Корпоративно счетоводство


Категория на документа: СчетоводствоД-т Каса 12000

К-т Вземания по записани дялови вноски 10000

К-т Резерви 2000
2. Д-т Неразпределена печалба 10000

К-т Резерви 10000

3. Д-т Разплащателна сметка 80000

К-т Получени краткоср. Заеми 80000

4. Д-т Разходи за лихви 4000 тя е активна сметка

К-т Задължения по лихви 4000 тя е пасивна сметка

5. Д-т Задължения по лихви 4000

К-т Разплащателна сметка 4000

Разчети по лихва е активно-пасивна сметка. Когато имаме вземания по лихви, тогава е активна, а когато имаме задължения по лихви, тогава е пасивна сметка.

Тема 2: Счетоводно отчитане на дълготрайни материални активи (ДМА)

1. Характеристика на ДМА като обект на счетоводно отразяване.

ДМА са ресурси на предприятието, които имат материално веществена форма, използват се продължителен период в стопански оборот и заемат значително относителен дял в общия състав на активите. За да бъде признат един актив за ДМА, той трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е придобит, притежаван и контролиран от предприятието ресурс, който има натурално веществена форма;
2. да се използва в дейността или за отдаване под наем
3. активът да се използва повече от един отчетен период
4. стойността на актива да може надеждно да се изчисли
5. предприятието да очаква да получи икономически изгоди, свързани с актива.
Ако не отговаря дори на едно от горепосочените условия, активът се отчита задбалансово, не се признава за ДМА.

ДМА включват следните основни групи:
- земи и терени
- сгради и конструкции
- машини и оборудване
- съоръжения
- транспортни средства
- компютърна техника
- офис обзавеждане
- библиотечни фондове
- други

За да се осигури по-конкретна и детайлна информация за ДМА, към синтетичните сметки трябва да се води подходящо аналитично отчитане. Например дата на придобиване на актива, инвентаризационен номер, местоположение, МОЛ и др.
2. Оценяване на ДМА при придобиването им

Активите при тяхното придобиване се оценяват винаги по историческа стойност, която бива цена на придобиване, себестойност, справедлива цена.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Корпоративно счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.