Годишно счетоводно приключване


Категория на документа: Счетоводство


За признаване на приходи за бъдещи периоди като текущи :
Д/т с/ка 4999 "Приходи за бъдещи периоди"

К/т с/ка от раздел 7 "Сметки за приходи и трансфери"

* Осчетоводяване на всички стопански операции ,свързани с признаване на разходи и приходи за съответната година ,в т.ч. по документи , датирани през следващата година, но касаещи сделки от предходната. За отразяване на сумите ,касаещи следващия отчетен период се използват сметки 4961 "Коректив по вземания от местни лица" (за разходите) и сметка 4967 "Коректив по задължения към местни лица"(за приходите).

II. Изготвяне и представяне на предварителни оборотни ведомости.
Специфично за годишното приключване в предприятията от публичния сектор е, че преди да се състави годишният финансов отчет и преди да се приключат счетоводните сметки, чрез които се отчитат приходите и разходите, се изготвя оборотна ведомост , която се представя за одобрение в Министерството на финансите и Сметната палата. Оборотната ведомост се съставя поотделно за трите нормативно регламентирани отчетни обекта -"бюджетни", "извънбюджетни сметки и фондове" и "други сметки и дейности". Данните в тези оборотни ведомости са на ниво синтетични счетоводни сметки. Заедно с посочените счетоводни регистри (оборотни ведомости) се представя и отчет за себестойността на дейностите, осъществявани по стопански начин от бюджетните предприятия. Същите са отчетени текущо през годината по сметки от група 65 "Разходи за придобиване на активи, текущ и основен ремонт по стопански начин".Този отчет също се съставя за трите стопански области - "бюджети" , "извънбюджетни сметки и фондове" и "други сметки и дейности". Сборните оборотни ведомости и отчети се представят в определена форма и срокове в Министерството на финансите и Сметната палата. След одобрението от Министерството на финансите и Сметната палата на обобщената оборотна ведомост и другите изискващи се отчети , представени от първостепенните разпоредители с бюджетни средства , се осъществява приключването на счетоводните сметки от раздел 6 "Сметки за разходи" и от раздел 7 "Сметки за приходи и трансфери". При необходимост оборотните ведомости след приключителните операции се представят в Сметната палата.

