Курсова работа по ФСА


Категория на документа: Счетоводство


КЕР
0,96
0,99
-0,03
Препоръчителната стойност на този коефициент следва да бъде над единица. Това означава, че предприятието е получило повече приходи, извършило по-малко разходи или е изпълнило и двете условия. Стойността на показателя е близо до минималната, но въпреки това ниска и с тенденция за понижаване, което означава, че средствата се влагат неефективно.

8. Ефективност на паричните потоци от основна дейност (ЕППОД) = ППОД/ПрОД = 139217000/98646000 = 1,41
Показател
Текуща год.
Предходна год.
Изменение
Пар. поток от осн. дейн.
139217000
146268000
-7051000
Прих. от оператив. дейн.
98646000
104489000
-5843000
ЕППОД
1,41
1,40
0,01
Този показател изразява изменението на паричните потоци в резултат на получаването на един лев приходи. Стойността му следва да бъде над единица. За разгледаните отчетни периоди той е стабилен и нараства с бавни темпове.

9. Коефициент на обща ликвидност (КОЛ) = КА/КП = 17576000/75849000 = 0,23
Показател
Текуща год.
Предходна год.
Изменение
Краткотрайни активи
17576000
20344000
-2768000
Краткосрочни пасиви
75849000
80348000
-4499000
КОЛ
0,23
0,25
-0,02
Минималната стойност на този коефициент следва да бъде единица. За това предприятие тя е равна на 0,23 и се различава в голяма степен от препоръчителното равнище. Това означава, че то е с ниска ликвидност и наличните текущи активи не са достатъчни за погасяване на краткосрочните задължения.

10. Коефициент на задлъжнялост (КЗ) = Пасиви/СК = 76362000/52877000 = 1,44
Пасиви
76362000
80690000
-4328000
Собствен капитал
52877000Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по ФСА 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.