Корпоративно счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


Печалба 200 (300-100) 140 (240-100) 200 (300-100) 290

Модел на счет себест/ст
Показатели І год ІІ год ІІІ год ІV год
Продажби 600 (100бр х 6) 480 (80бр х6) 600 (100х6) 780 (130х6)
Произв себест/ст 400 (100едх 4) 380 (95бр х4) 420 (105х4) 440 (110х4)
Нач запас - - 60 (15х4) 80 (20х4)
Краен запас - 60(15бр х4) 80 (20х4) -
Изменение на запаса - +60 + 20 (60-15) - 80 (80-80)
Печалба 200 160 (480-380+60) 200 260
Започнахме с 0 начално салдо и приключихме с 0 начално салдо. Остават чисти обороти. Получава се така, че печалбата по финансовия подход е 830, а при счет подход е 820, т.е. с 10 единици по-малко. Дадено е предпочитание към счет подход – на тази основа се определят резултатите, който подлежат на дан облагане.

Етапи в разпределението на непреките разходи
І етап – Определяне обхвата на всички р/ди, които ще влезнат в разчета. Всички р/ди трябва да бъдат документално обосновани;
ІІ етап – разпределение по функционален признак. Осн разграничаване трябва да бъде производствени/ непроизводствени, променливи/ постоянни, кои са продуктово ориентирани, кои са общозаводски р/ди. Функционалният признак трябва да се обвърже с конкретния р/ден център. Самите центрове се определят при ІІІ-ия етап.
ІІІ етап – определяне на р/дни центрове. Възможните р/дни центрове – това са такъв тип структури в пр-ието, където се изпълняват дейности с достатъчна завършеност от гл.т на цялостния технологичен и управленски процес. Центърът трябва да позволява да се формира някакъв междинен резултат, които може да се контролира. Можем да направим структуриране на р/дните центрове: 1група. Центрове, които непосредствено са свързани със създаване на продуктите или услугите – базови центрове – производствени, цехови, ремонтни и помощни цехове; складове за м-ли; 2група – друг тип центрове са ориентирани към продажбите – транспортен цех; 3група – центрове, които създават функционални условия за работа на останалите центрове – АУС: сч-во, пласмент, доставки, висше ръководство; Всеки разходен център от счет гл.т би могъл да получи свои индификационен код със с/ка от 61 гр.
ІV етап – Обособяване на р/дни центрове по обслужване и р/дни центрове по пр-во. Разликата м/у 1 група центрове и др групи р/дни центрове е, че в нея се включват тези структури, през които минават тези продукти, за които ние се стремим да създадем определена себест/ст (цех І,ІІ,ІІІ). Р/дните центрове по обслужването създават производствените условия за пр-вото на продуктите от др центрове по пр-во. Р/дите на центровете по обслужване винаги имат х-р на косвени р/ди спрямо центровете по пр-во. Оттук и задачата как да бъдат разпределени.
V етап – Разпределение на р/дите по източници, т.е трябва да пркилючим с/ките от 60 гр и да ги прехвърлим към съответните р/дни центрове. Това е първичното разпределение на р/дите по източници.
VІ. Избор на база за разпределение
VІІ. Норма за разпределение на непрекия р/д(НРНР) – то се определя по ф-лата = Общ р-р на непрекия р/д/ База за разпределение.

Пример: Имаме направен р/д 20000лв за отопление за сезона. Как да ги разпределим м/у 5 обекта? Знаем за обектите, че обект 1 има 200 куб м, обект 2- 400 куб м, обект 3 300 куб м, обект 4 500 куб м, обект 5 -100 куб.м. Събираме кубатурите и ги делим на общия р-р на непрекия р/д. Така намираме колко струва 1 куб.м пространство. Общия размер на непрекия р/д/ База за разпределение= 20000/ 1500= 13. След това умножаваме по кубатурата за всеки отделен обект. Частта от 20000, която се пада на 1 обект= 13х 200= 2600, т.е за първия р/ден център от тези 20000 ще отнесем 2600 лв. Втори р/ден център 13х400= 5200; Трети 13х300= 3900; Четвърти 13х500= 6500. Стремеж последният от отчетните р/дни центрове да се изравни: 20000-(2600+ 5200 + 3900+ 6500)= 20000-18200= 1800. Пети р/ден център 13х100= 1300, но трябва да изравним, т.е частта от 20000 лв непряк р/д за последния р/ден център е 1800 лв.

