Лекции по финансово счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


3. Счетоводно отчитане на придобиването дълготрайните материални активи
Придобиването на дълготрайни материални активи е процес, който води до увеличаване на материалните ресурси в едно предприятие. Начините на придобиване на дълготрайни материални активи са:
P чрез покупка
Покупката е договор между купувач и продавач. Тя се извършва както със собствени на предприятието средства, така и със средства предоставени от финансови институции под формата на заеми/кредити или от правителствени организациии (държавен орган, институция, служба от местно, национално или международно равнище) под формата на финансиране. Покупката на дълготрайни материални активи може да се извърши с и без допълнителни разходи. Методиката на счетоводното отчитане е различна за всеки един от случаите.При покупка без допълнителни разходи придобитият дълготраен материален актив директно се заприхождава в състава на дълготрайните материални активи на предприятието с Акт за приемане и предаване на дълготрайни материални активи по цена на придобиване като се съставя счетоводна статия, при която се дебитира сметка от група 20 Дълготрайни материални активи и се кредитира сметка 401 Доставчици. Ако предприятието е регистрирано лица по ЗДДС и има право на данъчен кредит тогава счетоводната статия, която се съставя ще бъде
Дебит с/ка група 20 Дълготрайни материални активи
Дебит с/ка 4531 Начислен данък върху покупките
Кредит с/ка 401 Доставчици
Когато покупката на дълготрайни материални активи е съпътствана от допълнителни разходи цената на придобиване включва покупната цена и всички преки разходи, свързани в привеждането на актива в състояние за експлоатация. Допълнителните разходи възникват постепенно, съответно цената на придобиване също се формира във времето. Обстоятелство, което налага използването на калкулационна сметка, по която да се набере цената на придобиване. За целта в Примерния национален сметкоплан е обособена сметка 613 Разходи за придобиване на дълготрайни активи. Тя е операционна сметка с характер на активна сметка. Дебитира с покупната цена и с направените преки разходи и се кредитира срещу сметки от група 20 Дълготрайни материални активи с формираната първоначална оценка.
P чрез строеж
Строителството е често срещан начин за придобиване на сгради, съоръжения, пътища и други подобни, които отговарят на условията за определяне и признаване на дълготрайни материални активи. По своя характер този процес е дълъг и може да продължи повече от един отчетен период. Освен това той е свързан е с постоянна ангажираност на ресурси и с извършването на големи по размери разходи. Обстоятелства, които налагат за счетоводно му отчитане да се прилага определена методика на счетоводно отчитане. Строителството може да се извърши по два начина – от самото предприятие и чрез възлагане на строителна организация т.е. външно лице.
Първият начин, нар строителство по стопански начин, се характеризира с няколко особеностти:
а) предприятието продължава да функционира като осъществява обичайната си дейност;
б) то само организира строителството (набавя строителните материали, техника, работници и специалисти със съответнота квалификация и опит), това не е основен предмет на дейност на предприятието;
в) организира отделно отчитане на възникващите в строителството разходи и на тази основа, формира себестойност на завършения строителен обект.
Отчитането на строителството по стопански начин се осъществява чрез сметка 613 Разходи за придобиване на дълготрайни активи. То се осъществя на следните етапи:
Първо, Разходите, извършени във връзка със строителството се отчитат съобразно икономическия им характер
Второ, Отчетените разходи се отнасят по предназнечение като разходи за придобиване на дълготрайни активи по дебита на сметка 613 Разходи за придобиване на дълготрайни активи
Трето, Заприхождане и въвеждане в експлоатиция на дълготрайния материален актив по първоначална оценка.
Счетоводните записвания са подобни на тези съставяни при придобиване на дълготраен материален актив чрез доставка с допълнителни разходи.
Строителството чрез възлагане е вторият начин за извършване на строителство на дълготрайни материални активи. То се осъществява след сключен договор за строителство между възложителя и изпълнителя. В счетоводството възниква записване едва след завършване и приемане на обекта срещу представяне на фактура за извършената услуга. Счетоводните записвания са:
– за извършената услуга
Дебит с/ка 602 Разходи за външни услуги
Дебит с/ка 4531 Начислен данък върху покупките (ако предприятието има право на данъчен кредит)
Кредит с/ка 401 Доставчици, респ.

503 Разплащателна сметка в лева
– за отнасяне на разхода по предназначение
Дебит с/ка 613 Разходи за придобиване на ДА
Кредит с/ка 602 Разходи за външне услуги
– за заприхождаване на дълготрайния материален актив
Дебит с/ка 202 Сгради и конструкции
Кредит с/ка 613 Разходи за придобиване на ДА
P като апортна вноска
Придобиването на дълготрайни материални активи под формата на апорна вноска е операция, която възниква единствено при учредяване на дружеството. В съответствие с принципите на водене на счетоводството за отрязяването й се дебитира сметка от група 20 Дълготрайни материални активи с оценката дадена от оценителите и се кредитира сметка 101 Основин капитал, изискващ регистрация или сметка 426 Вземания по записани дялови вноски, в зависимост от начина на образуване на предприятието.
P срещу замяна на дълготраен материален актив (бартер)
Дълготраен материален актив може да бъде придобит и чрез бартер, замяна с друг дълготраен материален актив. Обект на замяна обикновено са имоти, машини, съоръжение, оборудване и транспортни средства, като не се изключва замяна и на други активи. Като обект на отчитане бартерните сделки се уреждат от приложимите счетоводни стандарти и по-конкретно МСС 16 – т. 24 – 26 и СС 16 - т. 5.1 и 5.2. Допускат се два вида замяна – на сходни и несходни дълготрайни материални активи. При отчитането на бартерните сделки последователността на съставяните счетоводни статии е следната:
Първо. Въз основа на сключения договор и издадена фактура се отразява замяната като се използва разчетната сметка 414 Клиенти по продажби при определени условия. Счетоводната статия, която се съставя при предоставяне на актива е
Дебит с/ка 414 Клиенти по продажби при определени условия
Кредит с/ка 705 Приходи от продажбата на дълготрайни активи
Кредит с/ка 4532 Начислен данък върху продажбите (ако предприятието е регистрирано по ЗДДС лице)
Второ. Изписване на заменения актив и начислената до момента амортизация. Разликата между отчетната стойност и амортизацията, балансовата стойност се отнася по дебита на сметка 705 Приходи от продажба на дълготрайни активи. Счетоведен израз на тази стопанска операция е стаията
Дебит с/ка 241 Амортизация на дълготрайни материални активи
Дебит с/ка 705 Приходи от продажбата на дълготрайни активи
Кредит с/ка от група 20 Дълготрайни материални активи

Трето. След доставката на придобития актив, той се заприхождава в състава на имуществото на предприятието като за отразяване на разчетното отношение с другото предприятие по сделката се използва сметка 404 Доставчици по доставки при определени условия. Счетоводната статия, която се съставя е
Дебит с/ка от група 20 Дълготрайни материални активи
Дебит с/ка 4531 Начислен данък върху покупките
Кредит с/ка 404 Доставчици по доставки при определени условия
Четвърто Закриване на възникналите взаимоотношения – чрез приключване на сметка 414 Клиенти по продажби при определени условия със сметка 404 Доставчици по доставки при определени условия.
Дебит с/ка 404 Доставчици по доставки при определени условияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по финансово счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.