Лекции по счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


Въведение в счетоводството

1.Предприятие-която и да е функционираща стопанска организация/ може да бъде фабрика,цех,завод,фирма,магазин,университет и др./

2.Цел на счетоводството-да регистрира,класифицира,групира и систематизира информация/=това са етапите на обработка на счетоводната информация/ за извършениете операции от предприятието с цел приемане на ефективни управленски решения.

3.Функции на счетоводството:
А)информационна-тя произтича пряко от самата цел на счетоводството,т.е. то трябва да осигурява информация,откъдето произтичат 2 типа потребители на счетоводна информация:
-ръководителите на съответното предприятие/целия ръководен персонал/
-външни спрямо предприятието потребители-основен такъв потребител са собствениците на предприятието.
В някои случаи 2-та типа съвпадат/при по-малки предприятия/.Други потребители са клиентите и доставчиците,а също така и кредитните институции/например банки,отпуснали кредити, и др./ и държавните контролни органи.
Б)контролна/самоконтролна/-2 аспекта:
-външен-контрол по линията на законосъобразност
-вътрешен-насочен към контрол на целесъобразността от използване на средствата
В)представителна-свързана със структурата на финансовите отчети-4 основни компонента(счетоводен баланс,ОПР/Отчет за приходи и разходи/,ОПП/Отчет за паричните потоци/ и ОСК/Отчет за собствения капитал/) и приложение.Приложението служи за детайлизиране на данни относно основните отчетни компоненти.
Финансовите отчети в България се извършват за 1 календарна година.Датата на отчитане е 31 декември.Отчетът с еправи винаги след 31 декември,най-често се изготвя до 31 март/по закон/.Този отчет се представя заедно с годишна данъчна декларация.
Данните от отчетите трябва вярно и честно да представят финансовото и материално състояние на предприятието.В тази връзка действат независими одитори,които следва да сигнализират в случай на нередности.

4.Нормативна уредба на счетоводната отчетност:
А)общоикономически нормативни актове/ОНА/
Б)специализирани нормативни актове/СНА/

ОНА биват:
-институционални-това са актове,въз основа на които става учредяването на предприятията:
*ТЗ/Търговски закон/-чрез него се учредяват т.нар. търговци
*ЗК/Закон за кооперациите/-прчко прехвърляне към ЗС/Закона за счетоводството/
-функционални-осигуряване на необходимата среда за функциониране на предприятието:
*ЗЗД/Закон за задълженията и договорите/-уреждат се договорните взаимоотношения между партниращи си предприятия
*ЗКИ/Закон за кредитните институции/-една част от този закон е свързана с учредяването на банки,но във връзка с предприятията важни са разпоредбите за отпускане на кредити/Кодексът на труда/;те уреждат процедурно регистрирането на финансовата информация.
-нормативни актове,представляващи данъчни закон и социални нормативни актове-Кодекс за социалното осигуряване,Закон за здравното осигуряване,ЗКПО,ЗДДС,ЗДА/Закон за данъка на акцизите/

СНА биват:
-ЗС-в сила от началото на 2002 г.,2-ри поред закон,приет след 1989 г.
Счетоводни стандарти-това са регламенти,определящи процедури,които трябва да се спазват при организацията и осъществяването на отчетния процес във връзка с конкретни операции и събития.
Счетоводните стандарти са с цел да се уеднаквят подходите за определяне на финансовото състояние.В България действат 2 вида стандарти:

1)МСС/международни счетоводни стандарти/:
-->МСФО/межд.стандарти за финансово отчитане/-13 на брой
-->МСС/в тесния смисъл на думата/-1-41;в момента са само 29
-->КРМСФО/комитет за разяснения на МСФО/
-->ПКР/постоянен комитет за разясненията/-общо 32,от които са останали 8;тенденцията е да се сведат до 0

3 критерия/показатели/ за разграничаване на големите от малките предприятия:
*размер на капитала-8 млн лв(активи/имущество)
*приходи от продажби/търговски оборот/-15 млн лв
*персонал-250 души

Ако предприятието превишава само 1 от гореизброените показатели,то се счита за голямо.
Голямо предприятие задължително трябва да прилага МСС.Малките и средни предприятия могат да избират кои стандарти да прилагат.

2)НСФОМСП/национални стандарти за финансова отчетност на малки и средни предприятия/-1-41,от които 32 действащи;2 са без аналог в МСС.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.