Годишно счетоводно приключване - същност, етапи


Категория на документа: Счетоводство


> приключване на приходните и разходни сметки;
> съставяне на годишните финансови отчети /Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствен капитал/ ;
> съставяне на обща оборотна ведомост, ведомост за аналитична сметка, хронологии на сметки и подреждане на счетоводната документация.

При осъществяването на Годишното счетоводно приключване счетоводителите прилагат счетоводна, математическа и финансова логика, съобразена с нормативните актове и счетоводните стандарти.

Чрез осъществяване на годишното счетоводно приключване, предприятията си осигуряват успешно завършване на финансовата година при спазване на всички нормативни срокове.

Някой дейности по годишното счетоводно приключване започват по-рано, обикновено през последния месец на отчетната година, когато се извършва инвентаризация за нуждите на годишното счетоводно приключване, както и някои други дейности.

III. Етапи на годишното счетоводно приключване.

Както вече казахме, годишното счетоводно приключване е един по-широкообхватен процес. Той включва редица действия, проверки, оценки и изчисления, които имат за цел да установят, изяснят и отчетат по правилния начин събития, факти и отношения, както и да коригират грешки и пропуски, да съберат и отчетат всички първични и други счетоводни документиза дейността през отчетната година. Всичко това се извършва в условията на принципите за счетоводно отчитане и за съставяне на финансовия отчет, а именно: предпазливост, съпоставимост на приходите и разходите, запазване на прилаганата счетоводна политика, документална обоснованост.

Съставянето на годишния счетоводен отчет поставя пред счетоводния екип на предприятието извършването на обемна работа. Това става в определени, последователни фази и етапи, които са логически свързани помежду си и са взаимно обусловени. Затова се налага да се извърши цялостна подготовка в предприятието за правилното и навременно годишно приключване. Тази подготовка трябва да започне поне един месец преди края на отчетната година и да се извърши от главния счетоводител, т.е. от лицето, на което е поверено ръководството на счетоводството на предприятието и което има правомощията и отговорностите на съставител на годишния финансов отчет.

Елементи на предварителната подготовка на годишния счетоводен отчет:

* Да се направи вътрешен план-график за годишното счетоводно приключване от съставителя на годишния финансов отчет. Той трябва да обхваща отделните етапи на годишното приключване по срокове, лица и видове отчети. Необходимо е да се спази последователността на протичане на процеса на приключването и да се осигури ритъм в изпълнението на отделните етапи в работата на счетоводния екип. Този план - график трябва да се представи на ръководителя на предприятието и той да бъде утвърден от него.

* След като план - графикът е утвърден, трябва да се проведе инструктаж на материалноотговорните лица, на счетоводителите и другите служители в предприятието, които са ангажирани с предстоящото годишно счетоводно приключване, и да се поставят задачите, които е необходимо да бъдат изпълнени от всеки един от счетоводния екип. Целесъобразно би било да се изготви и издаде заповед, в която да се фиксират отговорните лица и срокове за изпълнение на всяка задача.

* Първичната счетоводна документация, която подлежи на счетоводна обработка за нуждите на годишното счетоводно приключване трябва да бъде приведена в пълен порядък, съобразно изискванията на Закона за счетоводството. В края на годината трябва да се направи преглед на първичната счетоводна документация - дали всички счетоводни документи са надлежно контирани и намерили съответно счетоводно отражение по регистрите за хронологично и систематично отчитане на дейността на предприятието.

* Трябва да се направи преглед на възникнали и прекратени през годината взаимоотношения със съдружници: особено трябва да се обърне внимание на извършеното документиране прекратяване на дяловото участие със съдружници, учредители и др. подчинени лица и предприятия и за върнатия им дялов капитал. Необходимо е да се направи проверка и на извършеното документиране на оценките на апортните вноски на приетите нови съдружници и особено дали са изпълнени изискванията в това отношение на чл. 72 от Търговския закон. Съгласно чл.72, ал.1 на Търговския закон " Ако някой съдружник, съответно акционер, прави непарична вноска, дружественият договор, съответно уставът, трябва да съдържа името на вносителя, пълно описание на непаричната вноска, паричната и оценка и основанието на правата му. ".

* Да се изяснят и уредят отношенията с бюджета по данъчни ривизионни актове, състоянието на обжалваните начети. По актове и начети, влезле в законна сила към 31.12, по които не са внесени изцяло или частично дължимите суми, следва да се начислят лихви за просрочие и да се отчетат за сметка на отчетната година;

* Наемните отношения следва да намерят своето решение за годината: да се издадат фактури за наемните вноски с изтекли срокове (при данъчните проверки се изисква фактурите де се издават към датата за заплащане на вноската, съгласно договора, а не при плащането) и да се отчетат разходи за дължими наемни вноски;

* С помощта на юрист да се направи преглед на съдебните и присъдените вземания и задължения. Спечелените съдебни искове да се прехвърлят в присъдени вземания, а по загубените искове да се вземе управленско решение: обжалване, ако има условия за това или отнасяне в загуба. За определени задължения по съдебни искове, ако са налице условия за това, да се начислят провизии. Да се отчетат резултати по решени съдебни искове в рамките на годината, когато резултатът е станал известен през следващата календарна година в рамките на годишното приключване;

* Да се направи преглед на рекламациите и по тях да се вземат управленски решения за исково производство или отписване.

* Трябва да се начислят лихви по предоставени търговски заеми и получени заеми от съдружници и да се осчетоводят с данъчно третиране по чл.26 от ЗКПО;

* Да се приключат всички сметни взаимоотношения по предоставени аванси на командированите лица и счетоводно да се отразят разходите за командировки в страната и чужбина;

* Да се уреди перфектността и правната обоснованост на извършените дарения, спонсорство и други подобни случаи на безвъзмездно предоставяне на средства;

* Да се направи преглед на договорните отношения на предприятието с други предприяти, организации и лица - изтичат ли сроковете в тях в края на календарната година и трябва ли да се приключат или да се продължат договорните отношения;

* Трябва да се предприемат мерки за пълна съгласуваност в работата като цяло и по отделните етапи на приключването, обработката на счетоводната информация, която се извършва в собствена машинносчетоводна станция или от външни териориални и други подчинени центрове за обработка на информацията.

Във времето годишното счетоводно приключване протича като единен и цялостен процес, но въпреки това то се разделя на отделни етапи. Всеки етап се извършва след създаване на определени масиви от информация в предишния етап. Затова тези етапи с логически свързани помежду си и се извършват в точно определена последователност.

Няма единно становище за броя на етапите на годишното счетоводно приключване. Те се определят от мащабите на предприятието и от отчетните обекти и информацията, която трябва да бъде обощена при годишното счетоводно приключване.
Без да са изчерпани всички възможни действия, произтичащи от спецификата на дадено предприятие, тези етапи могат да са:

1. Инвентаризиране на активите и пасивите на предприятието за нуждите на годишното счетоводно приключване съгласно изискванията на чл.21 от ЗСч и въз основа на инвертаризацията - установяване на инвертаризационните разлики и тяхното счетоводно отчитане.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Годишно счетоводно приключване - същност, етапи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.