Корпоративно счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


К-т Вземания по записване дялови вноски
Пример: Образува се ООД с 5000 лв капитал. Съдружникът Георгиев записва дял от 3000 лв, а Иванов 2000 лв. 70% от записаните дялове се внасят веднага в брой.

Д-т Вземания по запис. Дялови вноски 5000лв

- Аналалитична с/ка Георгиев 3000 лв

- Аналитична с/ка Иванов 2000 лв

К-т Основен капитал 5000 лв

Д-т Каса 3500 лв

К-т Вземания по зап дялови вноски 3500 лв

- Аналалитична с/ка Георгиев 3000 лв

- Аналитична с/ка Иванов 2000 лв

Основните компоненти на собствения капитал са:
1. Основен капитал
2. Резерви
3. Финансов резултат (печалба)

Основният капитал задължително подлежи за регистрация, различен е при различните дружества – при ООД е 5000 лв, при АД е 50000лв, банки – 10 млн.

МСС - международни счетоводни стандарти – 42 са действащите

МСФО – международни стандарти за финансови отчети – 8, приети са посл. – 5 год.

Резервите в предприятията биват 2 вида: законови и допълнителни. Законовите резерви се формират задължително по силата на нормативен акт. Допълнителните резерви се заделят по решение на предприятието за специфични рискове от дейността.

Финансов резултат (печалба) е превесът на приходите над разходите. Печалбата увеличава собствената капиталова позиция, а загубата е реакция на капитала.

Привлеченият капитал включва:
- получени дългосрочни заеми (над 1год)
- получени краткосрочни заеми
- облигационни заеми – заеми срещу емитирането на облигации. Облигационния заем е привличането на чужди капитали срещу заплащането на определена лихва. Право да емитират облигации имат държавата, банките, общините и АД.
Съществуват 2 подхода за счетоводно представяне на облигационни заеми. Това са линейния
метод и метод на ефективната лихва. При линейния метод амортизирането на премията (отбива) става на равни части за периода на облигационния заем. А при метода на ефективната лихва амортизирането на премията (дисконта) става като се използва ефективен лихвен процент. Премия имаш, когато продажната цена е на облигациите е по-голяма от номинала. Обратното е отбив. От гледната точка на МСС и МСФО, облигационните заеми се третират счетоводно като финансови пасиви.
Задача: В ООД „Х” са извършени следните операции:
1. Двама съдружници са записали по 5000 лв парични вноски. Съдружниците внасят в касата 12000 лв. Незаписаната сума е осчетоводено като резерви.
2. Взето е решение 10000 лв от неразпределената печалба да се транспортират в резерви.
3. Получен е краткосрочен банков заем в размер на 80000 лв по разпл. сметка.
4. Начислена е лихва по получения заем в размер на 4000 лв.
5. Начислената лихва е преведена от разплащателната сметка
Иска се да се съставят счетоводни статии за извършените операции

1. Д-т Вземания по записани дялови вноски 10000 тук нямаме имена

К-т Основен капитал 10000Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Корпоративно счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.