Характеристика и съдържание на бележките към финансовите отчети на търговските банки


Категория на документа: Счетоводство


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
КАТЕДРА "ФИНАНСИ И КРЕДИТ"

Характеристика и съдържание на бележките към финансовите отчети на търговските банки

Изготвил: Проверил:
Десислава Делчева Ас. Ивайло Маноилов
гр.21
Фак. № 4082

Потребителите на финансовите отчети на банката имат нужда от значима, достоверна и сравнима информация. Те се нуждаят от допълнителна информация, която да им осигурява по-добро разбиране на специфичните характеристики на банковите операции. Потребителите на финансовите отчети на банката се интересуват от нейната ликвидност и платежоспособност и от рисковете, свързани с нейните активи и пасиви, признати в баланса, и с отделни задбалансови позиции. Тези рискове може да са отразени във финансовите отчети, но потребителите ги разбират по-добре, ако ръководството предостави и обяснителни бележки към финансовите отчети, описващи начина, по който се управляват и контролират рисковете, свързани с операциите на банката. Бележките представляват детайлизация или обобщение, както и конкретизация и разделение на някои пера, по преценка на банката.

Всъщност финансовите отчети са съвкупност от взаимосвързана, структурирана и обобщена информация за активите, пасивите, собствения капитал, приходите, разходите, финансовия резултат, входящите и изходящи парични потоци, вноските от собствениците и разпределенията към тях, както и достатъчно пояснителни сведения, които да направят финансовата информация по - достъпна за ползвателите на отчетите. Основната цел на бележките към финансовите отчети е да се представи информация, която не може да се покаже адекватно в основните елементи на отчета. Те служат и за предоставяне на детайлна информация, която не е достатъчно значима, за да се включи в основната част на отчета, а се представя като допълнителни справки. От друга страна бележките не могат да се използват като заместител на правилното класифициране и оценка на счетоводните обекти и не следва да повтарят или да са в противоречие с информацията в останалата част от отчета.

МСС №1 отделя много голяма част в обяснение на финансовите отчети. Целта на стандарта е да се определи база за представяне на финансовите отчети с общо предназначение, за да се осигури сравнимост на финансовите отчети, както от настоящ към предходен период, така и с отчетите на други предприятия. Настоящият стандарт определя общите положения за представяне на финансовите отчети, предоставя указания и насоки за тяхната структура и минималните изисквания за съдържанието на тези финансови отчети.

Основните предимства на бележките към финансовите отчети, които са посочени в МСС №1 са:
1. Представяне на неколичествена информация като интегрална част на финансовия отчет.
2. Оповестяване на квалификации и особености по отношение на отделни пера в отчета.
3. Оповестяване на детайлна информация

Основни недостатъци на бележките са:
1. Изследванията показват, че съществува тенденция бележките трудно да се четат и разбират, поради което може и да се подминат.
2. Текстовите описания са по-трудно използваеми при вземане на решения, отколкото количествените данни.
3. Поради нарастващата сложност на стопанската дейност съществува опасност от свръхизползване на бележките вместо търсене на пътища за счетоводно отразяване на събитията, представени чрез тях.

Бележките следва да представят информацията в систематизиран вид. Съгласно т.94 на МСС №1 "Предприятието може да представи корекциите от прекласификация в отчета (или отчетите) за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход или в пояснителните приложения. Предприятие, което представя корекциите от прекласификация в пояснителните приложения, представя компонентите на другия всеобхватен доход след всички свързани корекции от прекласификация". Те се представят в следната последователност:
- изявление относно съобразяването с МСС;
- изявление относно прилаганите оценъчна база (мерната база) и счетоводна политика;
- съпътстваща и детайлна информация относно пера, представени в четирите основни елемента със съответната поредна номерация. Оповестяванията следва да отговарят на изискванията на съответния МСС;
- други оповестявания като: условни активи и пасиви; нефинансова информация (седалище и юридически статут на предприятието, адрес, описание на предмета на дейност, основните направления на бизнеса, името на предприятието майка, среден брой на персонала и други).

Особено съществена част от бележките е оповестяването на прилаганата оценъчна база и на счетоводната политика. Оценъчната база е свързана с описание на прилаганите оценки (историческа, текуща, справедлива, пазарна, настояща, преоценена стойност) по отношение на отделните пера в отчета. МСС №1 изисква оповестяване на счетоводната политика по отношение на всички сделки и пера, независимо дали съответният МСС позволява избор. По въпроси, които не са регламентирани в МСС, предприятието следва да избере и оповести счетоводна политика, която дава достатъчно уместна и надеждна информация. Освен това стандартът не задължава, но насърчава ръководството да включи в проспекта към годишния финансов отчет финансов анализ на ключовите показатели. Това е задължително за листваните компании в САЩ, Великобритания, а също се препоръчва и от IOSCO (Международната организация на комисиите към фондовите борси).

МСС №30 (параграф 10) гласи, че оповестяването в отчета за дохода и в бележките към финансовите отчети трябва да включва, без обаче да се ограничава само до тях, следните приходни и разходни статии:
• приходи от лихви и други подобни приходи;
• разходи за лихви и други подобни разходи;
• приходи от дивиденти;
• приходи от такси и комисионни;
• разходи за такси и комисионни;
• печалба, намалена със загубите от ценни книжа държани за продажба;
• печалба, намалена със загубите от ценни книжа, представляващи инвестиция;
• печалба, намалена със загубите от сделки с чужда валута;
• други приходи от дейността;
• загуби по заеми и аванси;
• общи административни разходи;
• други разходи за дейността.

Информацията, оповестявана в балансите и в бележките към финансовите отчети, трябва да включва следните активи и пасиви:

Активи:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Характеристика и съдържание на бележките към финансовите отчети на търговските банки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.