Лекции по финансово счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


Дебит с/ка 497 Разчети за отсрочени данъци

4971 Активи по отсрочени данъци (10% данък върху стойността на данъчните временни облагаеми разлики)
Кредит с/ка 452 Разчети за данък върху печалбата
В края на отчетния период след установява на годишния корпоративен данък се установява сумата за възстановяване/ внасяне след приспадане на направените авансови вноски. Това се налага, тъй като текущо през отчетния период да се правят месечни авансови вноски за корпоративен данък до 15-то число на текущия месец, а тримесечните – до 15-то число на месеца, следващ тримесечието[5]. Счетоводната статия, която се съставя е
Дебит с/ка 452 Разчети за данък върху печалбата
Кредит с/ка 503 Разплащателна сметка в лева
Подобна счетоводна статия се съставя и с остатъка на дължимия данък, когато предприятието има да довнася данък върху печалбата.Когато предприятието текущо през отчетния период е надвнесло авансово дължимия данък печалба, тогава се съставя счетоводна статия за възстановяване на корпоративния данък. След приспадане на дължимите данъци сумата, която остава от счетоводната печалба е нетната печалба или загуба. Когато това е балансова печалба, тя се отчита чрез сметка 122 Неразпределена печалба от минали години. Сметката е основа, пасивна. Тя се открива в началото на следващия отчетен период като се съставя счетоводната статия
Дебит с/ка 123 Печалби и загуби от текущата година
Кредит с/ка 122 Неразпределена печалба от минали години
През следващия отчетен период балансовата печалба подлежи на разпределение – за формиране на общи и/или допълнителни резерви, за дивиденти, за покриване на загуби от минали години, за увеличение на основния капитал и др. Тези стопански операции се осчетоводят като се дебитира сметка 122 Неразпределена печалба от минали години и се кредитират сметка 111 Общи резерви, респ. сметка 119 Други резерви, сметка 425 Задължения за съучастия, сметка 121 Непокрита загуба от минали години, сметка 101 Основен капитал, изискващ регистрация.Когато финансовия резултат е загуба, тогава след процедурата по преобразуване в предприятието ще остане балансовата загуба. За счетоводното й отчитане е предвидена сметка 121 Непокрита загуба от минали години. Сметката е активна, основна. В съответствие с това се дебитира при отнасяне на текущия отрицателен финансов резултат като се кредитира сметка 123 Печалби и загуби от текущата година. Сметката се кредитира при покриване на загубата с формираните законови и/или допълнителни резерви, неразпределени печалби от минали години или от размера на основния капитал.
РЕЗЮМЕ
Реализирането на икономически изгоди е цел на всяко предприятие. Те са резултатна величина, която се получава при съпоставяне на приходите от дейността с извършените през периода разходи. Приходите от дейността са сумарна величина от размера на получите приходи от продажби на активи и услуги на предприятието и приходите от финансова и инвестиционна дейност. Счетоводната информация за тях се създава чрез сметки от раздел 7 Сметки за приходи. Отчитането на стопанските операции, от които предприятието реализира приходи е обвързано с функционалното им предназначение.Финансовият резултат е счетоводно понятие и категория. За него в счетоводството се създава информация, която е ценна и полезна за управлението на предприятието. Тя обаче, не удовлетворява потребностите от информация за данъчно облагане. Това налага в края на отчетния период установения по счетоводен път финансов резултат да бъде преобразуван с оглед достоверно определяне размера на дължимия данък. След данъчното облагане се получава информация за печалбата, която ще подлежи на разпределение. Тя се разпределя по ред и начин, определен от ръководството и одобрен от Общото събрание на предприятието.
В. ВЪПРОСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА И ДИСКУСИЯ
1. Направете характеристика на приходите като обект на счетоводно отчитане?
2. Според Вас каква оценка следва да се използва при заприходяване на стоките в предприятието? Обосновете отговора си.
3. Как се отчитат приходите от продажба на материали и дълготрайни активи?
4. Какви са особеностите в счетоводното отчитане на финансиранията, получени от национални и европейски фондове?
5. Дайте примери за данъчно признати и данъчно непризнати приходи и разходи
6. Кои приходи са извънредни и как се отчитат?
Г. КЛЮЧОВИ ТЕРМИНИ И ПОНЯТИЯ
Временни данъчни разлики
Данъчна печалба или загуба
Приходи за бъдещи периоди
Приходи от дейността
Счетоводна печалба или загуба
Финансирания
Финансов резултат
Финансови приходи
Д. ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА
1. Душанов, И., М. Димитров, Курс по счетоводство на предприятието, С., изд. Ромина, 2008
2. Павлова, М., Счетоводство – учебно помагало, В. Търново, ЛБМ Инвест, 2008
3. Международни стандарти за финансово отчитане (в редакцията им към 01.01.2005), обн. ДВ бр. 66 от 15.08.2006г.
4. Национални стандарти за финансови отчети за малките и средни предприятия, обн. ДВ. бр. 30 от 07.05.2005, изм. ДВ. бр. 86 от 26.10.2007 в сила от 01.01.2008 г.
Е. ЗАДАЧА
В предприятие са извършени стопанските операции:
1. Фактурирани са съгласно данъчна фактура №... 18 000 лв на клиенти за продадена продукция. Продукцията е предадена на клиента. СКладова разписка№.. Фактическата себестойност на продукцията е 10 200 лв.
2. В ремонтния цех на предприятието е извършен ремонт на машина на друго предприятие на стойност 540 лв. Издадена е данъчна фактура №...., касов бон №...
3. Във връзка с продажбата на продукцията са начислени 145 лв транспортни разходи на собствения автотранспорт. Таблица за разпределение, Товарителница №...
4. Дружеството получава 5 000 лв по програма на правителството. Средствата са целево предназначени за финансиране на текущата дейност. Сумата е постъпила в разплащателната сметка на дружеството. Банково бордеро №....
5. С писмо банката уведомява дружеството, че по разплащателната му сметка постъпва сумата от продажбата на продукцията.
6. В намаление на приходите от продажбата на продукция са отнесени 670 лв. административни разходи. Таблица за разпределение Установен е резултата от продажбата.
7. Дружеството получава 5 000 лв по програма на правителството. Средствата са целево предназначени за финансиране на текущата дейност. Банково бордеро №....
8. С платежно нареждане е изплатено задължението от 4 000 долара към чуждестранен доставчик при курс на БНБ 1,26 лв за долар. Задължението е заприходено при курс 1,28 лв за долар.
Да се съставят счетоводните статии за протеклите стопански операции.
[1] Димитров, М., Ив. Душанов, цит.съч., с. 515 – 517 [2] За подробн. Вж. Димитров, М., Ив. Душанов, цит.съч., с. 587-588[3] Законът за ДДС чл.79,ал.3 регламентира начисляване на данък в размер на приспаднатия за производството на продукция данъчен кредит[4] За подборб.вж. Димитров М., и Ив. Душанов, цит.съч., с. 592-593[5] Начинът за определяне на техния размер и срока за внасянето им са регламентирани в ЗКПО, чл. 84 – 87
ТЕМА Х
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
А. ВЪВЕДЕНИЕ В УЧЕБНАТА ТЕМА
В тема “Годишно счетоводно приключване и годишен финансов отчет на предприятието” се разглеждат действията и процедурите, които се извършват в предприятието ежегодно при изготвяне на годишния финансов отчет. След запознаване с учебното съдържание ще можете да:
разграничавате периодичната отчетност от текущото счетоводно отчитане;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по финансово счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.