Лекции по финансово счетоводство


Категория на документа: Счетоводство30 Материали, продукция и стоки и т.н.
P напускане на съдружник
Дебит с/ка 101Основен капитал, изискващ регистрация
Кредит с/ка 503 Разплащателна сметка в лева
При напускане на съдружник предприятието изплаща размера на притежавания от него дял, независимо каква е била вноската му (парична ил/или непарична). В случаите, когато съдружника е направил апортна вноска и желае да я вземе обратно, той го закупува предоставения актив по пазарни цени.
P покриване на загуба
Дебит с/ка 101Основен капитал, изискващ регистрация
Кредит с/ка121 Непокрита загуба от минали години

Допълнителният капитал в предприятието е капиталът, който не подлежи на съдебна регистрация. Той се създава по силата на решение на собствениците или управителните органи на предприятието. За счетоводното му отчитане се използва сметка 102 Основен капитал, неизискващ регистрация. Сметката е основна, пасивна сметка. Счетоводните записвания, които възникват по повод неговото изменение са аналогични на счетоводните статии, които се съставят за основния капитал, изискващ регистрация.
3. Счетоводно отчитане на резервите на предприятието
Резервите са заделени средства на предприятието за гарантиране размера на основния капитал. Формират се по силата на действащото законодателство (Търговския закон, чл. 246 и приложимите счетоводни стандарти) или по решение на ръководството. Разграничават се следните видове резервен капитал – общи, допълнителни и преоценъчни резерви. Обособяването им е в зависимост от целевото им предназначение:Общите резерви се формират с цел поддържане и запазване на основния капитал. Те имат задължителен характер за всички акционерни дружество. В правната терминология се вместо за общи, респ. задължителни резерви се говори за фонд ”Резервен”. Допълнителните резерви се предназначени за финансиране на определени мероприятия и дейности от предприятието. Със средства по тях се спонсорирарат културни, здравни, социални мероприятия във и извън предприятието, стимулира се персонала.Преоценъчните резерви се формират при преоценка на притежаваното от предприятието имущество, съгласно приложимите счетоводни стандарти. Целта им е да покрият евентуалната бъдеща преоценка в посока на подценка.За счетоводното отчитане на резервите се използват сметки от група 11 Капиталови резерви. В нея за всеки вид резерви е обособена самостоятелна счетоводна сметка
111 Общи резерви
112 Резерви от последващи оценки на дълготрайни активи
113 Резерви от последващи оценки на краткотрайни активи
114 Резерви от последващи оценки на финансови инструменти
115 Резерв от емисия на акции
119 Други резерви
Всички сметки в групата са основни, пасивни. Кредитират се при увеличение и се дебитират при намаление. В края на отчетния период могат да имат кредитно салдо, което се посочва в Пасива на счетоводния баланс в раздел А Собствен капитал, група ІІ, ІІІ и ІV в зависимост от вида резерви. Съгласно приложимите счетоводни стандарти остатъците по някои сметки, използвани за отчитане на преоценъчните резерви, е възможно да бъдат дебитни. В този случай, те се посочват отново в Пасива на баланса, но като отрицателни величини – в скоби.Източник на общите и допълните резерви е печалбата. За формирането им в предприятието се съставя счетоводна статия, при която се дебитира сметка 122 Неразпределена печалба от минали години и се кредитира сметка 111 Общи резерви или 119 Други резерви.Счетоводните записвания, които се правят при тяхното разходване зависят от предназначението им: сметка 111 Общи резерви се дебитира срещу кредитиране на сметка 101 Основен капитал, изискващ регистрация, 121 Непокрита загуба от минали години. Допълнителните резерви се намаляват обикновено при плащане на парични средства за финансиране на определени мероприятия като дебитира сметка 119 Други резерв и се кредитира сметка от група 50 Парични средства.
