Лекции по финансово счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


Дебит с/ка 611 Разходи за основна дейност
Кредит с/ка 602 Разходи за външни услуги
г) плащане на наемната вноска
Дебит с/ка 401 Доставчици
Кредит с/ка 503 Разплащателна сметка в лева
Операции б), в) и г) се повтарят всеки месец до изтичане срока на договора.
§ Неотменим лизинг е договор само ако са налице следните случаи: настъпване на непредвидима случайност; с разрешението на наемодателя; ако наемодателят сключи нов лизингов договор за същия или за равностойностен актив със същия наемодател; при изплащане от наемателя на такава допълнителна сума, която от самото начало осигурява в голяма степен продължаването на лизинговия договор.
4. Счетоводно отчитане на амортизацията на дълготрайните материални активи
Дълготрайните материални активи са имущество на предприятието, което постепенно във времето намалява стойността си. Обяснява се с тяхното физическо износване и/или морално остаряване. В действиетлност по своята същност това е икономически процес присъщ на всички ресурси, които имат материално – веществена форма и се изполват продължитен период от време. Възприето този процес в счетоводството да се обвързва с понятията амортизиране и амортизация. Амортизирането е процес на отдаване част от стойността на дълготрайния материален актив под формата на разход и пренасянето му в увеличение на стойността на произвежданата продукция. Амортизацията е разход за практическото използване на дълготрайните активи. Тя започва да се начислява от месеца, следващ месеца на придобиване или въвеждане на актива в употреба в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.Организацията на отчитане на амортизациите на дълготрайните материални активи, т.нар. амортизационна политика, е елемент на счетоводната политика на предприятието. При изграждането й се спазват изискванията на МСС 16 – т. 43 – 62 и СС 4 Отчитане на амортизациите. С нея се установяват правилата за отчитане на амортизациите в конкретното предприятие като се определят методите на амортизация, полезния срок на използване на активите, изготвя се методика за изготвяне на амортизационните планове и т.н.Амортизационен план се съставя за всеки амортизируем дълготраен материален актив, с изключение на природните ресурси (земи, гори, води и др.), активи с обществена значимост (паметници на културата, произведения на изкуството), музейни експонати, неупотребявани активи на предприятието и такива, които са в процес на изграждане, ликвидация или са напълно амортизирани. В него се посочва информация относно дата на придобиване, дата на въвеждане, отчетна стойност ликвидационна (остатъчна) стойност, срок на използване, амортизационна сума, амортизационна норма, амортизационна квота, данъчна амортизационна квота, резерв от преоценки, обезценка, балансова стойност, година на промяна на метода на амортизация и датата на отписване.Методите на амортизация са начина, по който стойността на активите се разсрочна през отчетните периоди. Прилагането им е свързано с определяне на показатели като амортизационна норма, амортизируема стойност, амортизационна квота.
Амортизационната норма е процентно съотношение между амортиризируемата стойност, приета за сто и полезния срок на използване на актива. Амортизируемата стойност на активите е стойността на активите, които подлежат на амортизация. Тя представлява разликата между отчетната и остатъчната стойност. Остатъчната стойност е размера на разходите по извеждане на актива от употреба. Ако тя е незначителна по размер тя може да се пренебрегне, тогава се приема, че амортиризируемата стойност е отчетната стойност на актива. Амортизационната квота е размера на амортизацията, който ще се отнесе в увеличение на себестойността на произведената продукция за отчетния период. Тя се изчислява по формулата:

Методите на амортизация са линейни и нелинейни. Линейният метод е метод на пропорционално разпределение стойността на актива за срока на използването му. Нелинейните методи разпределят неравномерно разходите за амортизации през отделните периоди на използване на актива. Те могат да бъдат намаляващи и увеличаващи нелинейни методи.
