Корпоративно счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


Счет печалба преди дан обл 14420 5610
Приходи 172265 154175
Разходи 157845 148555
Реални активи 55344 57074
Собствен к-л 26200 40720

Рентабилност= Балансова печалба/ СК. СК трябва да се разглежда като авансиран к-л, за да може да разглеждаме печалбата като принос спрямо първоначалния к-л (в него няма печалба). За АД е трудно да се определи СК. Трябва да се намери средно претеглена величина на притежаваните акции. Реални са активи, способствали за формиране на печалбата. Изчистени са от невнесения к-л.
Рентабилност= Бал.печалба/ СК= бал.печалба/ счет печалба (въздействие на дан ставка) х счет политика/ пр/ди (норма на печалбата) х пр/ди/ р/ди (покритие) х р/ди/ РА х РА/ СК (ефект на лост). С горните стойности изчисляваме коефициентите за 2 год и сравняваме годините: рент =0.4 за І год и рентаб=0.086 за ІІ год.

Пример: Ефект на лоста – приемаме, че общата ст/ст на к-л е 300
Показатели І пр-ие ІІ пр-ие ІІІ пр-ие ІV

20%х 300
10%х прив к-л
Това е счет печалба
10%х сч печал
Бал печ/СК
Обща ст/ст на к-ла 300 300 300 300
СК 300 200 100 -
Привл к-л - 100 200 300
Печалба преди данъци и лихви 20% от целия к-л 60 60 60 60
Дължима лихва 10% - 10 (20) 20 (40) 30 (60)
Печалба преди данъци 60 (60) 50 (40) 40 (20) 30 (0)
Данък 10% 6 (6) 5 –(4) 4 (2) 3 (0)
Печ след данъци 54 (54) 45 (36) 36 (18) 27 (0)
Рентабилност 18% (18%) 22.5% (10%) 36% (18%)  (-)
ІІІ-то най-добро и най-добро положение, има печалба, без к-л
Повече привлечен от СК, но трябва да се имат предвид и др условия.
Ако лихвата е 20%, ст/стите са в скоби. З-те пр-ия са с еднаква рентабилност. Вдигнахме лихвата, привл к-л се оскъпи и затова се намали рентабилността на ІІІ-то пр-ие. Ниският СК прави пр-ието уязвимо пред кредиторите. ІІІ-то пр-ие при 20% просто загива.

Доклад на отклоненията, пример: В процеса на планирането залагаме опр. Показатели, които пр-ието трябва да постигне. В края на периода анализираме откл. на факт ст/сти от планираните. Анализаторът трябва да даде ст/стта на отклоненията и причините за тях. Това е доклада на отклоненията. Трябва обаче да се осигури съпоставимост на наблюдаваните данни.
Показатели Планирано Постигнато
Продажби 7000 6400
Р/ди за персонала 2500 2160
Р/ди за м-ли 2750 2800
Променливи произ р/ди 250 220
Постоянни произв р/ди 500 470
Общо произв р/ди 6000 5650
Печалба от произв д-ст 1000 (7000-6000) 750(6400-5650)
Администр р/ди 400 420
Счет печалба 600 (1000-400) 330 (750-420)

Продажбите за 7000 лв са формирани от продадени 1000бр х 7лв, а 6400= 800х 8лв
Труд: 625 часа работа х 4лв/час= 2500; 480 часа х 4.5лв/ч= 2160 лв;
М-ли: 1250бр м-ли х2.2лв= 2750лв и 1400 брх 2лв=2800 лв.

Анализ на р/дите за персонала: по-малко работа за повече пари. Възможно е примерно да има извънреден труд. 2500 -2160= 340 лв икономия. Първо трябва да въведем постигнатите данни в съпоставим вид с планираните. 2500 лв заплати за 1000 бр  2.50 за 1 бр; 800 бр постигнати х 2.50 =2000 лв, т.е от гл.т на плана е трябвало да направим 2000лв р/ди, а не 2160 имаме 160 лв прер/д.
625ч:1000= 0.625 ч е необхв време за 1 бр. 800 бр х 0.625= 500 ч. Необх.500 ч, използвали сме 480 ч  20 ч икономия; 20ч х 4лв= 80 лв сме икономисали. Другият ф актор е ставката (освен времето) и се е увеличила с 0.50лв  480х 0.50= 240 лв прер/д 160 лв прер/д се получава от 80лв икономия от времето и 240 лв прер/д от ставката.
Р/д за м-ли: 2800 – 2750= 50 лв преразход; 2750: 1000бр= 2.75 лв/бр; 800 бр х 2.75лв= 2200 2800 – 2200= 600 лв прер/д.
За бр.м-ли 1250 бр м-ли (планирано): 1000бр продукти= 1.25бр
Фактич 800брх 1.25= 1000бр м-ли е трябвало да вложим по планСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Корпоративно счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.