Курсова работа по финансово-счетоводен анализ


Категория на документа: СчетоводствоИзвод: Показателя за ефективност дава информация за способността на предприятието да влага оптимално средства в дейността си и да получава изгода от това или в конкретния случай, коефициента за ефективност на разходите показва колко приходи се реализират с един лев вложени разходи. Издателска къща "Хермес" реализира 1,05 приходи от 1 лв. вложен в производството.

8. (36) Коефициент на обща ликвидност = Текущи активи ;

Текущи задължения

=> КОЛ = = 10,41

Извод: Наличните текущи активи превишават краткострочните задължения, т.е. предприятието без проблем погасява своите задължения.

9. (42) Коефициент на финансова независимост = Собствен капитал ;

(II вариант) Пасиви

=> КФН = = 0,92

Извод: За отчетната година 1 лв. Пасиви са покрити с 0,92 лв. Собствен капитал, а за предходната 2011 г. с 0,95 лв., т.е. имаме спад на численото значение на показателя спрямо предходната година.

Отчетна година 2011

2. Постоянен капитал = (Дълготрайни + Краткотрайни) - Краткотрайни ;

активи активи задължения

=> ПК = (10752 + 2326) - 109
=> ПК = 3398 - 109
=> ПК = 3289

2. (6) Коефициент на финансиране = Постоянен капитал ;

на дълготрайните активи ( КФДА) Дълготрайни активи

=> КФДА = = 3,07

3. (12) Коефициент на обръщаемост = Нетен размер на приходите от продажби ;
на краткотрайните активи (КОКА) Среден размер на краткотрайните активи

Краткотрайни активи 2012 = 2326 = (КА2011+КА2010) / 2 = (2326+2299)/ 2 = = 2312,5
Краткотрайни активи 2010=2299

=> КОКА = = 0,98

4. (15) Период на събиране = Средна ст-ст на вземанията от клиенти за периода х 365
на вземанията от клиенти (в дни) Нетен размер на приходите от продажби

Вземания от клиенти 2011 = 159 =(Вз2011 + Вз2010) / 2 = = 204

Вземания от клиенти 2010 = 249

=> ПСВз = x 365 = 0,09 x 365 = 32,93Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по финансово-счетоводен анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.