Лекции по счетоводсто


Категория на документа: Счетоводство


25.02.2013

ГАЛЯ МЛАДЕНОВА

СЧЕТОВОДСТВОТО КАТО ИНФОРМАЦИОННА И КОНТРОЛНА СИСТЕМА

Счетоводството възниква, за да задоволява потребности от специфичен вид информация и се развива непрекъснато в съответствие с потребностите на Управлението. В повечето случаи се изтъкват 2 функционални качества на счетоводството като практическа дейност - информационна и контролна. Контролът освен, че е външен се упражнява и от специализирани за това звена, каквито са например органите за финансовия и данъчния контрол и институцията дипломирани експерт - счетоводители. Формата на счетоводството бива едностранни и двустранна. Измерители, които се ползват от счетоводството са:
1 трудов,
2 натурален,
3 паричен - всеобщ, тъй като с него могат да се измерят всички стопански операции и промените, които настъпват в имуществото на предприятието.

ИМУЩЕСТВОТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО - ОБЕКТ НА СЧЕТОВОДСТВОТО

Имуществото на предприятието е основен обект на счетоводната отчетност и включва Активите А и пасивите П.
А представляват това имущество във вид на средства и вземания.
П показват източниците на същите средства
Между А и П винаги има равност

НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЧЕТОВОДСТВОТО НА РБ

След промените от 1989 г. и поставянето на началото на действие на пазарните принципи и норми в развитието на стопанството у нас, първият закон, който се приема в икономическата област е законът за счетоводството ЗС - 1991 г. Той е вторият закон в историята на Третата Българска държава.

ЗС 1991 действаше у нас до края на 2001 г., когато беше заменен с влезлия в сила от 01.01.2001 г. трети по ред ЗС.
Националните счетоводни стандарти НСС са със задължителна сила като подзаконов нормативен акт от 01.01.2002 г.

Счетоводни принципи, с които се съобразява осъществяването на счетоводството и съставянето на финансовите отчети.
- Основни принципи (текущо начисляване)
- Действащо преприятие
- Други принципи - предпазливост, съпоставимост между приходи и разходи, предимство на съдържанието пред формата, запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период.

НАЦИОНАЛЕН СМЕТКОПЛАН - ВСЧКИ А И П ПОД ДАДЕН №

БАЛАНСОВО ОТЧИТАНЕ, МЕТОД НА СЧЕТОВОДСТВОТО (БАЛАНСОВО ОБОБЩАВАНЕ)

Активи
Сума
Пасиви
Сума100 000

100 000

2012
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по счетоводсто 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.