VІІІ етап – процесът на разпределение на р/дите става по р/дни центрове на обслужване. Крайният р-т трябва да доведе до нулиране на р/дите в центровете по обслужване. През обслужв.центрове не минават продукти. Производств. цех е различен от обслужващия цех. Продуктът от обслуж цех не излиза към клиентите, затова ст/стта му трябва да се преразпредели към продуктите, които излизат към клиентите. Трябва да предвидим модела на преразпределение на р/дите. Р/дите за спомаг д-ст се прехвърлят в осн д-ст. Но обслужв цехове знаят какви са им р/дите. Трябва р/дите от обслужв центрове да ги прехвърлим в останалите центрове. 612 прикл с 611. По 701 и 703 изчисляваме пълната себест/ст на съответния продукт. Дебита на 701 формира пълната себест/ст. Същото е и при 703. 611 задължително има незавър.пр-во; 612 може и да има, може и не. При формиране на себест/ст трябва да си представяме конкр вид продукт или услуга.
ІХ етап – разпределяне на р/дите в центровете по пр-во. Тук става разпределяне на косвените р/ди в/у конкр видове продукти, които произвеждаме. Имаме разл варианти: - в един цех напълно да се създава един продукт, разпределят се само общоцеховите р/ди, т.е продукта излиза от цеха с готова себест/ст; - по често обаче цеховете са технологично обвързани, един продукт минава през няколко цеха и товари в/у себе си р/дите на следващия цех. От предходния цех излиза някакъв полуфабрикат. Едва от последния цех се формира окончателната себест/ст. Всеки отделен вид продукция/ услуга тряба да получи някакъв код, по който да сумираме р/дите от всеки цех. В този етап се разпределят производст р/ди за формиране на производст себест/ст. Така вече можем да представим продукцията в баланса.
Х етап – оформяне на пълната себест/ст, към произвост р/ди се добавят и р/дите по обслужване.
ХІ етап – формиране на фин р-т от извършените продажби. Ако ние имаме план за продажби, то можем да определим в каква степен отделните видове продукти носят изгода и в каква степен е осъществен цялостния р-т на пр-ието.

Пример: има 3 цеха и 3 продукта, Складът обслужва всички останали звена. Продукт А минава през всички цехове, Б пропуска ІІІ цех, В пропуска ІІ цех. Р/дите, представени в тях, трябва да ги нулираме и да ги представим в производствените цехове по съответния н-н. Това, което излиза от последния производст цех, формира цялата съвкупност от р/ди.

Пример: Нека пр-ието има 3 производст цеха и 2 обслужв цеха (ремонтен и склад за м-ли). Непреките р/ди са 64 хил лв като са разпределени по цехове, както следва:
Това е 6 и 7 етап.
Цех Разходи
І Произв цех 10000 лв
ІІ Произв цех 18000 лв
ІІІ Произв цех 28000 лв
Ремонтно стопанство 6000 лв
Склад 2000 лв

64000 лв

Р/дите, които прави ремонтния цех са свързани с отч ст/ст на обслуж ДА. Обща ст/ст на А-те 300 000лв, разпределя се както следва:

І ІІ ІІІ Рем стопанство Склад
Отч ст/ст 80000 60000 140000 - 20000 300000
Отн дял 27% 20% 47% 6% =100%
Количество отпуснати м-ли 1000 кг 5000 кг 8000 кг 2000 кг - =16000 кг
Отн дял 6% 31% 50% 13% =100%
Това е разпределението. Идеята е в края на процеса 6000 лв от помощното стпонаство и 2000 лв в склада вече да не присъстват. 3 метода за това:

1.Метод на последователното разпределение – то започва от някакъв обслужващ цех (ремонта или склада). Ако разпределяме 6000 лв, използваме втория ред (27, 20, 47, 6%).Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Корпоративно счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.