В предприятията освен счетоводна амортизация се изчислява и данъчна амортизация. Тя е размера на данъчно признатия разход за изхабяване на активите съгласно ЗКПО, глава десета. Данъчната амортизация се изчислява при регламентирани в чл. 55 на ЗКПО амортизацонни норми. При несъотвествия между данъчната и счетоводната амортизация с размера на отклонението се намалява или увеличава размера на финансовия резултат при неговото преобразуване за данъчни цели.За счетоводното отчитане на амортизацията е обособена сметка 241 Амортизация на дълготрайни материални активи. Тя е корективна сметка с характер на пасивна сметка – кредитира се при начисляване на разхода и се дебитира при намаление (извеждане от употреба) на дълготрайния материален актив. В края на отчетния период има кредитно салдо, с което се коригира балансовата стойност на актива. В случай, че активът е напълно амортизиран при приключване на сметката остава без остатък. Счетоводните статии, които се съставят за отчитане на амортизацията са:
– при начисляване на амортизацията
Дебит с/ка 603 Разходи за амортизация
Кредит с/ка 241 Амортизация на дълготрайни материални активи
– при изписване на актив от състава на имуществото на предприятието с набрана до момента амортизация
Дебит с/ка 241 Амортизация на дълготрайни материални активи
Кредит с/ка от група 20 Дълготрайни материални активи
5. Счетоводно отчитане поддържането и ремонта на дълготрайните материални активи
В предприятието след придобиването на дълготрайните материални активи се правят последващи разходи, свързани с извършването на подмяна на части на дълготрайните материални активи поради тяхното износване, изхабяване, подобрение или поддръжка. Тези разходи съгласно приложимите счетоводни стандарти са разграничени в две групи. В първата група се отнасят онези разходи, които водят до подобрения, модернизации или реконструкции. Те се признават като увеличение стойността на ремонтирания актив и логично се отчитат по дебита на сметка от група 20 Дълготрайни материални активи като се съставят счетоводни статии аналогични на тези при придобиването на дълготраен материален актив в допълнителни разходи. Във втората група се включват всички разходи, които предприятието прави във връзка с ремонта, поддръжката и подмяната на части на дълготрайните материални активи. Тези разходи се признават като текущи разходи. Счетоводното им отчитане зависи от начина, по който е извършен ремонта – по стопански начин от самото предприятие или чрез възлагане.Ремонтът, извършван по стопански начин се извършва в работилницата на самото предприятие, която е обособена като спомагателно звено. Разходите първо се отчитат по икономически елементи като се съставя счетоводна статия за всеки извършен разход – дебитират се сметки от група 60 Разходи по икономически елементи. След това те се отнасят по предназначение към разходите за спомагателна дейност като се прави счетоводното записване:
Дебит с/ка 612 Разходи за спомагателна дейност
Кредит с/ка от група 60 Разходи по икономически елементи
Счетоводното отчитане на текущия ремонт завършва със съставяне на счетоводна статия за отнасяне стойността на извършвания ремонт към точно определена дейност.
