Лекции по финансово счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


Кредит с/ка 414 Клиенти по продажби при определени условия
Различията между двата вида замяна има единствено при първото и последното записване, тъй като в стандарта изрично се посочва, че при замяна на сходни активи “не се признава никаква печалба или загуба за съответната сделка”. В случай, че крайните салда по сметките не са еднакви – обикновено при замяна на несходни активи, разликта се отнася по сметка 503 Разплащателна сметка в лева. Тя се дебитира или кредитира в зависомст от вида на разчетни взаимоотношения.
P при инвентаризация в следствие на установени излишъци на дълготрайни материални активи
Увеличение на дългатрайните материални активи счетоводно се отразява и при отчитане резултатите – излишъците от проведените в предприятието периодични инвентаризации. Счетоводната статия, която се съставя има вида:
Дебит с/ка от група 20 Дълготрайни материални активи
Кредит с/ка 709 Други приходи от дейността
P при условия на финансов лизинг
Придобиването на активи чрез лизингови договори в последните години е изключително широко разпространен начин предприятията да притежават и използват нови дълготрайни материални активи. Лизинговият договор е споразумение, по силата на което наемодателят предоставя на наемателя, срещу еднократно или серия от плащания (наем) правото на ползване на определен актив за договорен срок. Взаимоотношенията, които възникват по повод сключването му са обект на счетоводно отчитане и като такива се отразяват в съотвествие разпоредбита на МСС 17 и СС 17 Лизинг. Счетоводно се различават три вида лизингови договори:
§ Финансов лизинг е договор, при който наемодателя (лизингодателя) прехвърля на наемателя (лизингополучателя) значителна част от всички рискове и изгоди, свързани със собствеността и експлоатирането на актива като е възможно правото на собственост да не бъде прехвърлено. Обикновено за определяне на един лизингов договор като финансов е необходимо изпълнението на условие като: а) наличие на опция за закупуване в лизинговия договор; б) прехвърлени са значителна част от рисковете и изгодите; в) в началото на лизинговия договор сегашната стойност на минималните лизинговите вноски е равна на справедливата стойност на наетия актив; г) наетите активи имат специфичен характер, като само наемателя може да ги използва без да извършва съществени модификации; д) срокът на лизинговия договор припокрива по голяма част от икономическия живот на актива, дори и правото на собственост не е прехвърлено.При отчитането на договорите по финансов лизинг при лизингополучателя се спазва следната последователност:
Първо. Финансовият лизинг се признава първоначално едновременно като актив и пасив в баланса на лизингополучателя с размера на справедливата стойност на наетата собственост или ако е по-ниска – по сегашната стойност на минималните лизингови плащания[1] и сумата на направените преки разходи. Счетоводното записване, което се прави тогва е:
Дебит с/ка от група 20 Дълготрайни материални активи
Дебит с/ка 4531 Начислен данък върху покупките (ако предприятието има право на данъчен кредит)
Кредит с/ка 401 Доставчици
Веднага след това се прави втора счетоводна статия за осчетоводяване на възникналото задължение по лизинговия договор
Дебит с/ка 401 Доставчици
Кредит с/ка 159 Други заеми и дългове
анал. с/ка Задължения по финансов лизинг
Второ. Периодично всеки месец при внасяне на лизинговата вноска се съставят следните счетоводни статии:
а) за плащане на месечната погасителна вноска
Дебит с/ка 159 Други заеми и дългове
анал. с/ка Задължения по финансов лизинг
Дебит с/ка 621 Разходи за лихви
Кредит с/ка 503 Разплащателна сметка в лева
б) за отнасяне на разхода в намаление на финансовия резултат
Дебит с/ка 123 Печалби изагуби от текущата година
Кредит с/ка 621 Разходи за лихви
Минималните лизингови плащания се разпределят между финансовия разход и намалението на неплатеното задължение. Финансовият разход се изчислява при непроменен периодичен лихвен процент върху оставащото салдо на лизинговото задължение (по метода на ефективната лихва). Трябва да се посочи, че финансовия разход според Международните стандарти за финансово отчитане – МСС 17 е текущ финансов разход, докато според постановките на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия – СС 17 този разход се разсрочва за срок не по-дълъг от пет години. Разсрочения разход се отразява като финансов разход за бъдещи периоди. Той се отчита чрез сметка 652 Финансови разходи за бъдещи периоди. Сметката се дебитира при отразяване на това каква част от лизиговата вноска към лизингодателя е лихвата. Счетоводен израз тази операция намира в статията
Дебит с/ка 652 Финансови разходи за бъдещи периоди
Кредит с/ка 401 Доставчици
След превеждане на дължимата лизингова вноска се съставя счетоводна статия за отразяване полагщата се част от разхода (въз основа на изготвен в предприятието погасителен план) като текущ финансов разход.
Дебит с/ка 621 Разходи за лихви
Кредит с/ка 652 Финансови разходи за бъдещи периоди
Лизингополучателят следва да начислява амортизация на наетия актив по начин подобен на притежаваните амортизируеми активи. Амортизицонната сума на наетия актив се разпределя на системна база за всеки отчетен период по време на очакваното използване. Ако в значителна степен е сигурно, че лизингополучателят ще придобие собственост върху наетия актив в края на лизинговия срок периодът на очакваното използване съвпада с полезния срок на живот на актива. В противен случай се взема предвид по-краткия от двата срока. Счетоводните статии са
а) за начисляване на амортизацията
Дебит с/ка 603 Разходи за амортизация
Кредит с/ка 241 Амортизация на дълготрайни материални активи
б) за отнасяне на разхода по предназначение.
Дебит с/ка 611 Разходи за основна дейност
Кредит с/ка 603 Разходи за амортизация
§ Оперативен (експлоатационен) лизинг е всеки друг лизингов договор, който не може да се определи като финансов лизинг.
Лизинговите плащания по оперативен лизинг се признават като разход в Отчета на доходите по линейния метод, освен ако друга база не е представителна за времето през което лизингополучателя (наемателя) използва наетия актив. Като лизингови плащания не се третират разходите за услуги – застраховки, поддръжка и т.н, свързани с поддръжката на използвания актив.Счетоводните записвания, които се правят във връзка с придобването на дълготраен материален актив чрез ескплоатационен лизинг засягат:
а) получаването под наем оборудване
Дебит с/ка 989 Разни активни задбалансови сметки
анал. с/ка Активи, предоставени по оперативен лизинг
Кредит с/ка 999 Разни пасивни задбалансови сметки
анал. с/ка Наематели по договори за оперативен лизинг
б) начисляването на наемната вноска
Дебит с/ка 602 Разходи за външни услуги
Дебит с/ка 4531 Начислен данък върху покупките (ако предприятието е регистрирано лица по ЗДДС и има право на данъчен кредит)
Кредит с/ка 401 Доставчици
в) отнасяне на разхода по предназначениеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по финансово счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.