Лекции по финансово счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


Индивидуален финансов отчет
Консолидиран финансов отчет
Отчетен период
Финансов отчет
Д. ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА
1. Душанов, И., М. Димитров, Курс по счетоводство на предприятието, С., изд. Ромина, 2008
2. Закон за счетоводството, обн.ДВ бр. бр.98 от 16.11.2001г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г.
3. Международни стандарти за финансово отчитане (в редакцията им към 01.01.2005), обн. ДВ бр. 66 от 15.08.2006г.
4. Национални стандарти за финансови отчети за малките и средни предприятия, обн. ДВ. бр. 30 от 07.05.2005, изм. ДВ. бр. 86 от 26.10.2007 в сила от 01.01.2008 г.
ОБОБЩАВАЩА ЗАДАЧА
В предприятие са извършени следните стопански операции:
1. Бракуван е тъкачен стан съгласно протокол №, който има отчетна стойност 200 000 лв.; амортизация 195 000 лв. и балансова стойност 5 000 лв.
2. За разглобяването на тъкачния стан, разходите са: а) начислено трудово възнаграждение 1 000 лв.; б) начислени са 15,9 % ДОО, 0,7% фонд „трудова злополука и професионална болест”, 0,5 % фонд „ГВРС”, 3,6 % здравна осигуровка; в) от тъкачния стан са получени оценени и заприходени по тяхната продажна цена материали на стойност 20 000 лв.; г) приключен е резултатът от бракуването на тъкачния стан.
3. С фактура № са доставени материали, която съдържа покупна стойност 50 000 лв., начислен 20 % ДДС.
4. Материалите са доставени със собствен автотранспорт с транспортна такса 5 000 лв. Материалите са приети в склад № 1 по доставна цена.
5. Главният счетоводител отчита командировка съгласно заповед № 15 при следните данни: а) пътни – 60 лв.; б) дневни – 3 х 12 лв. = 36 лв.; в) квартирни – с фактура за два дни –100 лв. Касиерът е изплатил с касов ордер №…
6. „У” АД съобщава, че начислява дивидент за акционерно участие 30 000 лв.
7. Съгласно разчетно-платежна ведомост са начислени удръжки от трудовото възнаграждение на персонала, което е 20 000 лв. както следва: а) фонд „Пенсии”, фонд „Общо заболяване и майчинство” и фонд „Безработица” – 10,6 % и 2,4 % здравна осигуровка; б) данък общ доход – 1 500 лв.; в) текуща сметка, спестовен влог, застраховка – 2 000 лв.
8. Шофьорът на лек автомобил представя за осребряване на фактура № за закупени и монтирани резервни части на стойност 1 000 лв. Касиерът осребрява фактурата. Начислява се дължимия данък върху разходите.
9. С фактура е направена реклама на дейността на предприятието, в която е посочено: стойност на рекламата 2 000 лв.; 20% ДДС – 400 лв.
10. Прехвърлени са на месечен депозит по разплащателната левова сметка 200 000 лв.
11. Чуждестранен клиент превежда във валутната разплащателна сметка дължимите 1 000 долара, които са заприходени по валутен курс 1,30 лв. за долар. Вземането е възникнало при курс 1,32 лв. за долар.
12. Начислен е данък сгради на производствените сгради – 12 000 лв.; на административната сграда – 4 000 лв.; такса смет – 20 000 лв.
13. Предприятието превежда пълния размер на данъка и такса смет на общината.
14. Банката съобщава с писмо, че на депозита е начислена лихва в размер на 10 000 лв.
15. Получена е фактура от Пловдивския мострен панаир за участие, съдържащо изложбена площ - 20 кв. м. за 4 000 лв. (200 лв. на 1 кв.м.) и 20 % ДДС.
16. Продадени са 1 000 евро от валутната сметка по курс купува на банката - 1,95 лв. за евро. Сумата е постъпила в касата.
17. С писмо се закрива месечния депозит
18. Направена е инвентаризация на материали с констатирана липса за сметка на МОЛ със следните данни: продажна стойност – 2 000 лв., доставна стойност 1 500 лв. и 20 % ДДС.
19. МОЛ отказва да внесе сумата. Завежда съдебен иск. Във връзка с него предприятието прави разходи в размер на 300 лв.
20. Заприходени са в склада резервни части за 2 000 лв., които са произведени в ремонтната работилница.
21. С фактура е продадена 2 000 кг прежда по 20 лв./кг = 40 000 кг.;начислен 20 % ДДС
22. Преждата е изписана по разчетна себестойност 12 лв. за кг. и предадена на клиента.
23. Съгласно таблица за разпределение на административните разходи за продажбата на преждата са отнесени 4 000 лв.
24. Отчетен е резултата от продажбата на продукцията.
25. Получена е фактура за направен ремонт на товарен автомобил, която съдържа:
26. На 31.10 Положението по сметка 611 Производство на прежда е:
а) по дебита – общата сума на направените производствени разходи – 25 000 лв., от тях 5 000 лв. са незавършено производство;
б) по кредита – текущо през месеца са произведени 2 000 кг прежда, заприходена по разчетна себестойност 12 лв. на кг. прежда.
27. С решение на Общото събрание на акционерите е разпределена балансова печалба в размер 200 000 лв. като следва: 10 % за законови резерви; 30% за допълнителни резерви и 60 % за дивиденти.
Иска се:
1. Да се установи чрез калкулация фактическата себестойност на един кг прежда.
2. Да се установи разликата между разчетната и фактическата себестойност.
3. Да се коригира разликата с разчетната себестойност, като се има предвид, че цялото количество е изцяло продадено.

Конспект по дисциплина: "Финансово счетоводство"
ВЪПРОСНИК

1. Счетоводно отчитане на собствените капитали
2. Счетоводно отчитане на привлечените капитали
3. Счетоводно отчитане на придобиването на дълготрайните материални активиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по финансово счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.