Годишно счетоводно приключване - същност, етапи


Категория на документа: Счетоводство


- Справка за оповестяване на счетоводната политика;

- Справка за дълготрайните активи;

- Справка за вземанията, задълженията и провизиите;

- Справка за ценните книжа;

- Справка за участията в капиталите на други предприятия;

- Справка за приходите и разходите от лихви;

- Справка за извънредните приходи и разходи;

- Справка за финансовите резултати;

- Справка за данъците от печалбата върху временни разлики.

25. Изготвяне на отчет за дейността. Съставя се от предприятия, чиито отчети подлежат на задължителен финансов одит. Трябва да съдържа следните основни данни:

- достоверно изложение за развитието на дейността на предприятието и за неговото състояние;

- потенциалните рискове и заплахи за предприятието;

- важни събития, настъпили след датата на годишното приключване;

- прознози за развитието на предприятието;

- дейност в сферата на научните изледвания и проучвания;

- движението на акциите;

- друга съществена информация по преценка на предприятието.

Както се вижда, информацията в този отчет не може да се намери в други отчетни форми. Тя не е само информация за състоянието и перспективите на предприятието, но и оценка за неговото управление.

26. Проверка, заверка, приемане и публикуване на годишния финансов отчет, ако такова публикуване се изисква по закона за счетоводството. Проверката и заверката на годишния финансов отчет се извършва само от регистриран одитор и тя обхваща:

- проверка на прилаганите счетоводни принципи;

- проверка на извършеното годишно счетоводно приключване;

- проверка на системата за вътрешен контрол;

- проверка достоверността на годишния финансов отчет;

- проверка за съответствието между годишния финансов отчет и доклада за дейността.

Завереният годишен финансов отчет се обсъжда и приема на Общо събрание на собствениците. Публикуването става в съответствие на чл.40 от Закона за счетоводството.

27. Обсъждане на годишния финансов отчет на предприятието с неговия ръководен орган и вземане на решения по него. Съставяне на произтичащите от взетите решения статии за осчетоводяване разпределението на печалбата на предприятието или покриване на загуби.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Годишно счетоводно приключване - същност, етапи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.