Инвентаризирането, като елемент на метода на счетовоството


Категория на документа: Счетоводство


 ИНВЕНТАРИЗИРАНЕТО, КАТО ЕЛЕМЕНТ НА МЕТОДА НА СЧЕТОВОСТВОТО

Това е метод за установяване на евентуални несответствия между счет.данни и фактическите наличности с цел установяване на констатираните разлики и осигуряване на пълнота и достоверност на информация. По-важните особености са следните:
- използват се натуралните и парични стойностни изменения
- съпоставят се наличностите установени с броене, мерене, теглене и техните стойности с данните за създадената информаця
- резултатите от инвентаризацията се установяват към определена дата
- установените разлики се отразяват по сметките така, че да се постигне адекватност за фактическото състояние.

Причините, които могат да доведат до разликите са следните:

- скрити промени, предизвикани от физико/химични реакции

- грешки при придобиване

- кражби на активи

- стихийни и природни бедствия /постмажорни обстоятелства/

- смърт на длъжници

Инвентаризацията има значение за определяне на стойността на готовата продукция и незавършено производство. Установява се фактическата наличност на готовата продукция и на тази база се определя стойността на незавършеното производство. Изисква се извършване на инвентаризацията през всеки отчетен период. Могат да бъдат редовни /планирани/ и извънредни. Също така изчерпателни /пълни/ и неизчерпателни /частични/.

За инвентаризация се изготвят документи:
- инвентаризационен опис - количество и стойност
- сравнителна ведомост - данните от описа и сметките се съпоставят и установяват резултатите.
Проверката за вземания и задълженията се потвърждават през контрагентите с писма. Съставя
се протокол за компенсиране на липси и излишъци. Съставя се протокол за фири и липси. Одобряват се. Съставя се протокол за брак. При кражба на активи - след като получим протокол от разследващите органи, липсите не са за сметка на МОЛ, а за предприятието.

Организацията и работата по обобщаването на счет.данни и изготвянето на периодични от-чети е заключителен етап през счет.дейност през годината и се нарича годишно счет.приключване.
/от 31,12 до 28,02/ При по-големи предприятия се извършва по план-график.

Изготвя се предварителна оброротна ведомост за годината, приключване на сметките за приходите и разходите и се установява счет.печалба и съставяме годишната данъчна декларация.
- след това отчитаме сумите за данъци
- след което съставяме оборотна ведомост
- отчет за приходите и разходите, отчет за доходите
- отчет за имущественото състояние
- отчет за счетоводен баланс
- отчет за собствения капитал
- отчет за паричните потоци
- съставяне на приложение към годишния финансов отчет
Изискване по Търговския закон - Доклад за дейността на предприятието.
Одитиране на фин.отчет - задължителен и пожелание
Представяне и публикуване на годишния финансов отчет
Оборотната ведомост - е таблица - съдържа информация за активите и пасивите от крайните салда, а за оборотите от съответната сметка.
Финансовите отчети се изготвят на база на Международни стандарти или Националните стандарти.

2,

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО

Организацията на счет.се определя от съвкупност от условия, правила, технически средства, които работят за функционирането на счетоводната система. В зависимост от големината на предприятието счетоводството функционира като отделен отдел. Организацията включва:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Инвентаризирането, като елемент на метода на счетовоството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.