Лекции по финансово счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


извършвате действията и процедурите, свързани с годишното счетоводно приключване;
изготвяте финансови отчети.
Темата включва следните основни въпроси:
1. Същност и етапи на годишно счетоводно приключване
2. Съдържание, методика и изисквания за съставяне на годишния финансов отчет на предприятието
3. Изготвяне, представяне, независим финансов одит и публикуване на годишния финансов отчет на предприятието
Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ТЕМА
1. Същност и етапи на годишното счетоводно приключване
Годишното счетоводно приключване е процес за създаване на обобщена, резултатна, счетоводна информация за цялостната дейност на предприятието и резултатите от нея. То се осъществява с оглед изготвяне на годишния финансов отчет и оповестяване на информация за предприятието относно финансовото му състояние, резултатите от дейностите му и движението на входящите и изходящи парични потоци.Дейностите по изработване на финансовия отчет представляват цялостен комплекс от действия и операции. Тяхното изпълнение изисква предварителна подготовка и определено „технологично време”. Това налага в предприятието подготовката за изработването му да започне преди края на отчетния период. Годишното счетоводно приключване протича на два етапа. Първият е подготвителен. През него се провеждат действия, свързани с организацията на годишното счетоводно приключване. А именно,

Разработване на план – график за годишно счетоводно приключване. С него се регламентират поредността на етапите на годишното счетоводно приключване, срокове им и лицата, ангажирани с провеждане на годишното счетоводно приключване и техните задължения и отговорности. Графикът се утвърждава от ръководителя на предприятието и това става задължителен за изпълнение от всички заети пряко или косвено с годишното счетоводно приключване.Провеждане на от главния счетоводител на инструкция на всички лица на предприятието, ангажирани в настоящото счетоводно приключване. На нея той поставя задачите за изпълнение на всеки от участниците съгласно заповед на ръководителя на предприятието. Преглеждане и привеждане на документацията в съответния ред и в съответствие с изискванията.Вторият етап обхваща действията по същинското годишно счетоводно приключване. Те обхващат следните операции.Първо, инвентаризация на активите и пасивите. Тя се извършва по ред и начин, определени от органите на управление на предприятието.Второ, извършване на преоценки и обезценки на активите и пасивите в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.Трето, приключване на сметките за приходи и разходи: а) разпределение и отнасяне по предназначение на разходите от група 60 Разходи по икономически елементи, когато е възприета практика те да се натрупват и в края на отчетния период да се отнасят по предназначение; б) установяване на оборотите по сметки 614 Административни разходи и 615 Разходи по продажбата и разпределението им съгласно таблица за разпределение по възприети критерии и признаци; и отнасянето им по дебита на сметки от група 70 Приходи от дейността; в) обобщаване на разходите за дейността и калкулиране на фактическата себестойност на произведената продукция, работите и услугите от тях с оглед заприходяването им по фактическа себестойност, респективно коригиране на ориентировъчните оценки да фактическите, ако е възприета практиката произведената продукция да бъде оценяване по ориентировъчна оценка; г) приключване на сметки от групи 62 Финансови разходи и 72 Финансови приходи ако е възприета практика то да става в края на всеки месец (за м. декември); д) приключване на сметки от група 70 Приходи от дейността за м. декември.Четвърто, установяване на оборотите и салдата по сметките в главната и спомагателна книга и съставяне на предварителна оборотна ведомост.Пето, изготвяне на предавателен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходи с цел установяване на финансовия резултат.Шесто, попълване на годишна данъчна декларация за установяване на дължимия корпоративен данък и дължимите вноски по ЗКПО.Седмо, Осчетоводяване на данъчните задължения и възникналите данъчни разлики и разнасяне на сумите по съответните сметки. Осмо, Изготвяне на окончателна оборотна ведомост, в която са отразени измененията в засегнатите от процедурите по преобразуване на финансовия резултат сметки.Девето, изготвяне на годишния финансов отчет – счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал, пояснителните бележки към него и годишния доклад за дейността на предприятието.Десето, проверка, заверка, представяне и публикуване на годишния финансов отчет.