Дебит с/ка от група 61 Разходи за дейността
Кредит с/ка 612 Разходи за спомагателна дейност
Когато ремонта е възложен на друго предприятие размера на ремонта се отчита като разход за външни услуги по дебита на сметка 602 Разходи за външни услуги срещу кредитиране на сметка 401 Доставчици (ако задължението не е платено) или сметка от група 50 Парични средства (ако ремонта е платен и има платежен документ). След това разхода се отнася по предназначение към разходите за дейността, в която участва ремонтирания актив като се съставя счетоводната статия
Дебит с/ка от група 61 Разходи за дейността
Кредит с/ка 602 Разходи за външни услуги
6. Счетоводно отчитане намалението на дълготрайните материални активи
Намалението на дълготрайните материални активи е продиктувано от обстоятелства и събития като:
P изваждане от употрeба поради негодност
Изваждането на дълготраен материален актив поради негодност е процес на ликвидация/бракуване, който се осъществява след решение на ръководството на предприятието. То се състои в извършването на технически преглед на състоянието на предлагания за бракуване актив от назначената за целта комисия. След произнасянето й със становище, че актива не може да бъде използван по прякото му предназначение се съставят Протокол за бракуване на дълготрайни материални активи. Съгласно него в счетоводството се изготвя сметка за резултатите от ликвидация на дълготрайни материални активи. Тя е основание да се направят счетоводни записвания в следната последователност:
Първо. Отписване на актива от състава на имуществото на предприятието с натрупаната до момента амортизация. Разликата между отчетната стойност и натрупаната до момента амортизация, балансовата стойност се отписва като разход по дебита на сметка 609 Други разходи. Счетоводната статия, която се съставя е
Дебит с/ка 241 Амортизация на дълготрайни материални активи
Дебит с/ка 609 Други разходи
Кредит с/ка от група 20 Дълготрайни материални активи
Второ. Отразяване на извършените във връзка с ликвидацията разходи. Като се спазва правилото, че разходите се отчитат първо според техния произход, направените разходи се отчитат според икономическия им характер като се дебитират сметки от група 60 Разходи по икономически елементи. След това се отнасят по видове дейности, в случая към обособената за отчитане на ликвидацията на дълготрайни материални активи сметка 616 Разходи за ликвидация на дълготрайни материални активи. Тази сметка е операционна с характер на активна сметка. Набраните по дебита ú разходи при приключване на сметката се отнасят в намаление на приходите от ликвидация, отчетени чрез сметка 709 Други приходи от дейността.
Трето. Заприхождаване на получените от бракуването на дълготрайния актив материали (запасни, резервни и отпадъчни материали предимно). Те представляват приход за предприятието, който се отнася по кредита на сметка 709 Други приходи от дейността, към която е обособена аналитична сметка Приходи от ликвидация на дълготрайни материални активи и едновременно с това се дебитира сметка 302 Материали за заприходяване на получените материалните запаси от ликвидацията.
Четвърто. Приключване на процеса на ликвидация и установяване резултата от нея. Резултатът от ликвидацията се установява от крайното салдо на сметка 709 Други приходи от дейността:
• по дебита, на която са отнесени всички разходи, извършени във връзка с ликвидацията и отчетени чрез сметка 616 Разходи за ликвидация на дълготрайни материални активи разход като е съставена счетоводната статия
Дебит с/ка 709 Други приходи от дейността
Кредит с/ка 616 Разходи за ликвидация на дълготрайни материални активи
• по кредита, на която са отразени реализираните приходи (стойността на получените от ликвидацията материали).
Сметка 709 Други приходи от дейността се приключва със сметка 123 Печалби и загуби от текущата година в зависимост от крайното й салдо. Ако резултата от ликвидацията е отрицателен – при съпоставка се установява, че разходите превишават приходите от ликвидация сметка 709 Други приходи от дейността има дебитно салдо. Съответно тя се кредитира срещу дебитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година. Ако резултата е положителен сметка 709 Други приходи от дейността се дебитира срещу кредитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.
P продажба
Продажбата на дълготрайни материални активи е процес, който се осъществява въз основа на сключен договор. В счетоводство се пораждат счетоводни записвания с издаването на фактура за продажбата и предаването на актива на клиента. Във фактурата актива се посочва с договорената справедлива/продажна цена/ на актива, а при предаването му се изписва по отчетна стойност. С отписване на активи се изписва и набраната до момента амортизация. Разликата до отчетната стойност – балансовата стойност се отчита като разход, който намалява приходите от продажбата и се отнася директно по дебита на сметка 705 Приходи от продажба на дълготрайни активи.
P безвъзмездно предаване
Дълготрайните материални активи намаляват и в случаите когато по решение на ръководството на предприятието те са предадени безвъзмездно. Счетоводните записвания, които се правят отразяват изписването на предадения актив
Дебит с/ка 241 Амортизация на ДМА с набраната до момента амортизация
Дебит с/ка 609 Други разходи респ. с разликата между балансовата стойност и набраната амортизацияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по финансово счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.