Калкулиране на пълна себестойност по традиционния метод за калкулация


Категория на документа: Счетоводство


1. Същност на калкулирането

Калкулирането е способ за изчисляване себестойността на единица продукция. Калкулирането е органически свързано със счетоводно отчитане на разходите за производството и то се извършва въз основа на систематизирана отчетна информация за тези разходи по производствени звена (по центрове на отговорност за разходите, по обекти, по видове изделия и услуги, а така също и по статии на калкулацията и по други признаци).

При калкулирането на себестойността на единица продукт от определен вид, общо и по статии на калкулацията, се извършват редица изчисления. Резултатите от тези изчисления в последствие се отразяват в специална таблица, план-сметки, а така също и калкулация.

Според проф.Ранков съвкупността от системни пресмятания е в основата на калкулирането и на точното обхващане и разграничаване на разноските в едно предприятие.

Целта на калкулирането е обхващане на съответните разходи с цел определяне на някаква категория себестойност за произвежданата продукция, а от там и на продажните цени за тази продукция. Това е важна функция на управленската отчетност, която осигурява постоянна и обективна информация за мениджърите на предприятието, която информация е свързана с цената на продукцията още преди тази продукция да се появи на пазара. Само на основата на своевременното калкулиране на произведената продукция е единствено възможно да бъде определена икономическа стратегия и тактика на предприятието, а така също и на неговата търговска политика, особено в условията на пазарна икономика.

Данните от калкулирането предоставят възможност за извършването на управленски счетоводен анализ за сравняване на себестойността на различни изделия и услуги, както в рамките на едно и също предприятие, така и между сродни конкурентни предприятия с еднотипно производство. По такъв начин предприятията прогнозират икономически най-изгодната производствено-стопанска дейност и регулират обема и структурата на произвежданата от тях продукция.

В УС се счита, че единствено чрез калкулирането могат да бъдат създадени предпоставки за разкриване на причините за необоснован разход в производството в сравнение със сходни предприятия. Също се счита, че чрез калкулирането могат да бъдат разкрити причините за настъпилите количествени и качествени изменения на влаганите в производството материали и целесъобразността на влагания труд. УС се придържа също към схващането, че калкулирането е способ за регулиране и контрол на разходите, а оттам за регулиране на себестойността и цената на изделията и услугите, което пък от своя страна е гаранция за определяне на конкурентните цени за продукцията.

От казаното дотук става ясно, че калкулирането е насочено основно към управление на разходите, към формирането на себестойността и продажните цени на продукцията и по такъв начин към увеличаване на печалбата, рентабилността, ефективността от дейността на предприятието. Освен това калкулирането е основен източник на информация за производствените разходи и за управлението на дейността на предприятието.

2. Видове калкулации.

И.Личев дава следната класификация на калкулациите:

А) В зависимост от времето, за което се изготвят, биват:

- стандартна калкулация - изготвя се въз основа на изработени преди това стандарти за разходи за материали, труд и режийни разходи;

- отчетна калкулация - отразява фактически направените разходи за произвеждането на даден продукт, за извършена услуга или продадена стока.

Б) Според съдържанието различаваме:

- индивидуална калкулация, която се отнася до калкулиране на единица продукция

- серийна калкулация, която се изготвя за калкулиране на серия от продукти;

- обща калкулация, която обхваща всички извършени разходи за даден период от време за организацията като цяло.3

Въпросът за различните видове калкулации в литературата се разглежда и от М.Павлова:

А) Според това какви разходи се акумулират в себестойността чрез калкулацията, тя може да бъде пълна и непълна. Ако предприятието калкулира себестойността само по производствени разходи, се говори за непълна калкулация. Такава е калкулацията, чрез която се изчислява съкратена себестойност на продукцията и услугите. Законът за счетоводството изисква изчисляването именно на такава себестойност. За вътрешноуправленски нужди може да се съставя пълна калкулация, чрез която се изчислява пълна себестойност.

Б) В зависимост от това дали се съставят преди или след протичането на дейността, калкулациите биват предварителни и отчетни. От съществено значение за нуждите на управленското счетоводство е съставянето на предварителни калкулации, които са основа за ценообразуването на продукта. Отчетните калкулации се изготвят след завършването на продукта, въз основа на отчетните данни за извършените вече разходи.4
3. Калкулационни обекти и калкулационни единици от позициите на УС

Най-важното условие за достоверността на калкулацията е правилното определяне на обектите на калкулирането. По този проблем, обаче, в литературата по УС и особено в западните литературни източници има известни дискусии по отношение на прецизиране на обектите на калкулиране.

Според едни автори калкулационният обекте продукт с определена потребителна стойност и цена.

Други специалисти определят калкулационния обект същ като продукт, пак с определена потребителна стойност, но с различна степен на готовност. Т.е. тези специалисти разширяват обхвата на обектите на калкулирането.

Трета група специалисти, изхождайки най-вече от технологията и характера на производството, считат, че обектите на калкулирането са:

* продукти или комплекс от продукти с пълна или частична готовност, по статии и фази на технологичния процес;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Калкулиране на пълна себестойност по традиционния метод за калкулация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.