Изготвяне и представяне на междинни финансови отчети на две банки


Категория на документа: Счетоводство


• Компаниите са длъжни да правят обезценка на активите си към края на всяка отчетна дата. В посочените случаи по-долу обаче стойността на обезценката не може да бъде променена в последващата отчетна дата (дори условията да са се променили към последващата отчетна дата):
- Положителна репутация (МСС 36)
- Инвестиции в капиталови инструменти (МСС 39)
- Финансови активи, отчитани по себестойност (МСС 39)1
II. Сравнителен анализ на междинните финансови отчети на ТБ "ИНВЕСТБАНК" АД и Централна Кооперативна Банка

Целта на курсовата ми работа е да направя сравнителна характеристика на междинните финансови отчети на две търговски банки. Избраните, за разглеждане, от мен банки са ТБ "ИНВЕСТБАНК" АД и Централна Кооперативна Банка, а периодът - първото тримесечие на 2011г.
Първото сравнение, което ще направя е на база отчетите за финансовото състояние на двете банки. Този отчет включва сумите на активите, пасивите и размера на собствения капитал. През първото тримесечие на 2011г., за Централна Кооперативна Банка, не са възникнали необичайни позиции по отношение активите, пасивите и собсвения капитал. Общата сума на актива в отчета за финансовото състояние на Банката към 31.03.2011г. е нараснала спрямо общата сума на актива в отчета за финансовото състояние на Банката към 31.12.2010г. в размер на 6.06%. Увеличението па актива на Банката е свързано преди всичко с нарастването на привлечените средства под формата на приети депозити от нефинансови институции и други клиенти. 2
ТБ "Инвестбанк" АД приключва първо тримесечие на 2011 г. с активи в размер на 1 243 361 хил.лв., при отчетен обем в края на 2010 г. от 1 202 374 хил.лв. или ръст от 40 987 хил.лв. Отчетният период се приключва с добро разпределение на портфолиото от гледна точка на ликвидност, доходност и риск, а с най-голям дял в общо активи остават високодоходните кредитни сделки. С цел подобряване на рисковия профил, се прилагат различни способи за саниране на портфолиото, системи за ранно идентифициране на рисковете, разработват се прогнози за определяне на вероятността от загуби. Към 31.03.2011 г. високоликвидните активи - касови наличности и разплащателна сметка в БНБ, са в размер на 200 640 хил.лв. или 16.1% от общо активи при обем от 186 267 хил.лв. и 15.5% в края на миналата година. Отчетеното увеличение през периода е на парични средства на каса във валута. Предоставените депозити на местни и чуждестранни банки и наличностите по кореспондентски сметки намаляват в рамките на първите три месеца на финансовата година с 1 706 хил.лв. (от 78 799 хил.лв. на 77 093 хил.лв.), а относителният им дял съставлява 6.20% към 31.03.2011 г. при 6.55% в края на 2010 г. В дейността си на междубанковия пазар ТБ "Инвестбанк" АД се ръководи от принципа за постигане на адекватен пласмент на средства, при ефективна корелация на ликвидност, риск и в известен смисъл доходност. Дълговите и капиталови ценни книжа, които Банката е придобила с търговска или инвестиционна цел са в размер на 214 032 хил.лв. при отчетени в края на 2010 г. 196 880 хил.лв. или нарастване с 8.7%. При избора на вложения в ценни книжа, Банката се ръководи от приетата Инвестиционна политика, характеристиките на инструментите по вид, валута и срок, наличните рейтинги на емитентите, с цел обезпечаване обслужването на бюджетните разпоредители и осигуряване на добра доходност при допустими нива на риска. 3
В края на първото тримесечие на 2011 година задълженията към другите депозанти заемат над 95% от общите задължения на Централна Кооперативна Банка. Тяхната стойност е в размер на 2,050,639 хил.лв. Нарастването на задълженията към депозанти в сравнение със същия период на миналата година е с 34.04%, когато техният размер е бил 1,529.887 хил.лв. Увеличението от началото на годината е с 46,837 хил.лв. или 3.92%. Като цяло общо пасивите за първото тримесечие на ЦКБ са нарастнали спрямо тези за предходния период.4

