Годишно счетоводно приключване - същност, етапи


Категория на документа: СчетоводствоIV. Заключение.

Целта на годишното счетоводно приключване е да бъдат формирани и уточнени финансови показатели за осъществената през съответната година стопанска дейност, да бъдат установени крайните финансови резултати, както и цялостното имуществено и финансово състояние на предприятието към 31 декември на съответната година. Годишният финансов отчет, който ще бъде изготвен в резултат на счетоводното приключване, трябва да е достоверно представен съобразно приложимата финансова рамка (МСФО, НСФОМСП). Ето защо самият процес на годишно счетоводно приключване е от изключително значение както за самите дружества, така и за потребителите на финансова информация (собственици/акционери, инвеститори, кредитори, регулаторни органи).

Основните етапи, които всяко предприятие следва да извърши в хода на годишното счетоводно приключване, се определят от мащабите на самото предприятие и от отчетните обекти и информацията, която трябва да бъде обощена. Получената резултатна информация на даден етап служи за реализиране на следващия етап, респективно на следващите етапи. Обхватът, съдържанието и протичането във времето на всеки етап се обуславя от конкретните особености в предприятието, които определят конкретните форми, методи и способи за организацията на счетоводно-отчетния процес.

Годишното счетоводно приключване е много съществен елемент на цялостната счетоводна работа. Като заключение могат да се направят следните изводи и препоръки:

- Допускането на грешки и неточности при годишното приключване и при съставянето на годишните счетоводни отчети може да доведе до неблагоприятни последствия. Текущото отчитане трябва да се организира така, че да създава оптимални условия за годишното приключване и съставянето на годишните счетоводни отчети от високо качество.

- Подготовката за годишното счетоводно приключване и самата дейност по него ще бъдат извършени успешно и в срок, ако се състави примерен график съобразен със специфичните условия на предприятието, и се осигури контрол по прилагането му. Съставянето на годишния счетоводен отчет е задължение на предприятията. Те имат голяма практика по съставянето му, но всяка отчетна година има своите особености. При подготовката и осъществяването на годишното приключване и при съставянето и представянето на годишните счетоводни отчети счетоводителите трябва да познават добре и да приложат на практика както общите изисквания на тази дейност, които се повтарят ежегодно, така и спецификата за съответната година.

- В целия период на подготовката и съставянето на отчета, следва да се изучават нормативните разпоредби, законовите норми на счетоводното и данъчното законодателство, да се инструктира персонала, при необходимост да се дават писмени указания и нареждания. Целесъобразно е, на балансово обособените поделения да се дадат подробни писмени указания със справки и разшифровки. По този начин се постига методическо единство, което е особено важно както за съставянето на годишния счетоводен отчет, така и за оформяне на аналитичната информация за нуждите на данъчното облагане. Единният методически подход за системата на предприятието улеснява проверката и сводирането на счетоводната информация.

- Счетоводните принципи, оповестени в Закона за счетоводството трябва да се спазват при всяка ситуация, а не само в края на годината. Чрез тяхното прилагане се дава вярна и честна картина относно имущественото и финансово състояние на предприятието за отчетния период.

- Годишният счетоводен отчет трябва да удовлетворява в максимална степен информационните потребности на потребителите на информацията, която се съдържа в отчета. Въз основа на нея се изготвя отчетът за управлението на предприятието и се разработва и счетоводната политика, която ръководството му трябва да утвърди и използва за следващия отчетен период.

Използвана литература:

1. проф. д-р Душанов, Ив., проф. д-р Димитров, М. " Курс по счетоводство на предприятието", изд. "Ромина", 2011 г.
2. проф. Дурин, Ст., Дурина, Д. "Годишно счетоводно и данъчно приключване", изд. "Доби прес"ЕООД, 2010 г.
3. проф. Дурин, Ст., Дурина, Д. "Счетоводство на предприятието", изд. "Форком", 2002 г.
4. Рангелов, Ев. "Счетоводство на строителното предприятие", изд. "Даниел СГ" ООД, 2004 г.
5. Василева, А., Христов, В., Проданов, Г. "Коментар на НСФОМСП 2010", изд. "Нова звезда", 2010 г.
6. Закон за счетоводството
??

??

??

??

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Годишно счетоводно приключване - същност, етапи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.