Годишно счетоводно приключване и годишен финансов отчет


Категория на документа: Счетоводство
Тема:
Годишно счетоводно приключване и годишен финансов отчет

Изготвили темата:

Съдържание

Страница
Увод- същност, основни заадачи и изисквания....................................................................3
Годишни финансови отчети......................................................................................................6
Обща информация ( кратка справка за предприятието).......................................19
Приложения................................................................................................................................35

I.Увод - същност, основни задачи и изисквания

В зависимост от периода, за който се отнася, периодичното обобщаване на счетоводната информация може да бъде междинно (месечно, тримесечно, съответно шестмесечно и деветмесечно) и годишно.Действащият ЗСч регламентира само обобщаването на информацията само за отчетния период по смисъла на закона или годишното счетоводно приключване.При него се изпълняват и най- голям обем счетоводно-отчетни и изчислителни работи и процедури. Периодичността на приключванията в рамките на годината се определя от ръководството на предприятието в зависимост от нуждите на управлението. За накои предприятия това се изисква от държавни органи и от външни потребители на счетоводната информация. Например, такива изисквания се поставят чрез закона Закона за публично предлагане на ценни книжа, Законите за банките.

Годишното приключване е завършващ етап на счетоводноюотчетната работа за отчетния период. По своята същност то представлява подробен и задълбочен преглед - отчет и анализ за цялостната едногодишна дейност на предприятието. Като етап от счетоводния процес, годишното приключване представлява комплекс от взаимно свързани отчетни и изчислителни работи и процедури, които се извършват в определена последователност. Вав връзка с това се решават редица основни и конкретни задачи.

При годишното приключване, както и при периодични приключвания в рамките на годината, е необходимо преди всичко да се съставят счетоводни статии за стопанските операции, които съгласно действащото счетоводно законодателство трябва да се отразят по съотвтните сметки в края на периода и задължително към края на годината във връзка с изготвянето на годишните финансови отчети, като: работи, свързани с обобщаване на извършените разходи и калкулиране себестойността на продукцията и услугите, с приключване на сметките за приходите и установяване на резултатите от продажбите на продукция, стоки, услуги и други.

За разлика от периодичните приключвания в рамките на отчетната година, при годишното приключване е задължително провеждане на инвентаризация на активите и пасивите на предприятието при спазване на реда и сроковете, предвидени в глава четвърта на ЗСч.Установените резултати от тях се осчетоводяват задължително в рамките на годишното приключване. В същия срок следва да се оформят и резултатите от инвентаризациите, започнали през текущата година.
Сългасно изискванията на глава трета от ЗСч и приложимите счетоводни стандарти се извършват последващи оценки на наличните активи и пасиви на предприятието в края на отчетния период (31 декември). Както е известно, последните могат да не съвпадат с текущите оценки и са необходими и са необходими за практическото прилагане на принципа на предпазливостта. Евентуалните разлики от обезценката на стоково-материалните запаси и други активи или преоценката на активи и пасиви в зависимост от възприетите подходи при последващото им оценяване трябва да се установят и отразят по съответните счетоводни сметки преди съставянето на годишните финансови отчети.
Важна задача на годишното приключване по-нататък е установяване на крайния финансов резултат от цялостната дейност на предприятието през годината.Във връзка с това чрез финансово-резълтатната сметка 122 Печалби и загуби от текущата година се установяват постигнатите резултати от продажбите на продукция, стоки, услуги и други и се приключват сметките за отчитане на приходите от използването на ресурси на предприятието от трети лица (лихви по предоставени кредити и по банкови сметки, дивиденти, приходи от операции с финансови активи и инструменти, от валутни операции и др.) и от извънредни операции, както и сметките за финансови разходи (разходи за лихви, отрицателни разлики при продажби и последващи оценки на финансови активи и инструменти, от промяна на валутни курсове и др.) и за извънредните раходи.

За да се определи резултатът от отчетния период, който следва да се посочи във финансовите отчети като текуща печалба или загуба, се извършва данъчно преобразуване на резултата, определен като разлика от сумата на получените приходи и размера на извършените разходи. Чрез увеличаване или намаляне на приходи или разходи , които се признават (респ. Не се признават) от дейсващто данъчно законодателство за целите на определянето на данъците от печалбата, се установява данъчната печалба или загуба, на основата на която се определя размерът на дължимите( възстановимите)данъци и разходи за дануци, т.е. сумата на текущите и отсрочените разходи за данъци от печалбата (дохода).Разликата между финансовия резултат преди данъчното преобразуване (счетоводната печалба/загуба) и разходите(приходите) за (от) данъци се подочва в отчета за приходите и разходите и в счетоводния баланс като резултат от отчетния период, т.е. текуща печалба или загуба. Във връзка с това трябва да се отразят чрез съотвтните разчетни сметки и данъчните ефекти от възникналите и признатите през годината временни разлики съгласно изискванията на приложимите счетоводни стандарти.
След съставяне на необходимите счетоводни статии, свързани с годишното приключване и отразяването им в съотвтните регистри, се извършва съотвтна обработка и проверки за правилността и пълнотата на създадената счетоводна информация. Въпросите за обобщаването на данните от сметките, проверката и контролът за пълнотата и правилността на систематическите записвания по съответните счетоводни регистри са известни от общата теория (основите) на счетоводството .

Въз основа на така обобщените данни от текущотот счетоводно отчитане не се съставят годишни финансови точети (ГФО).
С оглед осигуряването на срочно и качествено извършване на всички работи и процедури, свързани с годишното прилключване, се разработва конкретен график по етапи, срокове (часове и дни) и длъжностни лица, отговорни за осъществяването им. Този график се утвърждава от ръкожодителя на предприятието и така става задължителен за изпълнение от всички вътрешни звена и лица, свързани с работата по годишното счетоводно приключване, изготвянето и представянето на финансовите отчети.

II.Годишни финансови отчети

1.Информационно съдържание и общи изисквания към изготвянето и представянето на финансовите отчети с общо предназначение
В условията на пазарно стопан ствосчетоводството на предприятието е основен източник на информация да дейността му, която се ползва от широк кръг потребирели при вземането на икономически решения (вж. Схема 1). За тази цел се изготвят и представят финансови отчети с общо предназначение.
Схема 1. Потребителски (групи потребители) на финансови отчети

ГФО са структурирано (обработено и подредено по определен начин) представяне на информацията за финансовото състояние, ефективността и промените във финансовото състояние на дадено предприятие за отчетен период.(Схема 2).

Схема 2. Класификация на информацията от финансовите отчети

I.Информация за финансовото състояние
(ресурси на предприятието, размери и форми на привлечените в стопанския оборот капитали)

Информация за активите

Информация за пасивите

Информация за собствения капиталСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Годишно счетоводно приключване и годишен финансов отчет 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.