Към 31.03.2011 г. привлечените средства от финансови и нефинансови институции на Инвестбанк, включително заемни средства са в размер на 1 121 720 хил.лв. при 1 077 764 хил.лв. в края на миналата година, т.е. в рамките на отчетния период се наблюдава нарастване от 43 956 хил.лв. или 4.1%. Към 31.03.2011 г. ТБ "Инвестбанк" АД разполага с акционерен капитал в размер на 89 600 хил.лв. Сравнението с края на предходната финансова година показва запазване размера на внесения капитал, увеличаване на фонд резервен с реализираната печалба за предходната финансова година и намаление на отчетената печалба. Въпреки неблагоприятната икономическа среда, в края на първо тримесечие на 2011 г. Банката запазва стойностите на капиталовите показатели над нормативно изискуемите. Капиталовата база осигурява адекватно развитие на активните операции и приемливо покритие на рисковете - кредитен, пазарен и операционен, съобразно изискванията на регулативната рамка.
При Централна Кооперативна Банка нещата са сходни с тези на Инвестбанк, т.е общата сума на собствения капитал, за разглеждания от мен период, също е по-висока от тази на банката за същия период през предходната година.
Следващият отчет, който ще разгледам е този за всеобхватния доход. Към 31.03.2011 г. Банката отчита приходи от лихви в размер на 19 414 хил.лв., което е със 6.2% по-малко от отчетеното преди година (20 689 хил.лв.), пряко следствие от стагнацията в кредитната дейност и влошаването на портфейлите вследствие намалената платежоспособност в условията на сериозна икономическа криза. Основен компонент на лихвените приходи остават тези от предоставени кредити -17 013 хил.лв., които формират 88% от общия обем към 31.03.2011 г. при 91% за същия период на 2010 г. Отчетените приходи от лихви от операции с ценни книжа са в размер на 2 218 хил.лв. За същия период на 2010 г. тези приходи са 1 823 хил.лв., т.е. се отбелязва нарастване с 395 хил.лв. От операции на междубанковия пазар Банката е реализирала 183 хил.лв. приходи при 42 хил. за предходната година.
Нелихвените доходи са формирани основно от събрани такси и комисиони. Нетният резултат в края на отчетния период е 3 012 хил.лв. при обем към края на март 2010 г. - 2 904 хил.лв. или ръст със 108 хил.лв. Платените лихви по привлечен ресурс са в размер на 14 700 хил.лв. през първото тримесечие на 2011 г. и 11 768 хил.лв. за предходната година или отбелязват нарастване на годишна база от 24.9%. В края на отчетния период обемът на разходите по икономически елементи възлиза на 7 585 хил.лв. при отчетени през кореспондиращия период на 2010 г. 7 244 хил.лв., което е увеличение от 341 хил.лв. на годишна база или 4.7%. ТБ Инвестбанк АД приключва първо тримесечие на 2011 г. с отрицателен финансов резултат в размер на 1 944 хил.лв. при реализирана загуба към 31.03.2010 г. от 3 975 хил.лв. Основни причини за отчетения резултат са редуцирането на лихвения доход, главно поради свиване на лихвения марж между активни/ пасивни операции и стагнацията в кредитната активност, и нарастване дела на просрочените заеми и заделяните провизии за тях - пряко следствие на икономическата рецесия и променената пазарна среда в страната. 5

В рамките на разглежданото от мен тримесечие на Централна Кооперативна Банка, не са отразявани операции по извънредните статии па отчета за всеобхватния доход в резултат на което формираният финансов резултат към 31.03.2011г. произтича единствено от приходи и разходи свързани с обичайната дейност на Банката. През периода не са извършвани корекции на допуснати и отразени във финансови отчети в предходни периоди фундаментални грешки.6
Разглеждайки отчетите за паричните потоци на двете търговски банки, се забелязва, че в края на първото тримесечие на 2011 г. ТБ Инвестбанк АД отчита парични средства и парични еквиваленти в размер почти двойно по-голям от този за предходната година. Отново положението е същото и при другата, разглеждана от мен банка. Стойността на парични средства и парични еквиваленти към 31.03.2011 на Централната Кооперативна Банка, е 625,218, което пък е два пъти повече от този на Инвестбанк.
Спрямо отчета за промените в собствения капитал, Инвестбанк реализира разлика само в размера на неразпределената печалба, преоценъчния резерв на инвестициите за продажба и в общия капитал и резерви, като за последното разликата е много малка - 0,327. За Централна кооперативна банка разликите отново са в същите направление като при тези на Инвестбанк, като разликата между двата периода на общия капитал и резервите е 21,47. Банката продължава своето развитие на пазара на банкови услуги в страната, като в края на м. февруари 2011 година заема 10-то място сред Търговските банки в България по балансова стойност на активите В края на първото тримесечие на 2011г. всички показатели на Банката са значително над изискуемите от регулаторните органи минимални стойности.
III. Заключение
Разглеждайки отчетите на двете банки смятам, че комплектите финансови отчети, са съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти. Междинният доклад за дейността съдържа нужната информацията относно: важните събития, настъпили през първото тримесечие на 2011 година и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които са изправени Банките през останалата част от финансовата година.
1 http://balans.bg

2 http://www.ccb.bg
3 http://www.bse-sofia.bg
4 http://www.ccb.bg
5 http://www.bse-sofia.bg
6 http://www.ccb.bg
??

??

??

??

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изготвяне и представяне на междинни финансови отчети на две банки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.