Курсова работа по финансово-счетоводен анализ


Категория на документа: Счетоводство5. (20) Период на плащане = Среден размер на задължения към доставчици x 365 ;
задълженията към доставчици ∑ на задълженията към доставчици към 31.12 на отчетната година

- ∑ на задълженията към доставчици към 31.12 на предходната година

+ Изходящ поток, свързан с търговски контрагенти за годината

Размер на задълженията към доставчици 2011 = 58 = (58 + 51) /2= = 54,5

Размер на задълженията към доставчици 2010 = 51

=> ППЗд = 54,5________ x 365 = x 365 = 0,03 x 365 = 9,83

(58 - 51 + 2017)

6. (21) Нетна възвръщаемост = Печалба за периода_________;

Нетни приходи от продажби

=> Нетна възвръщаемост = = 0,10

7. (26) Коефициент на ефективност на разходите = ;

=> КЕР = = 1,10

8. (36) Коефициент на обща ликвидност = Текущи активи ;

Текущи задължения

=> КОЛ = = 21,34

9. (42) Коефициент на финансова независимост = Собствен капитал ;

(II вариант) Пасиви

=> КФН = = 0,95

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализът на финансовото състояние на фирмата има голямо значение за нейното бъдеще. Въз основа на този анализ могат да се вземат определени решения от ръководството и собствениците. Освен това и потенциални инвеститори, търговски банки и др. могат да правят изводи въз основа на анализа на финансовото състояние и да вземат определени решения, касаещи фирмите. В анализа са представени някои показатели, които могат да се използват при осъществяването на анализ на финансовото състояние, а така също и определени модели, които могат да се ползват.
??

??

??

??

2
Курсова по Финансово-счетоводен анализСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по финансово-счетоводен анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.