2. Съдържание, изисквания и методика за съставяне на годишния финансов отчет на предприятието
Годишният финансов отчет е съвкупност от технически носители, които представя информация за финансовото състояние, финансовите резултати и паричните потоци на предприятието. Неговите съставни елементи са счетоводен баланс (отчет за финансовото състояние), отчет за приходите и разходите (отчет на доходите), отчет на паричните потоци, отчет на собствения капитал и пояснителни бележки. Тяхната форма, структура и съдържание са регламентирани в приложимите счетоводни стандарти. Предприятията, съгласно чл. 22 буква (а), ал. 1, задължително изготвят и представят годишните си финансови отчети на базата на Международните счетоводни стандарти. Изключение се допуска единствено за предприятия, които:
а) за една от двете предходни години не надвишават показателите на два от следните критерии:
• балансова стойност на активите към 31 декември - 8 млн. лв.;
• нетни приходи от продажби за годината - 15 млн. лв.;
• средна численост на персонала за годината - 250 души;
б) новообразувани предприятия в годината на учредяването им и тази след това;
в) не са акционерни дружества и командитни дружества с акции; предприятия - емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и кредитни институции, застрахователни и инвестиционни предприятия, дружества за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове.Тези предприятия могат да изготвят и представят годишните си финансови отчети на база Националните стандарти за финансови отчети за малките и средни предприятия.На предприятията е дадена възможност да прилагат облекчена форма на финансов отчет ако за текущата или предходната година изпълват две от следните изисквания:
• балансова стойност на активите към 31 декември – 1,5 млн. лв.;
• нетни приходи от продажби за годината – 2,5 млн. лв.;
• средна численост на персонала за годината - 50 души. Това означава, че те могат да съставят счетоводен баланс само по раздели и групи и да не представят отчет на собствения капитал (СС 1 – т. 26.1 и 26.3);
Изискванията за представяне и изготвяне на финансовия отчет са посочени в МСС 1 и СС 1 Представяне на финансовите отчети. Те се предявяват към качеството на счетоводната информацията в счетоводните баланси и начина на нейното представяне. Конкретизирани те са: а) изисквания по същество и б) формални изисквания.Изискванията по същество са изисквания към качеството на счетоводната информация. Те произтичат от качествата на финансовия отчет:
• разбираемост – информацията във финансовия отчет да бъде лесно разбираема и ясна за потребителите
• уместност – информацията е уместна когато влияе на управленските решения на потребителите като им помага да оценят минали настоящи и бъдещи събития или като потвърждава или коригира минали оценки
• надеждност – информацията да не съдържа съществени грешки и предубеденост и да представя вярно това, което е оповестено. За да бъде такава тя трябва да представя достоверно сделките и събитията; да бъде неутрална, предпазлива, и пълна.
• сравнимост – да позволява финансовите отчети да бъдат сравнявани във времето с оглед определяне на тенденциите във финансово състояние на предприятието.

Формалните изисквания се отнасят до начина на представяне на счетоводната информация във финансовите отчети. Те за всеки негов елемент са нормативно регламентирани в МСС 1 – т. 54 – 111 и СС 1 – т. 12 – 23.2.Към финансовия отчет се отправят и технически изисквания (изисквания за идентификация):
• всеки елемент на финансовия отчет да бъде лесно и ясно разграничим;
• да бъдат посочени наименованието на предприятието, дата на счетоводния баланс и дали финансовия отчет е за отделно предприятие или за група;
• финансовия отчет се изготвя в хиляди лева/ милиони на съответната валута (СС 1 – т. 7.1. и МСС 1 - т. 53);
• финансовия отчет обхваща един отчетен период – от 01.01 до 31.12. МСС 1 - т. 37 – позволява изготвянето на счетоводен баланс за период от 52 седмици по практически съображения. Изключение правят новообразуваните предприятия, за които отчетния период обхваща от датата на вписване в търговския регистър в съда по местонахождение седалището на предприятието.;
• отрицателните величини във финасовия отчет се посочват в скоби;
• степента на закръгляне и вида валута.
