Корпоративно счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


КОРПОРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО
Счетоводството възниква от робовладелското общество в страните от древна Месопотамия и Египет, т.е. преди Христа. Лука Пачиоли описва своя книга как венецианските търговци водят счетоводство. Идеята за счетоводния баланс е на Леонардо да Винчи. Били са приятели. Пачиоли не е създал счетоводството, той просто първо го е публикувал.

Тема 1: Отчитане на капитала на дружеството

Капиталът на всяко едно предприятие се класифицира в зависимост от източниците на неговото формиране на: собствен и привлечен капитал.
Собственият капитал изразява притежанието на собствениците върху имуществото на предприятието. Привлеченият капитал представлява задълженията на предприятието към трети лица, което става изискуеми на определен падеж. Винаги в едно предприятие активите са равни на собствен капитал и пасивите (привлечен капитал).

Пример 1: ООД „Х” има основен капитал 5000 лв

Преоценъчни резерви 4000 лв

Допълнителни резерви 3000 лв

Непокр. Загуби от минали години 150 лв

Печалба от текуща година 1500 лв
Да се определи размера на собствения капитал

Собствен капитал = Осн. Капитал + Преоцен резерви + доп резерви + непокр загуби + печалба
Собствен капитал = 5000 + 4000 + 3000 – 150 + 1500 = 13500 лв

Пример 2: ООД „А” притежава собствен капитал 18500 лв, в това число включват:

Осн. Капитал – 8000 лв;

Преоценъчни резерви – 5000 лв

Допълн. Резерви – 3500 лв
Да се определи финансовия резултат за текуща година

Финансов резултат = собст. Капитал – (осн капитал + преоценъчни резерви + допълн резерви)
Финансов резултат = 18500 лв – (8000 + 5000 + 3500) = 2000 лв

Върху размера на капитала на предприятието най-голямо влияние оказват 4 фактора:
1. инвестирането на нов капитал
2. получените в хода на дейността приходи
3. връщането на капитал на собствениците
4. извършените разходи в хода на дейността

В световната икономическа теория съществуват 2 концепции за поддържане на капитал: материалната и финансовата концепция. Според материалната концепция капиталът се свързва с производствения капацитет на предприятието. Счита се, че капиталът се поддържа, ако производственият капацитет в края на годината е равен или превишава производствения капацитет в началото на годината. Финансовата концепция твърди, че капиталът се поддържа, ако неговият стойностен размер в края на периода е поне равен или да превишава стойностния му размер в началото на периода, но без допълнителни вноски на акционерите.
В България прилагаме финансовата концепция, но в периода на хиперинфлация например тя е неприложима. По-разпространената концепция е финансовата, но в определени моменти е материалната концепция.
Счетоводното записване, което отразява определянето на дялови вноски на съдружниците е:
Д-т Вземания по записане дялови вноски - тази сметка е активна, защото е вземане

К-т Основен капитал

При внасянето на дяловите вноски:

Д-т Сметки за активи или парични средства
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Корпоративно счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.