Калкулиране на пълна себестойност по традиционния метод за калкулация


Категория на документа: Счетоводство


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА
Център Магистърско Обучение
Финансово-счетоводен факултет
Катедра Счетоводна отчетност

К У Р С О В А Р А Б О Т А

По дисциплината "Управленско Счетоводство"

Тема: Калкулиране на пълна себестойност на база традиционен метод за изчисляване

Изготвил: Екатерина Генова Проверил: доц. д-р Анита Атанасова
Специалност Счетоводство и Контрол - СНУ
Курс 5, група 03, ф № 117114

Варна

2012

По повод на дефинирането предмета и метода на управленското счетоводство в доклада на Комитета по управленско счетоводство към Американската счетоводна асоциация е записано, че управленското счетоводство е приложение на подходи и методи, както и постановки при обработката на фактическите и планови икономически данни в предприятието, за да се подпомогне управлението при разработването на планове за разумни икономически цели, а така също и за разработването на рационални управленски решения. Също в документите на тази асоциация е записано още, че управленското счетоводство е процес на идентификация на измерване и на комуникация на икономическа информация, която позволява в последствие извършването на икономически оценки и решения от потребителите на тази информация.

Изводът, който се налага е, че управленското счетоводство има за предмет изучаването на вътрешнофирмените дейности в предприятието, респ. кръгооборота на стойността, ограничен в рамките на обособената стопанска единица. В този смисъл управленското счетоводство акцентира върху съвременен аналитичен подход при изследването най-вече на разходите и себестойността, общо за предприятието и по отделни негови подразделения, а така също и по видове продукция с цел не само упражняването на контрол и последващ анализ, а най-вече с цел формулирането на управленски решения при различни стопански операции.

І. Разходи. Същност. Видове разходи.

Стопанската дейност на всяко предприятие е съпътствана винаги с изразходването на жив и овеществен труд. Стойностния израз на тези два вида труд представлява сумата на разходите за дейността на предприятието. Следователно разходите са съвкупност от пренесени и новосъздадени стойности, което най-общо включва сумата на начислените амортизации, на изразходваните суровини и материали, а така също и сумата на начислените работни заплати, социални осигуровки и надбавки.

В управленското счетоводство съществува схващане, че разходите предварително трябва да бъдат планирани и в последствие отчитани и строго контролирани. В това отношение мениджърите в предприятието разсъждават, че който умее компетентно да управлява разходите си, той винаги реализира положителен финансов резултат.

В теорията на УС е прието също, че разходите са ресурсите (материални, парични и др.), от които се отказваме, за да придобием или спечелим онова, което желаем. Следователно в този смисъл разходите са паричния израз на употребените ресурси за осъществяването на дадена дейност и за производството на даден продукт с цел неговото реализиране на пазара.

Посочените тълкувания за разходите, към които УС се придържа, са прецизирани в съществуващата у нас нормативна материя.

Съгл. МСС разходите се третират като намаление на активи или като увеличения на задълженията, като в момента на извършването им те се отразяват в увеличение на пасивите им.

В общите разпоредби на НСС по отношение на разходите е конкретизирано, че те са намаления на стойността на икономическата изгода през отчетния период под формата на извеждани извън предприятието и намаляване на неговите активи или увеличаване на неговите пасиви, което води до намаляване на чистата стойност на капитала.

Общото понятие за разходи е конкретизирано още повече в НСС по отношение на отчитането на основните производствени разходи. Според този документ основните производствени разходи са тези, които са непосредствено свързани с производството на материална и нематериална продукция, без извършването на които е невъзможно произвеждането на готов продукт или пък оказване на някаква услуга.

Следва да се обобщи, че УС споделя всички определения, разгледани до тук за същността на разходите, посочени най-вече в нормативните документи. В този смисъл е прието разходите да се считат за основна фундаментална категория за УС и за извършвания от него управленски счетоводен анализ.

Имайки предвид важността на разходите за дейността на предприятието, те следва винаги да бъдат обект на наблюдение и контрол посредством специално предвидени за тази цел системи от управленското счетоводство. Голямото разнообразие на разходите налага преди всичко да се пристъпи към тяхното изследване от позициите на УС, те да бъдат предварително систематизирани, групирани и дори класифицирани по избрани признаци, характерни само за категориите разходи в УС.

За целта на настоящата курсова работа ще разгледаме накратко видовете разходи, тъй като е прието разходите да се считат за основна фундаментална категория за УС и за извършвания от него управленски счетоводен анализ. Водещ принцип тук е че, за различните цели на анализа има различни класификции на разходите, като тези класификации са условни и не се изключват взаимно.

1.Според техният състав и икономическа еднородност разходите се групират на :
Едноелементни ( прости ) - формират се от еднородни по икономическо съдържание разходи. Това са разходите за материали, амортизация, за заплати и т.н. Общо взето всички едноелементни разходи съвпадат с групирането на разходите според тяхното икономическо съдържание.
Комплексни ( многоелементни ) - формират се от няколко различни едноелементни разходи. Такива могат да бъдат разходите за организация и управление, за ремонт на дълготрайни материални активи, за продажба на продукция и други

2. Според значението и ролята на разходите в производствения процес се разделят на:
Основни (основни производствени) - тук се включват разходите за осъществяване на дейността на предприятието - било то промишлено, строително, транспортно, търговско и т.н.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Калкулиране на пълна себестойност по традиционния метод за калкулация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.