Курсова работа по ФСА


Категория на документа: Счетоводство


98646000
104489000
-5843000
Вземания
7126000
9551000
-2425000
Взем. (ср. размер)
8338500
8438500
-100000
Пер. за събиране (дни)
~31
~29
~2
Периодът на събиране на вземанията следва да бъде възможно по-кратък. В това предприятие той се повишава, но се задържа в рамките на един месец. Това означава, че вземанията се събират в разумен срок, но той следва да бъде максимално съкратен.

4. Коефициент на финансова маневреност = НОК/СК = -58273000/52877000 = -1,10

- Нетен оборотен капитал (НОК) = КА - КП = 17576000 - 75849000 = -58273000
Показател
Текуща год.
Предходна год.
Изменение
Краткотрайни активи
17576000
20344000
-2768000
Краткосрочни пасиви
75849000
80348000
-4499000
НОК
-58273000
-60004000
1731000
Собствен капитал
52877000
57296000
-4419000
КФМ
-1,10
-1,05
-0,05
Стойността на този коефициент следва да бъде по-висока от нула. За това предприятие тя е отрицателна и се отдалечава от препоръчителното равнище. Това е така, защото собственият капитал не е достатъчен за покриване на краткосрочните задължения. Финансовата маневреност на предприятието е крайно ограничена.

5. Период на плащане на задълженията към доставчици в дни = ЗД.365/((ЗД2012 - ЗД2011) + Изх. поток) = 7490500.365/((4394000 - 10587000) + 91822000) = 2734032500/85629000 = 31,93 ~ 32
- Среден размер на задълж. към достав. = (ЗД2011 + ЗД2012)/2 = (10587000 + 4394000)/2 = 14981000/2 = 7490500
Показател
Текуща год.
Предходна год.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по ФСА 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.