4. Счетоводно отчитане на финансовите резултати на предприятието
Финансовият резултат е стойностния израз на крайния икономически резултат на предприятието от осъществяване на стопанската му дейност през даден отчетен период. Той е остатъчната стойност след приспадане на направените през периода разходите от размера на реализираните приходи. Когато приходите надвишават разходите, финансовия резултат е печалба. При отрицателна разлика – размера на разходите превишава размера на преходите, финансовия резултат е загуба. Оттук за финансовия резултат може да се посочи, че той е положителна или отрицателна сума в зависимост от характера на разликата, получена при съпоставяне на приходите с разходите за периода.Във финансовия резултат като елемент на собствения капитал се включват и финансовия резултат от текущия период, неразпределената печалба от минали години и непокритата загуба от минали години. За счетоводното отчитане на резултатите от дейността на предприятието в сметкоплана е предвидена група 12 Финансови резултати. В нея са обособени отделни сметки за непокрита загуба от минали години, неразпределената печалба от минали години и печалбите и загубите от текущата година. Сметките са основни резултатни. Всяка една от тях има различни свойства:сметка 121 Непокрита загуба от минали години е активна сметка. Дебитира се в началото на отчетния период когато загубата от предходната отчетна година се трансформира в непокрити загуби от минали години като се съставя статията
Дебит с/ка 121 Непокрита загуба от минали години
Кредит с/ка 123 Печалби и загуби от текущата година
Сметката се кредитира при покриване на загубата със средства от формираните за целта резерви или от основния капитал, в случай, че всички други възможности са изчерпани. Ако има остатък в края на отчетния период, той е дебитен и се посочва в Пасива на счетоводния баланс, раздел А Собствен капитал, група V Натрупана печалба (загуба) от минали години като отрицателна величина.сметка 122 Неразпределена печалба от минали години е пасивна сметка. Кредитира се при отнасянето на неразпределената печалбата от предходната година срещу дебитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година. Сметката се дебитира при използване на печалбата за формиране на резерви, увеличаване на основния капитал или за покриване на загуби от минали години. В края на отчетния период може да има само крайно кредитно салдо, което се посочва в Пасива на счетоводния баланс, раздел А Собствен капитал, група V Натрупана печалба (загуба) от минали години.сметка 123 Печалба и загуба от текущата година е смесена – активно – пасивна сметка. Когато финансовия резултат е положителен, сметка се третира като пасивна, а когато е отрицателен като активна сметка. В края на отчетния период в зависимост от резултата може да има кредитно (при печалба) и дебитно (при загуба) салдо. То се посочва в Пасива на счетоводния баланс, раздел А Собствен капитал, група VІ Текуща печалба (загуба). Подробно стопанските операции, които отразяват изменението на финансовия резултат от текущия период ще бъдат разгледани в тема ІХ Счетоводно отчитане на резултатите от дейността.
5. Счетоводно отчитане на получените заеми
Получените заеми са източник на парични средства за предприятието, предоставени от кредитна институция или друго предприятие. Това са временно привлечени чужди средства, които се използват за закупуване на материални ресурси или за финансиране на стопанската дейност на предприятието. Заемите се отпускат при определени от кредитора условия, обезпеченост и лихва.За счетоводното отчитане на заемите в сметкоплана е обособена група 15 Получени заеми. Синтетичното отчитане в групата е организирано според срочността и характера на предоставения заем. А именно
сметка 151 Получени краткосрочни заеми
сметка 152 Получени дългосрочни заеми
сметка 153 Дългови инструменти
сметка 159 Други заеми и дългове
Сметките от групата са основни, пасивни сметки. Обстоятелство, което налага при постъпване на паричните средства по заема те да се кредитират и при погасяването му да се дебитират. Аналитичното отчитане на получените заеми се организира в зависимост от потребностите на ръководството от информация по кредитори, срокове, валута и др.Дължимата по заема лихва е самостоятелен счетоводен обект. За нейното отчитане е предвидена сметка 496 Разчети по лихви. Тя е разчетна сметка с характер на пасивна сметка. При възникване на задължението за плащане на лихвата се кредитира срещу дебитиране на сметка 621 Разходи за лихви. Сметката се дебитира при плащане на задължението срещу кредитиране на сметка от група 50 Парични средства (обикновено се използва сметка 503 Разплащателна сметка в лева).
РЕЗЮМЕ
Капиталът е основно счетоводно понятие и категория. Той се определя като паричен израз на притежаваното от предприятието имущество. Според произхода му се разграничават два вида капитал собствен и привлечен. Източниците за образуването на собствения капитал са два – вноските на съдружниците и доходите на предприятието. Привлеченият капитал се формира от привлечените в предприятието чужди средства.За счетоводното отчитане капиталите са предвидени сметки от раздел 1 Сметки за капитали, които са обхванати в групи 10 Капитал, 11 капиталови резерви, 12 Финансови резултати, 15 Получени заеми. Изменението на капиталите засяга стопанските операции, които са специфични за всеки ви капитал като отразяват особеностите им като обекти на счетоводно отчитане.
В. ВЪПРОСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА И ДИСКУСИЯ
1. Коя концепция за капитала от регламентираните в МСФО е заложена в българското законодателство?
2. Кое е общото и различното между собствения и привлечения капитал?
3. Кои операции оказват влияние върху размера на собствения капитал?
4. Как счетоводно се отчитат отбивите и премиите, свързани с капитала?
5. Какви са особеностите в отчитането на преоценъчните резерви?
6. Предприятие може ли да осъществява дейността си ако съдружниците изтеглят вноските си? Обосновете отговора си.
Г. КЛЮЧОВИ ТЕРМИНИ И ПОНЯТИЯ
Капитал
Привлечен капитал
Собствен капитал
Д. ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА
1. Душанов, И., М. Димитров, Курс по счетоводство на предприятието, С., изд. Ромина, 2008
2. Павлова, М., Счетоводство – учебно помагало, В. Търново, ЛБМ Инвест, 2008
3. Закон за счетоводството, обн.ДВ бр. бр.98 от 16.11.2001г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г.
4. Международни стандарти за финансово отчитане (в редакцията им към 01.01.2005), обн. ДВ бр. 66 от 15.08.2006г.
5. Национални стандарти за финансови отчети за малките и средни предприятия, обн. ДВ. бр. 30 от 07.05.2005, изм. ДВ. бр. 86 от 26.10.2007 в сила от 01.01.2008 г.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по финансово счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.