Предприятията, които съгласно чл. 37, ал. 2 на Закона за счетоводството изготвят консолидирани финансови отчети спазват изискванията на МСС 27 и СС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети изготвят консолидирани. Това са търговски дружества - предприятия майки, които:
а) контролират повече от половината от правата на глас на акционерите или съдружниците в друго предприятие (контролирано предприятие), включително по силата на договорно взаимоотношение, при условие че е акционер или съдружник в това предприятие;
б) притежават правото да назначава или освобождава повече от половината от членовете на управителния и/или надзорния орган на друго предприятие (контролирано предприятие), включително по силата на договорно взаимоотношение, при условие че е акционер или съдружник в това предприятие;
в) притежават правото да управлява финансовата и оперативната политика на друго предприятие по силата на договорно взаимоотношение;
г) са акционер или съдружник, притежаващ 20 на сто или повече от правата на глас в друго предприятие (контролирано предприятие) и единствено по силата на упражняване на тези права е назначило повече от половината от членовете на управителния и/или надзорния орган в контролираното предприятие, действащ през отчетния период, по време на предходния отчетен период и до датата на изготвяне на консолидирания финансов отчет.Всички останали предприятия изготвят индивидуален счетоводен баланс, отчет на приходите и разходи и отчет на собствения капитал в съответствие с изискванията на МСС 1 и СС 1 и отчети на паричните потоци съгласно МСС 7 и СС 7 Отчети за паричните потоци. Изготвят годишните си финансови като спазват изискванията
3. Изготвяне, представяне, независим финансов одит и публикуване на годишния финансов отчет на предприятието
Финансовият отчет, съгласно чл. 23, ал. 1, т. 1 се съставя към 31 декември на отчетната година. Той се изготвя до 31 март следващата година. В срок до 30 юни следващата година предприятията публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган, както следва: търговците по смисъла на Търговския закон - чрез заявяване и представяне за обявяването им в Търговския регистър, останалите предприятия - чрез икономическо издание или чрез Интернет.На независим финансов одит от регистрирани одитори, подлежат годишните финансови отчети на: а) акционерни дружества и командитни дружества с акции; б) предприятия, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа; кредитни институции, застрахователни и инвестиционни предприятия, дружества за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове; в) предприятия, за които това изискване е установено със закон, с изключение на предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност и бюджетните предприятия
РЕЗЮМЕ
Годишното счетоводно приключване е съвкупност от действия и операции, които се извършват в края на отчетения период. То има за цел да създаде счетоводна информация за цялостната дейност на предприятието и резултатите от нея, която да бъде представена чрез финансовия отчет. Финансовият отчет е официален документ, които подлежи на публично оповестяване. Негови елементи са счетоводния баланс (отчета за финансовото състояние), отчета за приходи и разходите (отчета за дохода), отчета за паричните потоци, отчета за собствения капитал, бележките към него, доклад за дейността. Те се изготвят в съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансово отчитане, като за някои предприятия се допуска и прилагането на Националните стандарти за финансови отчети за малките и средни предприятия.
В. ВЪПРОСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА И ДИСКУСИЯ
Посочете кои са особеностите при изготвяне на счетоводния баланс.
Какви принципи трябва да се спазват при попълване редовете на отчета за приходите и разходите?
Каква информация се изисква при изготвяне на отчета за паричните потоци? Как се представя?
Г. КЛЮЧОВИ ТЕРМИНИ И ПОНЯТИЯ
Годишно счетоводно приключване
Етапи на годишното счетоводно приключванеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по финансово счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.