго време, като запазват първоначалния си вид, но те имат натурално веществени характер - могат да бъдат амортизируеми и не амортизируеми. Методи за начисляване на амортизация - линеен и нелинее (прогресивни и дегресивни).
Не начислява амортизация на природните ресурси, историческите ценности и музейните експонати.
Нематериални - това са активи които ползваме продължително време също са амортизируеми, но не притежават натурално веществен характер. Софтуерни продукти, интелектуална собствено, патенти, всякакви възможни права и т.н. Търговската репутация - създава се и се владее само от предприятия които владея други предприятия.
Финансови - не са амортизуеми - съучастия инвестиции в други в предприятия. Това са правата и задълженията в придобитото предприятие. Инвестиционните имоти - това са имоти които се използват за отдаване под наем и придобиване на блага не участват в производството. Предоставяне на дългосрочни заеми - имаме вземания по заеми.
КРАТКОТРАЙНИТЕ АКТИВИ
Това са активите които участват еднократно в производствения процес. Те пренасят цялата си стойност в произведената продукция.
ГРУПИ КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ
1. материалните запаси
2. вземанията - краткосрочните вземания;
вземания от подотчетни лица - от отпуснати аванси за закупуване на материали и т.н.. Вземанията са винаги актив.
Вземания по записани дялови вноски (невнесен капитал). Тогава когато се учредява фирмата, дяловите вноски се записват в регистъра. Можем да внесем само 70 процента от дяловите а другите 30 процента да довнесем. Те отпадат като записани дялови вноски и стават основен капитал.
3. Краткосрочни инвестиции - краткосрочни акции (ползват се на борсовия пазар)
Облигацията е документ за дълг - купуваме дълга на някой.
- Благородните метали, скъпоценни камъни и т.н.
4. Парични средства - това са активи под формата на парични наличности или това парите в брой и по банкови сметки, депозити, чекове, кредитни карти.
5. Разходите за бъдещи периоди - нямат отношение към формиране на крайния финансов резултат.

СЪЩНОСТ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПАСИВИТЕ.
Според произхода:
- Собствен капитал- основния капитал, резерви и финансов резултат
* Основния капитал е относително постоянна величина и отразява стойността на активите собственост на предприятието и придобити със собствени средства. Всяка промяна на основния капитал изисква нова регистрация на фирмата. Поради този факт той служи като гарант пред кредиторите. Основния капитал може да бъде увеличаван при приемане на нови съдружници, или при вдигане на капитала при решение на общото събрание. При неразпределена печалба от минали години - капитализиране. Трансформиране на резерви в капитал. Замяна на дълг срещу собственост - тогава когато имаме задължения към доставчици или кредити- предлагаме участие в капитала на дружеството. При кои случаи намалява капитала - като напусне съдружник. Когато липсват резерви във фирмата основния капитал се използва за покриване на загуби. Ако имаме ненужно висок капитал, можем да го трансформираме в резерви.
* Резерви - законови и допълнителни (АД - закона регламентира дружеството да има резерви). Резервите по принцип се формират като отчисления от печалба или емитиране на акции. Отчисленията се правят след облагане на печалбата с данък. Допълнителните резерви - това са всякакъв вид резерви които се формират по желание на собствениците (използват се за социални цели). Формират се след облагане с данъци и изплащане на девиденти.
* Финансовия резултат - печалбата или загубата накрая. Положителен и отрицателен, от минали години или текущата година (или печалба или загуба). Загубата се записва с знак минус, тя се вади от стойността на другите активи.

- Привлечен капитал
* Заеми - Получените заеми са пасив и обратно отдадените актив. За дългосрочните заеми се изготвя погасителен план. При дългосрочните заеми са и облигационните заеми. Държавата, АД и общината емитират облигационни заеми.
При облигациите имаме фиксиран лихвен процент - всяка облигация има единична стойност и лихвен процент, след изтичането на срока трябва да се изплати и номинала и лихвения процент - има известна гаранция за печалба.
* Задължения - на първо място това са задълженията към доставчиците т.е ние сме получили някакви активи, до момента в който си платим имам да даваме да изплатим тези активи. Това са задължения към персонала за заплати. Задължения за осигуровки пенсионни, здравни - процента които се пада за сметка на работодателя това се отнася за данъците. Задължения по лихви, по застраховки, по рекламации, по съучастие, задължение по дивиденти.
* Финансиране - това са чужди средства които са получени без да имаме задължение да ги връщаме. Обаче финансиранията винаги се получават под условия, имат срок и цел.
Могат да бъдат два вида - за текуща дейност или за придобиване на дълготрайни активи. Най-голям източник на финансиране са европейските програми.
* Приходи за бъдещи периоди - не се отчитат за текущи приходи, не ги включваме във финансовия отчет
Разходите са активи а приходите са пасиви.

СТОПАНСКИ ОПЕРАЦИИСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.