Контрол върху касовата дейност на предприятието


Категория на документа: Счетоводство


18 Контролът върху касовата дейност на предприятието

Контролът върху касовата дейност следва да се извърши въз основа на първичните и касови документи, касовата отчетност и с/ки 501,502,421,503. Като източници на контрола могат да се използват още ревизионните актове и актовете за начет от предходни ревизии,актовете за касовата наличност,документите предвидени в раздел 3и 7 от Албума за първичните счетоводни документи.
Установяването на фактическата касова наличност се извършва въз основа на инвентаризацията и документална проверка. Основно изискване ,което трябва да се спазва от всички контролни органи е внезапността на проверката,което гарантира реалността на резултата и неговото предварително моделиране от касиери и счетоводители.
Проверката на касата започва непосредствено след връчването на заповедта и легитимирането от страна на ревизора пред ръководителя и гл. счетоводител. Първата подготвителна операция, която трябва да извърши проверяващият, е да се запечата касата. Запечатването става в присъствието на ръководителя или негов заместник и гл. счетоводител. Тези лица присъстват при провеждането на самата проверка. Задължително трябва да се осигури присъствието на МОЛ. Ако последното е възпрепятствано да присъства поради уважително причини,намиращи израз в заболяване, злополука или др. такива следва да се осигури негов представител. Този представител следва да бъде посочен от самото МОЛ из между неговите близки (баща,майка,брат), като за целта лицето представи нотариално заверено пълномощно.
Към подготвителните операции спада и връчването на въпросен лист (декларация) от стр. на комисията, който задължително се попълва от касиера.
Одиторът /ръководителят на комисията/ може да даде кратки описания за попълването на въпросния лист, но в никакъв случай те не трябва да подсказват отговорите, тъй като това не може да се използва като защита от стр. на касиера, ако се стигне до предварително производство и съдебно дирене. Отговорите трябва да се дават кратко и ясно. Желателно е да се избягват отг. "да" и "не".
След попълването на въпросния лист същия се подписва от касиера или упълномощеното от него лице и от лицата присъствали на проверката.
Проверяващия задължава касиера да заведе приходните и разходни ордери за деня и да приключи касата към момента на ревизията като за целта състави касов отчет.Изисква се справка /извлечение/ по с/ки 501 и 502, която се съставя въз осн. на резултатите получени след извършване на последните счет.записвания.
Преди да се извърши разпечатване на касата следва да се извърши съпоставка между данните отразени в касовия отчет и записванията по журнала за регистриране на касови ордери.
След като проверяващия се увери, че са извършени всички подготвителни операции, се пристъпва към установяване на касовата наличност. Наличните пари се преброяват лично от касиера, а не от ревизора, за да не може в последствие да формират обвинения към същия за посегателства или грешки допуснати при броенето. Той е длъжен да наблюдава начина на броене на пар. ср/ва . Възможно е касиерът да представи като касова наличност разходооправдателни документи, въз осн на които са броени пар. ср/ва, но същите не са били изписани като разход или не са осчетоводени по с/ка 501 или 502,същите следва да се опишат в отделен опис предвиден в практика /образ.19/. На всеки един документ се поставя номер и дата, с червен молив или химикал,след което вътрешния одитор /ревизорът,инспекторът,съотв. вътрешен контрол/ се подписва под датата и поставя служебния си печат.
При проверката на касовата наличност е необходимо да се установи какво е състоянието с ценните книжа и бланките под строга отчетност - марки,чекови книжки,акции,облигации,трудови книжки и т.н За резултатите от така установената касова наличност се съставя Акт за касова наличност/тук пар. наличности се отразяват по своя купюрен състав/.
След установяване на факт. Касова наличност вътрешния одитор /ревизорът/ съставя "Равносметка на касата",което е съществен момент от проверката на касовата наличност. Тя е документ,който дава представа за крайния резултат,който трябва да е реален и да отразява действителната липса,излишък или равенство. Съставянето на равносметката на касата обхв. няколко етапа:
1. Формиране на прихода: В приходната част на равносметката се вкл. Всички съставени приходни касови ордери през периода, касовите отчети и банкови документи, съставени във връзка с тегленето на суми от банката и внесени такива от клиенти и персонал. Наложително е всеки един касов документ да се анализира задълбочено, за да се проследи неговия път и едва тогава да се прецени какво е неговото отражение върху касовата наличност. Въз осн. на тази дейност следва да се извърши групировка на документите по приход и разход. Осн. приходоизточник за всяка една каса е обслужващата банка.
2. Формиране на разхода : Като цяло разходът се формира на осн. на изплатените суми на персонала от касата,внесени суми в банките и изплатени такива на външни лица и организации. Осн. източници на контролната дейност са разходните касови ордери,касовия отчет,касовата книга,рекапитулациите,журнала за хронологичното регистриране на приходните и разходни касови ордери,журнала за отчитане на касата и кредитните записвания по с/ка 501
3. Определяне на следуемата касова наличност: Този етап е в следствие на предходните 2. Показва,че направените оценки трябва да са проведени безупречно,контролния орган да е сигурен в правилността. Следователно следуемостта се установява като разход между общия приход и общия разход.
4. Отразяване на факт. Касова наличност: Това е наличността на касата към момента на проверката. Сумата се съпоставя със следуемата наличност.
Определяне на резултата от проверката на касовата наличност: получава се при съпоставянето на горните суми съответно:
При липса следва да се извърши повторно преброяване,с цел отстраняване на евентуални грешки.Най-честите причини за липса на пар. ср/ва са:
- Отч.на суми в приход на касата,които в действителност не са постъпили.
- Отч. на суми по дебита на с/ка 501 в по- големи размери от действително постъпилите.
- Неотчитане по кредита на с/ка 501 на факт. Изплатени разходи
- Отч. по кредита на с/ка 501 на факт. Извършени разходи в по- малки размери от действителните.
- Присвояване на суми от стр. на касиерите.
- Кражба
Най-честите причини за излишък на пар. ср/ва са:
- Излишък на пар. ср/ва в касата на проверявания обект се формира, когато изтеглените пари от банката или постъпили такива от клиентите на обекта не са отч. в приход на касовата книга и дебита на с/ка 501.
- Излишъкът може да се формира и при задължаване на с/ката на отч. със суми в размер по- малък от действително постъпилите.
- Неправилно отч. на извършените разходи като приход за касата
- Не е изключено излишъкът да се формира в резултат на завишаването на разхода при неговото отчитане
- Излишък може да се формира и ори извършени вътрешни проверки от страна на счетоводителя, който води касата

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Контрол върху касовата дейност на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.