Казус за спецкурс по финансово счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
РЦДО - ХАСКОВО

КУРСОВА РАБОТА

по дисциплината
"СПЕЦКУРС ПО ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО"

КАЗУС № 2013-03-ББ

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ:

проф. д-р СНЕЖАНА БАШЕВА

Хасково, 2013 г.
Въпрос № 01
Какво представлява търговската репутация? В кои случаи възниква? Кои са приложимите счетоводни стандарти за нейното отчитане? Какви видове репутация са обект на регламентация в счетоводните стандарти?
Отговор:

Търговската репутация е разликата между цената на придобиване и справедливата стойност на чистите активи на придобитото предприятие.

Има два вида търговска репутация които са обект на регламентация в счетоводните стандарти:
1. Положителна търговска репутация:

Всяка положителна разлика между цената на придобиване и справедливата пазарна стойност на придобитите разграничими активи и пасиви към датата на разменната операция следва да се отрази като положителна репутация.

Положителната репутация представлява допълнително плащане което се извършва от придобиващата страна в очакване на бъдещи икономически изгоди.

Положителната репутация се амортизира, като се признава за разход в рамките на нейния полезен срок. Възприетият от придобиващото предприятие метод за амортизация като правило трябва да отразява начина, по които се очаква да се получат бъдещите икономически изгоди. Ако това е невъзможно да се установи, се прилага линейният метод. Периодът на амортизиран не трябва да надхвърля 20 години.

Неамортизираният остатък от положителната репутация се води по баланса, освен ако не възникне обезценка, която намалява бъдещите икономически изгоди. Тогава този остатък трябва незабавно да бъде признат като разход. Когато търговската репутация се признае като разход, тя повече не може да бъде възстановена в последващ отчетен период.
2. Отрицателна търговска репутация:

Когато цената на придобиване е по-ниска от общата сума на капитала на закупеното предприятие, това се нарича закупуване по изгодна цена. В този случай справедливата пазарна стойност на непаричните активи трябва да бъде пропорционално намалена, за да се елиминира възникналата разлика. Когато тази разлика не може да бъде напълно елиминирана чрез намаляване на стойността на придобитите непарични активи, тогава остатъчната разлика се отчита като отрицателна репутация, т.е. като контраактив.

Отрицателната репутация е превишението на справедливата пазарна стойност на придобитите разграничими активи и пасиви над цената на придобиване.

Отрицателната репутация се пренася и отчита като приход при спазване на следните правила:
a) Когато репутацията е дефинирана като разграничими бъдещи загуби и разходи, тя се отчита като приход за периода, в който се отчитат очакваните загуби и разходи, за които е необходим подробен план за придобиване.
b) При положение че няма такъв план, се счита, че репутацията представлява недостатъчно надеждно установени и неразграничими бъдещи загуби и разходи, поради което приходите се отчитат, както следва:
* Сумата, ненадхвърляща справедливите стойности на непаричните активи, се признава за приход систематично по линейния способ за срок, съответстващ на оставащия полезен срок на ползване на придобитите амортизуеми активи.
* Сумата, надхвърляща справедливите стойности на непаричните активи, се признава веднага като приход в придобиващото предприятие.

В баланса на придобиващото предприятие тя се посочва в актива на баланса с отрицателен знак.

Приложимите счетоводни стандарти за отчитане на търговската репутация са СС 22 и МСФО 3.

До въвеждането на МСФО 3 при отчитането на репутацията бе възприет подход за нейното амортизиране. В новия стандарт този подход се заменя с ежегодна проверка за обезценка. За целите на проверката за обезценка формираната положителна репутация се отнася (разпределя) към единици генериращи парични потоци (от различни стопански дейности) и се изчисляват прогнозирани парични потоци.

Обезценката се определя като превишение на балансовата стойност над възстановимата сума. Под възстановима сума се разбират бъдещите парични потоци, които се очаква да бъдат получени.
Въпрос № 02Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Казус за спецкурс по финансово счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.