Годишно счетоводно приключване - същност, етапи


Категория на документа: Счетоводство


14. Установяване оборотите и салдата по сметките и съставяне на предварителна оборотна ведомост ..................................................................... 16

15. Съставяне на предварителен отчет за приходите и разходите за отчетната година (към 31 декември).................................................................... 16

16. Изготвяне на Годишната данъчна декларация за данъчно облагане на печалбата и за други вноски от печалбата, преобразуване на финансовия резултат и установяване размера на данъците.................................................... 16

17. Установяване на постоянни и временни положителни и отрицателни данъчни разлики..................................................................................................... 16

18. Осчетоводяване на разликите за довнасяне на данък върху печалбата и на другите вноски от печалбата............................................................................. 16

19. Съставяне на окончателна оборотна ведомост..................................... 16

20. Съставяне на окончателен отчет на приходите и разходите................ 17

21. Съставяне на счетоводен баланс за отчетната година.......................... 17

22. Съставяне на отчет за паричния поток.................................................... 17

23. Съставяне на отчет за собствения капитал.............................................. 18

24. Съставяне на приложение към годишния финансов отчет ................... 18

25. Изготвяне на отчет за дейността.............................................................. 18

26. Проверка, заверка, приемане и публикуване на годишния финансов отчет ......................................................................................................................... 19

27. Обсъждане на годишния финансов отчет на предприятието с неговия ръководен орган и вземане на решения по него.................................................. 19

IV. Заключение............................................................................................... 20

Използвана литература ................................................................................ 22

I. Увод

Една от най-характерните особености на счетоводството е непрекъснатото обхващане и отразяване на стопанските факти, явления и процеси. Непрекъснатостта се обуславя от непрекъснатото осъществяване на стопанската дейност. За да се установи имущественото сътояние и финансовият резултат на предприятиеето е необходимо данните от счетоводството да се представят в статично състояние. Това се постига посредством извършването на годишно счетоводно приключване. Следователно счетоводното приключване се състои във временно прекратяване на записванията по счетоводните сметки (към определен момент) с цел ба бъдат изведени синтезирани отчетни показатели, характеризиращи имущественото състояние и реализирания финансов резултат към определен момент или за определен период от време. От икономическа гледна точка продължителността на отделните отчетни периоди може да се определи в зависимост на осъществяваната стопанска дейност. Поради юридически и най-вече фискални причини, отчетният период съвпада с календарната година - 01.01.- 31.12.

Според периодите, за които се извършва счетоводното приключване бива периодично и годишно. В съответствие с действащото законодателство годишното счетоводно приключване се извършва към края на отчетния период, във връзка с изготвянето на годишния счетоводен отчет. За целите на вътрешнофирменото управление, оперативният контрол и анализ на осъществяваната дейност може да се извърши периодично приключване и на по-кратки периоди от време - месечно, тримесечно, шестмесечно или деветмесечно.

II. Същност на годишното счетоводно приключване.

Годишното счетоводно приключване е завършващият етап от счетоводния процес за отчетния период. По своята същност то представлява задълбочен преглед - отчет на цялостната дейност на предприятието за съответната година. Годишното счетоводно приключване, като етап от отчетния процес, може да се разглежда като комплекс от взаимосвързани и взаимозависими отчетни процедури, които се извършват в строга последователност.

Според професор д-р Иван Душанов в книгата "Курс по счетоводство на предприятието": "Годишното счетоводно приключване може да се разглежда като специфичен процес на обобщаване и логическо преобразуване на счетоводната информация от текущото счетоводно отчитане в насока на създаване на обобщена счетоводна информация за целокупната дейност и за резултатите от тази дейност на предприятието за годината."

Създадената по този начин резултатна счетоводна информация се филтрира според информационните потребности на потребителите й, обобщава се и се синтезира в информационни масиви, създадени по икономическа еднородност и управленско предназначение. Такъв носител с комплексен характер е годишният финансов отчет.

В тесния смисъл на понятието "годишно счетоводно приключване" се включва само приключването на сметките за отчитане на приходи и разходи и извеждане на годишния финансов резултат. В широкия смисъл на понятието този процес обхваща целия период на подготовка, организация и същинско счетоводно приключване - до съставянето на годишния финансов отчет. Процесът има своята "технология" и последователност, но практически се извършват много действия едновременно и в различни посоки, с цел да се достигне крайната цел - съставянето на достоверен и пълен годишен финансов отчет. За това е необходима добра организация, професионални умения и ясна счетоводна политика на предприятието.

Годишното счетоводно приключване включва:
> преглед на счетоводната документация за въпросната финансова година;
> нанасяне на корекции;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Годишно счетоводно приключване - същност, етапи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.