Курсова работа по финансово-счетоводен анализ


Категория на документа: Счетоводство=> КФДА = = 3,27

Извод: Във връзка с отчитането на финансирането на дълготрайни активи чрез продължително използвани средства (постоянен капитал), в Издателска къща "Хермес" ЕООД се наблюдава завишаване на стойността на показателите за финансиране на дълготрайните активи. Стойността на коефициента през 2011 година е 3,07 , като нараства с 20 стотни и през 2012 година, стойността на показателя е 3,27, т.е. продължително използваните ресурси превишават наличните дълготрайни активи. Общи норматив за показателя се приема коефициентът да е минимум единица => оптимумът е изпълнен.

3. (12) Коефициент на обръщаемост = Нетен размер на приходите от продажби ;
на краткотрайните активи (КОКА) Среден размер на краткотрайните активи

Краткотрайни активи 2012 = 3622 = (КА2012+КА2011) / 2 = (3622+2326)/ 2 = = 2974
Краткотрайни активи 2011=2326

=> КОКА = = 2,17 оборота

Извод: Броя на оборотите, извършени от краткотрайните активи за определен период е 2,17 (към 31.12.2012 г.), т.е. оборотите са увеличени с 1,19 в сравнение с предходната година, когато са били 0,98 (към 31.12.2011 г.) или обръщаемостта на краткотрайните активи се е ускорила.

4. (15) Период на събиране = Средна ст-ст на вземанията от клиенти за периода х 365
на вземанията от клиенти (в дни) Нетен размер на приходите от продажби

Вземания от клиенти 2012 = 360 =(Вз2012 + Вз2011) / 2 = = 259,5

Вземания от клиенти 2011 = 159

=> ПСВз = x 365 = 0,04 x 365 = 14,70

Извод: Периодът на събиране на вземанията за отчетната година ( 2012 г.) е приблизително 15 дни, а за предходната година ( 2011 г. ) , приблизително 33 дни.

5. (20) Период на плащане = Среден размер на задължения към доставчици x 365 ;
задълженията към доставчици ∑ на задълженията към доставчици към 31.12 на отчетната година
(в дни) - ∑ на задълженията към доставчици към 31.12 на предходната година

+ Изходящ поток, свързан с търговски контрагенти за годината

Размер на задълженията към доставчици 2012 = 186 = (186 + 58) /2= = 122

Размер на задълженията към доставчици 2011 = 58

=> ППЗд = 122________ x 365 = x 365 = 0,02 x 365 = 6,58

(186-58+6640)

Извод: Предприятието е коректно и в кратък срок погасява своите задължения към доставчиците.

6. (21) Нетна възвръщаемост = Печалба за периода_________;

Нетни приходи от продажби

=> Нетна възвръщаемост = = 0,05

7. (26) Коефициент на ефективност на разходите = ;

=> КЕР = = 1,05Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по финансово-счетоводен анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.