Курсова работа по счетоводство


Категория на документа: Счетоводство
разработил:Айше Исмаил Исмаил проверил:К.Митева......

II курс Стопанско Управление

факултативен №11001

Тема:Система на счетоводните сметка

гл.6.2

Характерно за счетоводните сметки е,че те винаги са свързани в система.т.е. не могат да фигурират самоцелно.По принцип за всеки обект на отчетността НС е предвидена см/ка. В края на периода от системата на счетоводни см/ки се съставя счетоводен баланс на фирмата: вследствие на протичащите стопански операции в обекта на отчитането,т.е. в счетоводни см/ки протичат изменения.Тези изменения са в посока на увеличаване и намаляване(+,-).Именно това обстоятелство е наложило всяка счетоводна см/ка да бъде построена по такъв начин,че да може по нея да се отразяват тези две посочени изменения.По конкретно всяка една система или таблица.Прието е лявата страна на сметката да се нар. ДЕБИТ,която произлиза от лат. дума debere(озн.той дължи,има да дава).Срещуположната дясна страна на сметката е прието да се нар. КРЕДИТ,която произлиза от лат. дума kredere(озн. той вярва,че ще получи нещо).На настоящия етап понятията ''Д'' и ''К'' се използват за обозначаване на двете срещуположни страни на сметката.Като в едната страна се отразяват увеличенията,а в другата-намаленията,като двете страни се използват различно при настъпилите промени в активите и пасивите. В активите,за които се създават активни счетоводни см/ки началното състояние,всички увеличения и крайното състояние се отразяват в дебита,а намаленията-в кредита. При пасивите,респ. пасивните счетоводни см/ки началното състояние,всички увеличения и крайното състояние се отразяват в кредита,а намаленията-в дебита.
В счетоводството,за да може нагледно да се използват счетоводни см/ки,те най-напред трябва да се открият.ОТКРИВАНЕТО на сметките става по два начина:

а)в началото на отчетния период по данни от счетоводния баланс;

б)през отчетния период,чрез записване по тях на първата засегнала ги извършена стопанска операция.
Остатъците по сметките,показващи състоянието на отчетния обект в началото и в края на периода,е прието да се наименоват с термина САЛДО(остатък,състояние).Остатъкът в началото на периода,се нарича начално салдо или начално състояние.Остатъкът в края на периода се нарича крайно салдо или крайно състояние.Активните счетоводни см/ки се откриват в начално дебитно салдо,а пасивните-с начално кредитно салдо.Еднородните изменения,които настъпват в дадена счетоводна см/ка,се наричат ОБОРОТИ, които са предназначени за отразяване на еднородните изменения по сметката в посока ''+ 'или' -''.Ако са записани в дебита се нар. дебитни обороти, а ако са в кредита-кредитни обороти.Записването на измененията,т.е. счетоводна см/ка се нарича водене(завеждане) на сметката.Между счетоводни см/ки и счет. баланс съществува тясна взаимна връзка,която се изразява в следното:
а)по принцип за всяка балансова статия съответства отделна счетоводна см/ка.Но има и балансови статии,в които се отнасят повече от една счетоводна сметка;
б)счетоводни см/ки се откриват с начално салдо по данни от счетоводния баланс чрез записване на първата сума по сметката,т.е. тази см/ка е от първата протекла стоп.операция,засегнала сметката.Активните счетоводни см/ки-с начално дебитно салдо,което се взема от Актива,а пасивните счетоводни см/ки-с начално кредитно салдо,което се взема от Пасива на баланса;
в)дебитните и кредитни обороти по сметките през отчетния период отразяват измененията по съответната балансова статия в счетоводен баланс,предизвикани от протеклите стоп. операции през същия период;
г)крайните дебитни салда на всички активни счетоводни сметки са равни на сумата на актива,а крайните
кредитни салда на всички пасивни счетоводни см/ки са равни на сумата на пасива,т.е. налице е равенство между тях.
Всички см/ки информации,от които отива за попълване на счетоводен баланс,задължително към 31 декември на отчетната година се приключват с т.нар. салю за уравнения(СУ).Със салюто се приключват и сметките и информациите(Е),от които отива за попълване на отчета за приходите и разходите(ОПР).
По отношение на връзката им със счетоводния баланс сметките се делят на две групи:активни и пасивни.
АКТИВНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СМЕТКИ са предназначени за отчитане на измененията,настъпили в активите на предприятието.Те съдържат следните ЕЛЕМЕНТИ:
1.Начално салдо(остатък,състояние).То винаги е дебитно.Взема се от лявата страна-''Актив'' счетоводния баланс и се записва в лявата страна-''Дебит'' на счетоводна сметка.
2.Дебитни обороти.Същите са предназначени за отразяване на увеличенията,които настъпват в обекта,
за който е открита счетоводна см/ка и представляват сумите на стоп. операции,отразени по дебита на сметката.
3.Кредитни обороти.Те са предназначени за отразяване на намаленията в обекта,за който е открита счетоводна см/ка и представляват сбора от стоп.операции,отразени по кредита на сметката.
4.Дебитен сбор.Установява се в края на периода и се получава като към началното дебитно салдо се при-
бавят дебитните обороти.
5.Кредитен сбор.Той е равен на сбора от кредитните обороти.
6.Крайно салдо(остатък,състояние).Получава се като разлика между дебитния сбор и кредитния сбор и се записва в дебита на счетоводната сметка.Винаги е дебитно.Получава се ДС-КС.

При активните счетоводни см/ки има две възможности:
-ПЪРВАТА се състои в това,че винаги дебитния сбор превишава кредитния
-ВТОРАТА,показва равенство между дебитния сбор и кредитния.Ако е налице такова равенство,се казва,че е изравнена(изравнени са двете и страни).
Активните счетоводни см/ки не могат да остават крайно кредитно салдо,защото това озн. да се отрази в кредитната им страна намаление на отчитаните в тях средства в по-голям размер от първоначално постъпилите или налични такива.Това се дължи на обстоятелството,че сбора по дебита може да нараства неограничено,докато сбора по кредита се ограничава до размера на наличните средства.

Решена задача 4/стр.48

Към 30.04.200...г.Държавна фирма ''X'' разполага със следните пасиви:
1.Общи резерви 5000 лв.
2Персонал 28 000 лв.
3.Основен капитал,неизискващ регистрация 40 000 лв.
4.Неразпределена печалба от минали години 2 500 лв.
5.Получени дългосрочни заеми 6 500 лв.
6.Други заеми и дългове 800 лв.
7.Други кредитори 1 400 лв.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.