Лекции по финансово счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


Кредит с/ка 752 Финансови приходи за бъдещи периоди
Разсроченият приход всяка година се трансформира като текущ финансов приход от операции с финансови активи и инструменти със съответната му част като се дебитира сметка 752 Финансови приходи за бъдещи периоди и се кредитира сметка 723 Приходи от операции с финансови активи и инструменти.
Предприятията реализират доходи от безвъзмездно предоставени финансови средства. Това по своята същност са дарения и помощи, получавани от държавни и европейски институции и/или неправителствени организации, които са целево отпуснати за придобиване на дълготрайни активи и/или за текуща дейност. Счетоводно тези средства се отчитат като финансирания като се използват сметки от група 75 Приходи за бъдещи периоди и финансирания. Особеното в счетоводното им третиране е, че за всеки вид финансиране е обособена самостоятелна сметка, а именно 753 Финансиране за дълготрайни активи и 754 Финансиране за текуща дейност. Използването на различни сметки се обуславя и обстоятелството, че са регламентирани два подхода за отчитане на финансиранията в зависимост от вида им – капиталов и приходен. Капиталовият подход се прилага при признаване и отчитане на финансиранията за дълготрайни активи, а приходният – за финансиранията за текуща дейност.Стопанските операции, свързани с отчитане на финансиранията за дълготрайни активи, засягат отпускането на целевата помощ, счетоводно това се отразява като се дебитира сметка 503 Разплащателна сметка в лева, респ. 504 Разплащателна сметка във валута и се дебитира сметка 753 Финансиране за дълготрайни активи.
отнасяне на финансирането като текущ приход с размера (60%) на начисления амортизационен разход на придобитите и влезли в експлоатация дълготрайни материални активи.
Дебит с/ка 753 Финансиране за дълготрайни активи
Кредит с/ка 704 Приходи от финансирания
отнасяне на приход във финансовия резултат
Дебит с/ка 704 Приходи от финансирания
Кредит с/ка 123 Печалби и загуби от текущата година
Финансиранията за текуща дейност от целеви фондове и програми се осчетоводят така
– за получените средства
Дебит с/ка 503 Разплащателна сметка в лева, респ.

