Избор на номинална стойност и подходи за нейното определяне


Категория на документа: СчетоводствоПодобно оповестяване е преобладаващо като подход в съвременната счетоводна теория (US GAAP, Четвърта директива на Съвета на ЕИО, 1978 г) Отделянето на премията в самостоятелно балансово перо увеличава съществено информационната прегледност на баланса в частта му, отразяваща собствения капитал и дава възможност в последствие тя да се върне на акционерите под формата на дивиденти или нови акции.

в) Британската счетоводна теория и търговско-правна кодификация {Companies Act, 1983, 1986, 1993 г.) предвижда премията да бъде отчитана в отделна капиталова сметка с наименованието като допуска и създаването на специален капиталов резерв, известен като "премиен резерв извън състава на резервите с общо обезпечително предназначение (например, фонд "Резервен)

. Този резерв се формира единствено от премии от емисии, като се препоръчва той да бъде използван за раздаване на нови акции, за покриване на първоначалните разходи по учредяването или на емисионните разходи

Някои европейски законодателства изрично уреждат целите, за които може да бъде използван премийният резерв. Така например, съгласно пар. 62 от ирландския Закон за фирмите (1986г.), както и в духа на Закона за годишните счетоводни отчети (.Arsredovisningslagen, 1995:1554) и Закона за счетоводството (Bokforingslagen, 1999:1078) на Швеция и на Търговския кодекс на Турция (чл.466.2 и чл. 407/2) резервът може да бъде използван за:

- посрещане на предварителните емисионни разходи;

- покриване на комисионни по емисията и отстъпки при емисия на акции и облигации;

- осигуряване на премията по обратното изкупуване на определени класове акции или облигации;

- емитиране на бонус-акции

г) Приходен подход. Този подход бе възприет от Националния сметкоплан на РБългария, действащ през периода 1991 Г.-2002 г.1, в духа на който премията от емисия на акции бе третирана като приход, неподлежащ на разсрочване и то с извънреден характер. Известен компромис бе направен спрямо премията от емисия на облигации-тя оставаше като салдо на сметка 108 Премии, свързани с дружествен капитал и се посочваше в баланса като приход за бъдещ период, който се признаваше като текущ по реда и пропорционално на номиналната стойност на тиражираните облигации от определен клас.

По подобен начин могат да бъдат представени и някои основни подходи, които са се прилагали или са вече общо- утвърдени спрямо отстъпката от емисия на акции. Аналогично на премията, и тук първично възникналата отрицателна разлика между емисионната стойност и номиналната стойност на акцията следва да се отрази по отделна счетоводна сметка с наименованието Отбиви (отстъпки) от емисия на акции. Последващото третиране на този отчетен обект зависи от изразените по-долу подходи:

а) От гледна точка на търговско-правната регламентация на този обект. В защита сигурността на кредиторите на дружеството почти всички съвременни европейски законодателства изрично забраняват първоначалната емисия на акции под номиналната стойност
б)Американската счетоводна теория (US GAAP) и практика, МСС 32 Финансови инструменти: представяне, както и действащата балансовата схема на България след 2000 г. разглеждат отстъпката от емисия на акции като типична капиталова категория и като своеобразен коректив на основния капитал. Този общоприет от международната счетоводна общност подход изисква счетоводната сметка, по която първично е отразена отстъпката да остане със салдо към края на отчетния период, което се оповестява в самостоятелно балансово перо, регулиращо в посока намаление величината на основния капитал
в)При един следващ подход, елементи на който са възприети, например от британската счетоводна теория и практика, се прави известно отстъпление от твърдия капиталов подход, описан по- горе. И тук отделно и предходно отчетената отстъпка по съответната сметка към края на отчетния период може да се покрие за сметка на премийния резерв до неговото изчерпване, като непокритата от резерва емисионна разлика се третира като капиталова загуба (текущ финансов разход);
г)Разходен подход. Аналогично на третирането на премията, този подход бе възприет от отменения Национален сметкоплан на РБългария, действащ през периода 1991 Г.-2002 г., в духа на който отстъпката от емисия на акции бе третирана като разход, неподлежащ на разсрочване и то с извънреден характер. И тук съответен компромис бе направен спрямо отстъпката от емисия на облигации-тя оставаше като салдо на сметка 109 Отбиви, свързани с дружествен капитал и се оповестяваше в баланса като разход за бъдещ период, който се признаваше като текущ по реда и пропорционално на номиналната стойност на тиражираните облигации от определен клас.

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Избор на номинална стойност и подходи за нейното определяне 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.