Корпоративно счетоводство


Категория на документа: СчетоводствоЦената на придобиване включва покупната цеа и всички преки разходи за привеждане на актива в работно състояние, включително митата и невъзстановилите данъци (ДДС-то, когато си краен потребител, не си регистриран по ДДС). Данък сгради не се включва в цената на придобиване.

Себестойността включва основните производствени разходи. Не се допуска да се включват вътрешни печалби, стойността на необичайни количества бракувани материали, административни и други общи разходи, които не са пряко свързани със създаването на актива. Себестойността може да бъде съкратена, търговска и пълна.

Справедливата стойност е сумата, за която активът може да бъде заменен в пряка сделка между информирани и желаещи осъществянето на сделката купувач и продавач.

Когато купуваме от други предприятиея, тогава имаме цена на придобиване

Когато сами създаваме, тогава имаме себестойност
Когато получаваме безвъзмездно (дарение) или излишък при инвентаризация имаме спрадевлива цена
3. Счетоводно отчитане на придобиването на ДМА при покупка – те задължително се оценяват по цена на придобиване. Когато доставката на активите не е продължителен процес, те се заприходяват по следния начин : Д-т ДМА

К-т Доставчици или парични средства
Платеният при покупката ДДС в случаите, в които предприятието има право на данъчен кредит, не се включва в цената на придобиване и се отчита по дебита на сметка Разчети за ДДС. Когато доставката на ДМА е продължителен процес във времето, въз основа на тази цикличност се използва сметка Разходи за придобиване на ДМА, по дебита на която се натрупват всички разходи по доставката, предварително отчетени по икономически елементи.
След приключване на доставката въз основа на акт за приемане и предаване на ДМА, се заприходява актива, като се дебитира сметка ДМА срещу кредитиране на сметка Разходи за придобиване на ДМА.

Д-т ДМА

К-т Разходи за придобиване.
Разходите за външни услуги, свързани с придобиването на ДМА, се отразяват непосредствено по дебита на с/ка Разходи за придобиване на ДМА, т.е. не минават през разходи по икон. елементи.
С производство формираме себестойността на изделието. Ако нещо остане по дебита, е незавършено производство. Разходите по икономически елементи се използват в системата на национални сметки, от който се изчислява БВП.
Външните услуги не минават през икономическите елементи, защото ще надуят оборотите. Те веднъж са отчети от другото предприятие.

Задача: В „Зора” ООД, което е регистрирано по ЗДДС са извършени следните операции:
1. Закупена е съгласно данъчна фактура машина с покупна цена 15000 лв, като върху тази сума е начислена 20% ДДС. Задължението към доставката е изплатено със средства от разпл. сметка. За транспортирането на машината са изплатени в брой 720 лв по данъчна фактура с включено ДДС в размер на 20%. За монтаж на машината са изплатени от разпл сметка по опростена фактура 250 лв. Машината е заприходена в състав на ДМА по цена на придобиване.
2. Доставено е съгласно данъчна фактура производствено оборудване на стойност 80000 лв като върху тази сума е начислено ДДС 20%. Дължимата на доставчика сума е изплатена със средства от разплащателната сметка. В процеса на монтиране на оборудването са направени следните разходи:
• За материали – 900 лв
• За заплати на персонал, извършил монтаж – 700 лв
• Осигуровки – 180 лв
• Амортизации на ДМА, изпълн. при монтажа – 60 лв
Производственото оборудване е заприходено в състава на ДМА. Предприятието има право на данъчен кредит.

Иска се да се съставят счетоводни статии за извършените операции

1. Д-т Разходи за придобиване на ДМА 15000 покупателна стойност
Д-т Разчети за ДДС 3000

К-т Доставчици 18000

Д-т Доставчици 18000

К-т Разплащателна сметка 18000

Д-т Разходи за придобиване на ДМА 600
Д-т Разчети за ДДС 120

К-т Каса 720 лв

Д-т Разходи за придобиване на ДМА 250
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Корпоративно счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.