504 Разплащателна сметка във валута
Кредит с/ка 704 Приходи от финансирания
– за покриване на извършените разходи
Дебит с/ка 704 Приходи от финансирания
Кредит с/ка от група 61 Разходи за дейността
Финансиранията под формата на субсидии, дотации и премии се отчитат при получаване на одобрената сумата по банков път като се дебитира сметка 503 Разплащателна сметка в лева и се кредитира сметка 704 Приходи от финансирания. След това прихода от финансирания се трансформира в текущ финансов резултат и по този начин компенсира направени разходи.
6. Счетоводно отчитане на финансовия резултат, данъчното му облагане и разпределението на балансовата печалба от отчетната година
Финансовият резултат е счетоводно понятие и категория. Неговата същност е регламентирана в Общите разпоредби на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Там то е дефинирано като “стойностния израз на крайния икономически резултат от осъществяването на определена сделка или от дейността на предприятието за определен отчетен период”. Значението на понятието „финансов резултат” се допълва от две свързани с него понятия, дефинирани в МСС 12 Данъци върху доходите и СС 12 Данъци от печалбата – счетоводна печалба или загуба и данъчна печалба или загуба.Счетоводната печалба или загуба е печалбата или загубата за периода преди да се приспаднат дължимите данъци. Тя се изчислява като разликата между приходите и разходите и се посочва в Отчета за приходите и разходите.Данъчната печалба или загуба е размера на финансовия резултат, определен съгласно действащото данъчно законодателство, върху който се определя размера на дължимите данъци за периода.От посочените определения за финансовия резултат се забелязва: а) финансовия резултат е резултатна величина, получена като разлика от съпоставяне размера на реализираните приходи и направените разходи; б) има две форми – печалба и загуба; в) за целите на данъчното облагане счетоводно се разграничава брутна счетоводна печалба или загуба, данъчна печалба или загуба и нетна печалба или загуба. Като нетната печалбата или загуба е печалбата или загубата, която се получава след приспадане на данъците. Това е финансовият резултат, който подлежи на разпределение.Текущият финансов резултат се формира от приходите от продажби, финансовите приходи и финансовите разходи. Счетоводно това намира израз чрез съставяне на следните счетоводни статии:Приходите от продажби се отнасят към финансовия резултат в зависимост от това дали той е положителен или отрицателен. Счетоводните статии, които се съставят съответно са:
Дебит с/ка от група 70 Приходи от дейността
Кредит с/ка 123 Печалби и загуби от текущата година (печалба)
Дебит с/ка 123 Печалби и загуби от текущата година (загуба)
Кредит с/ка от група 70 Приходи от дейността
Финансовите приходи са друг източник за формиране на печалба в предприятието. Счетоводната статия, която се съставя е
Дебит с/ка от група 72 Финансови приходи
Кредит с/ка 123 Печалби и загуби от текущата година
Финансовите разходи пък са източник за установяване на загубата. Това се осчетоводява като се дебитират сметка 123 Печалби и загуби от текущата година и се кредитират сметки от група 62 Финансови разходи.
В действителност счетоводно финансовият резултат се установява от остатъка по сметка 123 Печалби и загуби от текущата година в края на отчетната година. Получената сума трябва да съответства на сумата, посочена в Отчета за приходите и разходите в Разходната му част, статия 10. Счетоводна печалба или в статия 10 Счетоводна загуба в Приходната част.Финансовият резултат съгласно разпоредбите на ЗКПО в края на отчетния период подлежи на данъчно облагане. Обстоятелството, че данъчното законодателство не признава като данъчна основа определения по счетоводен път финансов резултат, налага той да бъде преобразуван. Това се изисква, тъй като по смисъла на ЗКПО не всички отчетени разходи и приходи са оказвали влияние върху определянето на финансовия резултат.Преобразуването на финансовия резултат за целите на данъчното облагане осъществява като се спазва следната последователност от действия: Първо, установяване на брутната счетоводна печалба или загуба – това е сумата получена като разлика между общо приходите от дейността и общо разходите, посочени в Отчета за приходите и разходите. Второ, определяне на данъчната печалба или загуба. Това е процедура, при която счетоводния финансов резултат се коригира с данъчните постоянни и временни разлики.Постоянните данъчни разлики са суми, които се прибавят или приспадат от облагаемата печалба (данъчната основа). По същество това са:
• приходи и разходи, които не се признават за данъчни цели и с техния размер се увеличава облагаемата печалба. Съставът на данъчно непризнатите разходи и приходи е конкретизиран в чл. 26 – 29 на ЗКПО.;
• приходи и разходи, които се признават и с техния размер се намалява размера на данъчната основа. В ЗКПО в чл. 30 – 33 е посочено кои са тези приходи и разходи.
Временните данъчни разлики са отчетени приходи и разходи, които в годината на тяхното възникване не са признати във финансовия резултат. Те по смисъла на МСС 12 и СС 12 са облагаеми и приспадащи се.Облагаемите временни разлики са временни разлики, с които ще се увеличи данъчната печалба или ще се намали данъчната загуба през бъдещи периоди, когато балансовата стойност на актива или пасива бъде възстановена или погасена.Приспадащи са временни разлики, с които ще се намали данъчната печалба или ще се увеличи данъчната загуба през бъдещи периоди, когато балансовата стойност на актива или пасива бъде възстановена или погасена.
В ЗКПО, чл. 34 – 43 временните данъчни разлики са конкретизирани по видове.
Технологията на определяне на данъчната основа може да бъде представена в следния схематичен вид

Трето, изчисляване размера на годишния корпоративен данък и съставяне.
Годишният размер на корпоративния данък се определя като процент от данъчно облагаемата печалба. Към настоящия момент корпоративния данък е 10 % .
Четвърто, счетоводно отчитане на данъчните задължения.
Данъчните задължения на предприятието към бюджета е сумата на дължимия корпоративен данък. Счетоводната статия за отразяване им е
Дебит с/ка 123 Печалби и загуби от текущата година
Кредит с/ка 452 Разчети за данък върху печалбата
За окончателното установяване на размера на дължимия данък е необходимо да бъдат отразени и данъчните временни разлики. Счетоводно това се осчетоводява чрез сметка 497 Разчети за отсрочени данъци с обособените към нея четирицифрени сметки 4971 Активи по отсрочени данъци – за облагаемите временни разлики и 4972 Пасиви по отсрочени данъци – за приспадащите се временни разлики. Счетоводните статии, които са съставят са

за признаване на временните разлики
Дебит с/ка 452 Разчети за данък върху печалбата
Кредит с/ка 497 Разчети за отсрочени данъци

4972 Пасиви по отсрочени данъци (10% данък върху стойността на данъчните временни намаляващи разлики)

за довнасяне на временните разликиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по финансово счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.