Калкулиране на пълна себестойност по традиционния метод за калкулация


Категория на документа: СчетоводствоЗаконът за счетоводството характеризира разходите по този признак като гласи, че продукцията на предприятието се оценява текущо по себестойност, която се формира на база на основните производствени разходи.

Действащия СС 2 от своя страна отразява: "Основните производствени разходи са тези разходи, които са непосредствено свързани с материална и нематериална продукция, без извършването на които е невъзможно производството на готов продукт или оказване на съответна услуга".1
Допълнителни - свързани са предимно с организацията, обслужването и управлението на предприятието. Допълнителните разходи не се включват в състава на основните производствени разходи.

3. Според начина, по който се включват в себестойността на продукцията, т.е. в зависимост от тяхното калкулативно- техническо третиране:
Преки производствени - включват всички разходи, които са непосредствено свързани с произвеждането на конкретен вид продукт, обект, дейност и се отнасят направо в себестойността им въз основа на съответни първични документи. Такива са разходите за суровини и основни материали, възнагражденията на основните производствени работници и др. Преките разходи са наи-често променливи.
Непреки ( косвени ) - свързани са с произвеждането на няколко или всички видове изделия, респ. обекти, дейности или услуги в предприятието. Включват се в себестойността на продуктите непряко, а по косвен път, чрез предварителното им разпределяне по определена от предприятието база ( основа .) Непреките разходи могат да бъдат променливи ил постоянни.

4. В зависимост от отношението им към обема на дейността, разходите се подразделят на:
Постоянни ( условно-постоянни ) - разходите, които не се влияят чувствително от обема на производството, т.е. величината им остава относително постоянна. Пример за такива разходи са амортизациите на производствените сгради, заплатите и социалното осигуряване на повременните работници и други. Като правило условно-постоянен характер имат всички разходи за управление.
Променливи - Техният размер се изменя съобразно обема на дейността. Те от своя страна биват:
(пропорционални - нарастват или намаляват пропорционално на изменения обем на произведената продукция.
( непропорционалните променливи разходи се променят с темп или размер, различен от темпа или размера на изменение на обема на производство.
5. Според икономическата си същност, се разделят на :
Материалните разходи са пряк резултат от употребата на краткосрочните и дългосрочните активи. Разходите по използването на дълготрайните активи се определят от начислените амортизации. По тази причина дълготрайните активи, участващи многократно в производствения процес, пренасят стойността си на части в стойността на произвежданата продукция. За разлика от тях краткотрайните активи участват еднократно в производствения процес и пренасят изцяло стойността си в себестойността на продукцията. Т.е., при участието им в производствения процес начислените разходи съвпадат със стойността им.
Трудовите разходи най-общо се поделят на
* разходи за работни заплати;
* отчисления за социални и здравни осигуровки;
* други допълнителни начислени свързани с прсонала;
Трудовите разходи се делят на преки и непреки.
Други -включват разхди, които с начисления или са смесени между материални и трудови разходи . Те също се делят на преки и непреки.
Съществуват и други класификации и деления на разходите, на които няма да се спираме в настоящата разработка.

Управленското счетоводство се ползва от разгледаните до момента класификации на разходите, прилагани и от финансовото счетоводство и продължава да изгражда концепции и съответни класификации на управленски потребности вътре в предприятието. Целта е достигане до обосновани аналитични подразделения на разходите, които да отговарят на възникващите информационни потребности.

Тъй като целта на настоящата курсова работа е да разгледа и изясни калкулирането на пълна себестойност на база традиционен метод за изчисляване, смятаме за нужно да представим накратко същността на понятието себестойност и видовете такава.

ІI. Себестойност. Същност. Формиране на себестойността

Себестойността е икономическа категория, която отразява в паричен измерител съвкупността от разходи, извършени пряко или косвено за придобиването на определен отчетен елемент.2 Тя е особено важен показател за ефективността на стопанската дейност на предприятието, а това говори за неразривната връзка между себестойност и разходи, чиято същност трябва добре да се познава.

Формирането на себестойността изисква определена последователност на включване на разходите, което определя и различните видове себестойност. Всяка следваща степен включва нови разходи:

- Технологична себестойност - включва само преките технологични (основните) разходи е се оформя в съответната калкулативна сметка;

- Производствена - включва всички технологични разходи - преки и общопроизводствени. Намира отражение в същите калкулативни сметки;

- Търговска себестойност - обхваща производствената себестойност и търговските разходи. Формира се извънсчетоводно или в сметките за отчитане на реализацията, ако цялата продукция е продадена;

- Пълна - включва търговската себестойност и административните управленски разходи, разпределени на традиционни бази (избрани от управляващите) Може да се включат и част от финансвите разходи (разходи за лихви) ако имат пряка връзка с произвеждания продукт;

- Икономическа - включва пълната себестойност и нетните резултати от финансовите операции.

Себестойността са изчислява общо или за единица изделие, услуга или дейност чрез способа на калкулирането. В условията на пазарна икономика то има подчертано значение за оцеляването и преуспяването на предприятието. Значимостта на калкулирането се определя и от обстоятелството, че по своята същност отразява в цифри резултата от производствения процес. То създава предпоставки за цялостното разкриване на причините за по-големите разходи за дадени продукти, в сравнение с други предприятия, количеството и качеството на влаганите материали и т.н. Чрез него се регулират разходите за производството, а от там и себестойността на продукцията.

III. Калкулиране на себестойност. Същност, видове и елементи на клкулирането. Методи на калкулиране.

Приема се, че калкулирането представлява обхващане, разграничаване, пресмятане на рзходите извършени за дадена дейност с цел да се установи общата или единична себестойност на продукция или услуга, т.е. да се даде стойностна оценка на счетоводни обекти, които са плод на дейността на предприятието
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Калкулиране на пълна себестойност по традиционния метод за калкулация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.