Изготвяне и представяне на междинни финансови отчети на две банки


Категория на документа: Счетоводство


 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

"Финансово - счетоводен" факултет

Спец. "Финанси"

ПО

Банково счетоводство

на тема "Изготвяне и представяне на междинни финансови отчети на "ИНВЕСТБАНК" АД и Централна Кооперативна Банка"

Изготвил: Проверил:_____________

Варна 2011
I . Същност на междинните финансови отчети

Междинен финансов отчет означава финансов отчет, съдържащ или пълен комплект финансови отчети (както са описани в МСС 1 Представяне на финансови отчети), или комплект съкратени финансови отчети (както са описани в настоящия Стандарт) за даден междинен период. Съставят се за периоди по-малки от една година. Представят се пред определени органи банки, комисия по ценни книжа и други. Банките са длъжни да изготвят междинни отчети, по форма и съдържание, определени от БНБ, към края на всяко тримесечие. Този вид отчети се съставя на база МСС 34. Целта на настоящия Стандарт е да определи минималното съдържание на междинния финансов отчет и принципите за признаване и оценка при пълните или съкратените финансови отчети за междинен период. Навременното и надеждно междинно финансово отчитане подобрява възможността на инвеститори, кредитори и други да разберат способността на предприятието да генерира доход и парични потоци и неговото финансово състояние и ликвидност. Настоящият стандарт не постановява кои предприятия трябва да публикуват междинни финансови отчети, колко често или колко скоро след края на междинния период. Все пак, правителствата, органите, регулиращи пазарите на ценни книжа, фондовите борси и счетоводните органи често изискват от предприятията, чиито ценни книжа на собствения или привлечен капитал са търгувани публично, да публикуват междинни финансови отчети. Настоящият Стандарт е приложим, в случай че предприятието трябва или избира да публикува междинен финансов отчет в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане. Комитетът по Международни счетоводни стандарти насърчава публично търгуваните предприятия да представят междинни финансови отчети, които да са в съответствие с принципите на признаване, оценяване и оповестяване, изложени в Настоящия стандарт. Конкретно, публично търгуваните предприятия са насърчавани:

(а) да представят междинни финансови отчети поне към края на първото полугодие на своята финансова година;

(б) да правят достъпни своите междинни финансови отчети не по-късно от 60 дни след края на междинния период.

Всеки финансов отчет, годишен или междинен, се оценява самостоятелно за съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане. Фактът, че дадено предприятие може да не е представило междинни финансови отчети през определена финансова година или да е представило междинни финансови отчети, които не съответстват на Настоящия стандарт, не пречи годишните финансови отчети на предприятието да са в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, ако иначе отговарят на тях.

Ако междинният финансов отчет на дадено предприятие се описва като отговарящ на Международните стандарти за финансово отчитане, той трябва да отговаря на всички изисквания на настоящия Стандарт. Стандартът изисква и определени оповестявания в този смисъл.
1. Съдържание на междинния финансов отчет
• Междинният финансов отчет включва като минимум следните компоненти:

(а) съкратен баланс;

(б) съкратен отчет за доходите;

(в) съкратен отчет, посочващ или (i) всички промени в собствения капитал, или (ii) промените в собствения капитал, различни от онези, произтичащи от капиталови сделки със собствениците или от разпределения между собствениците;

(г) съкратен отчет за паричните потоци; и

(д) подбрани пояснителни приложения.
• Настоящият Стандарт дефинира минималното съдържание на междинния финансов отчет като включващо съкратен финансов отчет и подбрани пояснителни приложения. Предназначението на междинния финансов отчет е да предоставя актуализация на последния пълен комплект годишни финансови отчети. Съответно, той се концентрира върху нови дейности, събития и обстоятелства и не повтаря вече отчетена информация.
• Ако предприятието публикува пълен комплект финансови отчети в своя междинен финансов отчет, формата и съдържанието на тези отчети отговарят на изискванията на МСС 1 за пълен комплект финансови отчети.
• Ако предприятието публикува комплект съкратени финансови отчети в своя междинен финансов отчет, тези съкратени отчети включват като минимум всяко от заглавията и междинните суми, които са били включени в последния му годишен финансов отчет и подбраните пояснителни приложения съгласно изискванията на настоящия Стандарт. Допълнителни позиции или пояснителни приложения се включват, ако техният пропуск би направил съкратените междинни финансови отчети подвеждащи.
• Основна нетна печалба на акция и нетна печалба на акция с намалена стойност се представя в пълния или съкратен отчет за доходите за междинния период.
• Междинният финансов отчет се изготвя на консолидирана основа, ако последният годишен финансов отчет на предприятието е представлявал консолидиран отчет.

2. Подбрани пояснителни приложения
• Потребителят на междинния финансов отчет на предприятието ще има достъп също и до последния годишен финансов отчет на това предприятие. Поради това, не е необходимо пояснителните приложения към междинния финансов отчет да представят относително несъществено актуализиране на информацията, която е била вече отчетена в приложенията към последния годишен отчет. Към датата на междинния финансов отчет по-полезно е наличието на обяснение за събитията и сделките, които имат значение за разбирането на промените във финансовото състояние и резултатите на предприятието от датата на последното годишно отчитане.
• Информация, която трябва да бъде оповестена:
* Промени в счетоводната политика.
* Необичайни елементи или промени в прогнозните оценки
* Обяснителни коментари относно сезонността или цикличността на междинните операции
* Изплатени дивиденти или материални придобивки след края на междинния периодСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изготвяне и представяне на междинни финансови отчети на две банки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.