Годишно счетоводно приключване - същност, етапи


Категория на документа: Счетоводство


 БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

ЦЕНТЪР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ НАУКИ

КУРСОВА РАБОТА
на тема:
Годишно счетоводно приключване, същност, етапи и значение

Изготвил:

специалност: Счетоводство и контрол

Дисциплина: "Счетоводна политика и финансови отчети"

Преподавател:

Бургас
2014

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Увод ................................................................................................................... 4
II. Същност на годишното счетоводно приключване ...................................... 4
III. Етапи на годишното счетоводно приключване............................................ 6

1. Инвентаризиране на активите и пасивите на предприятието за нуждите на годишното счетоводно приключване ................................................................ 8

2. Установяване на загубата от обезценката на активите и пасивите ........ 10

3. Отразяване на разсрочените разходи и приходи за съответния отчетен период...................................................................................................................... 12

4. Разпределяне и отнасяне по принадлежност на разходите по икономически елементи, отчетени през годината по сметките от група 60 - Разходи по икономически елементи..................................................................... 13

5. Установяване салдата по сметка 303 - Продукция , сметка 305 - Изпратени стоки и предадени работи, сметка 611 - разходи за основна дейност и сметка 612 - Разходи за спомагателна дейност ................................................ 13

6. Установяване на оборотите по сметка 614 - Административни разходи и сметка 615 - Разходи за продажба на продукция ............................................... 13

7. Заприходяване на продукцията по фактическата и себестойност .......... 13

8. Отразяване по счетоводен път на фактическата себестойност на продадената продукция, стоки, услуги и други подобни продажби по дебита на сметките от група 70 - Приходи от продажби и други приходи от обичайна дейност..................................................................................................................... 13

9. Приключване на сметките от група 62 - Финансови разходи, група 69 - Извънредни разходи, 72 - Финансови приходи и група 79 - Извънредни приходи, респективно отнасяне на тези разходи и приходи по сметка 123 - Печалби и загуби от текущата година.................................................................... 14

10. Установяване на размера на печалбата/загубата за отчетната година. 14

11. Признаване, оценяване, отчитане и оповестяване на провизии и условни задължения................................................................................................ 14

12. Установяване и евентуално отразяване на промени от допуснати грешки при съставянето на годишния финансов отчет от предходния период. 14

13. Преглеждане на събитията, настъпили между датата на съставяне и публикуване на годишния финансов отчет........................................................... 15
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Годишно счетоводно приключване - същност, етапи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.