Характеристика на финансово-счетоводния анализ


Категория на документа: Счетоводство


Характеристика на финансово-счетоводния анализ
Тема 1
1. Същност на Финансово-счетоводния анализ - процес на съпоставяне и оценяване на финансовата информация.
2. Предпоставки
- Разбиране на езика на финансовата отчетност и на финансовата информация
- Набор на подходящи методи, методики, подходи
- Умението да се използват информационна база и способите на финансово-счетоводния анализ
3. Критерии
- Постоянно променяне на нормативната база /законите/
- Обективно мнение
- Предимство на съдържанието пред формата
- Да се използват показатели в числени стойности
- Икономичност - ползите от финансово-счетоводния анализ трябва да надхвърлят разходите по неговото извършване
Предназначение на анализа:
- За вземане на решения
- За генериране на информация
Потребители:
- Вътрешни - органите на управление, вътрешни контролни ограни
- Външни - заемодатели, собственици, клиенти, служители
4. Класификация на финансово-счетоводния анализ
А) Според източниците на информация
- от счетоводния баланс
- ОПР
- ОПП
- ОКС
- от приложенията към ФО
- анализ, осъществен на база на финансова и нефинансова информация
- комбиниран анализ
Б) Според времето на извършване на анализа, обвързано с времето, през което се осъществява дейността, предмет на анализа
- предварителен
- оперативен
- оперативно-прогностичен
- текущ
- последващ
В) Според вида на дейността, осъществявана на предприятието на база ОПП
- анализ на основната дейност
- анализ на инвестиционната и финансовата дейност
Г) Според ОПР
- анализ на оперативната дейност
- анализ на финансовата дейност
- анализ на операциите от извънреден характер
Д) Анализ, който обхваща дейността през последния отчетен период-статичен
Е) Анализ на минало и бъдещо развитие на предприятието-динамичен
Ж) Според използваните методи
- анализ на измененията
- коефицентен
- на структурата
- сравнителен
- специализиран
5. Бази за оценяване
- Историческа стойност- Активите за записват по стойността на парите, платени за тях или по реална оценка зелегнала навремето в съображенията за тяхното придобиване. Пасивите се записват според сумата на получените постъпления в замяна на задължението, а в някои случаи според цената, която се очаква да се изплати в пари.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Характеристика на финансово-счетоводния анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.