Курсова работа по ФСА


Категория на документа: Счетоводство
К У Р С О В А Р А Б О Т А

ПО:

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ

Изготвил: Проверил:

ЗАДАЧА:

Да се разработи анализ въз основа на действителни данни като се използва публикуван годишен финансов отчет на предприятие. Отчетът следва да е актуален, да се отнася за последната финансова година преди текущата и да е на капиталово дружество. Предприятието трябва да е работещо, т.е. да има приходи и разходи, както и парични потоци. Анализът следва да съдържа изчислени стойности на посочените по-долу показатели за две последователни години, както и кратка интерпретация на получените резултати.

Номер по ред
Наименование на показателя
1
Коефициент на финансиране на дълготрайните активи
2
Коефициент на обращаемост на краткотрайните активи
3
Период на събиране на вземанията в дни
4
Коефициент на финансова маневреност
5
Период на плащане на задълженията към доставчици в дни
6
Нетна възвръщаемост
7
Коефициент на ефективност на разходите
8
Ефективност на паричните потоци от основна дейност
9
Коефициент на обща ликвидност
10
Коефициент на задлъжнялост
11
Ниво на платежоспособност
12
Коефициент на рентабилност на собствения капитал


1. Коефициент на финансиране на дълготрайните активи (КФДА) = ПК/ДА = 53390000/111663000 = 0,48

- Постоянен капитал (ПК) = СК + ДП = 52877000 + 513000 = 53390000
Показател
Текуща год.
Предходна год.
Изменение
Собствен капитал
52877000Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по ФСА 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.