III. Приключване на счетоводните сметки и изготвяне на окончателни оборотни ведомости.
Текущо през годината счетоводните сметки се водят с натрупване и не се приключват. Редът за приключване на счетоводните сметки е както следва:
А .Приключване на сметки от раздел 6 Сметки за разходи.
-група 60 Разходи по икономически елементи ,61 Отчетна стойност на продадени запаси, дълготрайни активи и конфискувано и придобито от залог имущество,62 Разходи за лихви и финансови услуги и 64 Пенсии, социални помощи и обезщетения , субсидии и капиталови трансфери, както и сметки от група 65 Разходи за придобиване на активи, текущ и основен ремонт по стопански начин се приключват със съответните сметки от подгрупа 120 Прираст/ намаление на нетните активи за периода в зависимост от отчетната група , за която посочените сметки се водят.
- група 67 Разходи за провизии -нето и 69 Намаление на нетните активи от други събития се приключват и в трите отчетни групи със сметка 1309 Изменения в нетните активи от други събития.
Б. Приключване на сметки от раздел 7 Сметки за разходи и трансфери.
- групи 70 Приходи от данъци и такси ,71 Приходи от продажби на активи и услуги , от дялови участия и помощи от чужбина ,72 Приходи от лихви и финансови услуги , 73 Постъпления от приватизация и други финансови операции - нето, 74 Помощи и дарения от страната и чужбина и 75 Трансфери между бюджетните и извънбюджетни сметки се приключват със съответните сметки от подгрупа 120 Прираст/ намаление на нетните активи за периода в зависимост от отчетната група, за която посочените сметки се водят.
- група 76 Прехвърлени обособени активи и пасиви между държавата, общините и други сектори на икономиката се приключва и трите отчетни групи със сметка 1309 Изменения в нетните активи от други събития.
-гр. 78 Прираст /намаление на нетните активи от преоценка се приключват и в трите отчетни групи със сметка 1301 Изменения в нетните активи от преоценка.
- гр. 79 Прираст на нетните активи от други събития се приключват и в трите отчетни групи със сметка 1309 Изменения в нетните активи от други събития.
В. Приключване на задбалансови сметки:
-подгрупа 993 Нетен резултат от стопанска дейност се приключва в зависимост от салдата по сметките в нея със съответната сметка от подгрупа 998 Кореспондиращи задбалансови сметки.
-подгрупа 995 Внос на активи и услуги и подгрупа 996 Износ на активи и услуги се приключват в зависимост от салдата по сметките в тях със съответната сметка от подгрупа 998 Кореспондиращи задбалансови сметки.
Г. Приключване на сметки от група 12 "Изменения в нетните активи за периода, произтичащи от дейността" и 13 "Други изменения в нетните активи за периода.
- съответните сметки от група 12 се приключват със сметките от група 11" Акумулиран прираст / намаление на нетните активи от предходни години" и по конкретно със сметки 1101 "Акумулиран прираст /намаление от бюджетни дейности" ,1102 "Акумулиран прираст/ намаление от извънбюджетни дейности " и 1108 "Акумулиран прираст/ намаление от други дейности.
- група 13 се приключва със сметка 1109 "Акумулиран прираст/ намаление в нетните активи от преоценки и други събития".
Във връзка с приключването на горепосочените счетоводни сметки следва да се подчертае, че всички тези операции се извършват към 31.12. на текущата отчетна година.

IV. Изготвяне и представяне на годишния финансов отчет.
Годишният финансов отчет на предприятията от публичния сектор включва :
-счетоводен баланс
-годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове
- приложение ,съдържащо обяснителна записка за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове, прилаганата счетоводна политика и информация за състоянието и изменението на основните активи ,пасиви , приходи и разходи.
Бюджетните предприятия по отношение на баланса се отличават и с някои специфични характеристики ,по важните от които са :
- В актива на баланса е предвидена колона за трите дейности (отделно се представят активите и пасивите на трите области)
- Има начален и краен баланс вместо текуща- предходна година.
- В отделна колона се посочва шифъра на ЕБК.
За разлика от счетоводния баланс ,отчетите за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове са изключително специфичен и характерен само за отчетността на публичния сектор елемент на годишния финансов отчет. Отчетът за касово изпълнение на бюджета се изготвя само от разпоредителите , които съставят собствени бюджети или администрират републиканския бюджет. Отчетът е структуриран от пет основни части :
1. Собствени приходи и помощи
2. Разходи
3. Трансфери
4. Дефицит/ излишък
5. Финансиране.
Друга специфична черта на бюджетните предприятия е, че се предоставя обобщена информация за парични наличности по бюджетни сметки ,извънбюджетни сметки в лв., и валута ,акредитиви , депозитни сметки ,парични наличности в брой и т.н.

V.Консолидация на отчетните данни
-В обхвата на консолидацията попадат само бюджетните предприятия. Не подлежат на консолидиране отчетите на контролираните от държавата/ общината предприятия и търговски дружества. Процесите на консолидация протичат в две направления
- Консолидация от нисшестоящи разпоредители към висшестоящи и първостепенни разпоредители.
-Консолидация на отчетни групи
-Не подлежат на елиминиране разходите за задължителните социално- осигурителни вноски ( за ДОО,НЗОК и фонд "ПКБ") с реципрочните им приходи от тези вноски , отчетени в осигурителни фондове - ДОО, НЗОК, фонд "ПКБ".
2. Етапи на годишното счетоводно приключване при частните предприятия.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Годишно счетоводно приключване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.