Годишно счетоводно приключване


Категория на документа: Счетоводство


1.Същност и етапи на годишното счетоводно приключване при бюджетните предприятия.
Годишното счетоводно приключване представлява една завършваща отчетния цикъл счетоводна процедура ,която съдържа редица стандартни и приложими от всички предприятия счетоводни работи и операции. Той се определя най -общо като "съвкупност от методи ,процедури и документи ,чрез които текущата счетоводна информация се преобразува ,систематизира и оповестява в информационни масиви и показатели ,които отразяват имущественото и финансовото състояние на предприятието и дават представа за неговата дейност през отчетния период. Макар да има до голяма степен стандартизиран вид на счетоводна технология ,този комплекс от процедури приема някои съществени особености в отчетността на публичния сектор .Тези особености налагат Министерството на финансите периодично да дава указания до разпоредителите с бюджетни кредити относно годишното счетоводно приключване на бюджетните предприятия за съответната година. С изрична Заповед N: 81/29.01.2002 г. Министерство на финансите утвърди и специфичните елементи и реда за изготвяне на годишния финансов отчет на бюджетните предприятия ; с регулярни писма (БДЦ или ДДС) министерството урежда и основните процедури ,касаещи изготвянето и представянето на отчетите за касово изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на първостепенните разпоредители и общините. Отчитайки специфичните разпоредби в горепосочените указания на Министерство на финансите ,можем да опишем счетоводната технология ,свързана с годишното приключване в предприятията от публичния сектор като състояща се от следните основни етапи:
* Предварителен етап
* Изготвяне и представяне на предварителни оборотни ведомости
* Приключване на счетоводни сметки и изготвяне на окончателни оборотни ведомости.
* Изготвяне и представяне на елементите на годишния финансов отчет
* Консолидация на отчетните данни в публичния сектор

I. Предварителен етап :
На този етап бюджетните предприятия извършват редица стандартни счетоводни процедури ,добре познати и приложими от всички предприятия. Тук се акцентират на няколко счетоводни процедури, описани както следва:
* Инвентаризация
Инвентаризацията се определя като процес на подготовка и фактическа проверка чрез различни способи на натуралните и стойностните параметри на активите и пасивите на предприятието към точно определена дата, съпоставянето на получените резултати със счетоводните данни и установяването на евентуални разлики. Последователността на провеждането и е следната:
- Издаване на Заповед за инвентаризация, подписана от ръководителя на бюджетното предприятие;
- Определяне на сроковете за извършването и и отговорните за това лица;
- Документиране на резултатите от инвентаризацията в инвентаризационен опис- сравнителна ведомост
- Създаване на счетоводна информация за резултатите от инвентаризацията.
От инвентаризацията биха могли да се регистрират следните резултати:
- Съответствие между фактическата наличност на активите и пасивите и наличността им по счетоводни документи -при това положение не се съставя счетоводна статия.
- Фактическата наличност на активите е по-голяма от наличността по счетоводно документи -налице е излишък. За него се използва сметка от подгрупа 793 "Излишъци на активи".Съставя се следната статия :
Д/ т с/ка гр.20,21."Дълготрайни материални и нематериални активи"
Д/т с/ка от раздел 3 "Сметки за МЗ и конфискувани активи"
Д/т с/ка раздел 5 "Сметки за финансови активи"

К/т с/ка 793 "Излишъци на активи"
Счетоводната статия се съставя със справедливата стойност на незаприходения актив (установения излишък).
-Когато фактическата наличност е по-малка от наличността по счетоводните документи ,е налице липса. Липсата може да бъде по вина на МОЛ ,както и без негова вина. Когато МОЛ няма вина за регистрираната липса ,тя се отчита като намаление на нетните активи от други събития по счетоводната сметка от подгрупа 693 "Липса на активи и установени неотчетени пасиви".Съставя се счетоводната статия:
Д/т с/ка подгрупа 693 "Липса на активи и установени неотчетени пасиви"

К/т с/ка гр.20 "Дълготрайни материални активи"

К/т с/ка гр.21"ДНМА"

К/т с/ка от раздел 3 "Сметки за МЗ и конфискувани активи"

К/т с/ка от раздел 5 "С/ки за финансови активи"

К/т с/ка за неотчетен пасив
Счетоводната статия се съставя с отчетната стойност на липсващия актив , респективно неотчетения пасив. Това е така ,защото в бюджетните предприятия не се начисляват амортизации на материалните и нематериалните дълготрайни активи, които са включени в бюджетната дейност. Тези, които обслужват извънбюджетната и друга дейност, се амортизират по обичайния ред.
Във връзка с инвентаризацията на разчетите следва да се акцентира и върху две съпътстващи процедури- отписване на вземания или задължения поради изтичане на давностни срокове и други причини ,както и анализ на просрочени разчети и отразяване на отчетната им стойност по задбалансовите сметки от подгрупа 9991"Статистика по просрочени вземания" и 992 "Статистика по просрочени задължения".
* Преоценка на активите и пасивите
Преоценка се извършва за:
- Валутните активи и пасиви по курса на БНБ към 31.12. на отчетната година за съответната валута
- МЗ ,ако отчетната им стойност е по- ниска, респективно по-висока или по- висока от тяхната справедлива цена към датата на счетоводния баланс;
- Други активи - материални и нематериални дълготрайни, финансови и др.
Осчетоводяването на разликите от преоценките се извършва чрез използване на съответните сметки от гр.78 Прираст /намаление на нетните активи от преоценка, кореспондиращи със съответните сметки за преоценявани активи и пасиви.

* Признаване на разходи и приходи за бъдещи периоди като текущи
Специфично за предприятията от публичния сектор е, че приходите и разходите за бъдещи периоди се отразяват при възникването им като разчети - разходите като бъдещо вземане ,а приходите като бъдещо задължение. Към 31.12 на отчетния период се съставят счетоводните статии с припадащата се част на приходите и разходите за бъдещи периоди за текущия отчетен период .За признаване на разходите за бъдещи периоди като текущи:
Д/т с/ка от раздел 6 "Сметки за разходи"

К/т с/ка 4991 "Разходи за бъдещи периоди"Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Годишно счетоводно приключване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.