Финансово счетоводство - разчети


Категория на документа: Счетоводство


Отразяват се и сделки по събития като ликвидация, безвъзмездно предаване на активи и др. регистрираните по закона лица които осъществяват вътреобщностни доставки подават до 14то число на следващия месец и VIES декларации, където се посочват вътреобщностните доставки. Какво се посочва е регламентирано в правилника за прилагане на ЗДДС. Системата VIES позволява на всеки да провери в реално време да провери и запише идентификационния номер на контрагента.
Отчитане на ДДС

453
- 4531 - активна сметка
o 304/
o 4531
o /401
- 4532 - активно-пасивна сметка. Когато продаваме
o 501/
o /702
o /4532
o В края на данъчния период се дебитира
- 4538 - активна
- 4539 - пасивна

4531 в края на периода е дебитирана с 10000
4532 е кредитирана с 11000
4532/4531 - 10000
- 4531 остава с нулево салдо, докато 4532 трябва да се додебитира с 1000лв за приключването
o 4532/4539 - 1000
o 4539/503 - 1000

Вариант 2
4531 - 9000 салдо
4532 - 8000 салдо

4532/45311 - 9000 - 4531 е с нулев остатък но трябва да се кредитира 4532 с 1000 ==>
- 4538/4532 - 1000
- 503/4538 - 1000

Отчитане на провизиране на задълженията
Провизия - задължение с неопределен размер и срочност. Тя възниква когато са налице обременяващи договори, конструктивни задължения, нанесени щети на околна среда, отстраняване на дефекти в рамките на гаранционен срок, при пенсии.
Обременяващ договор - договор за 5г за наемане на офис в крайна част на града. На втората година трябва да преместим офиса на друго място. Договорът който е бил сключен е обременяващ. Тези разходи за посрещането на договора ще се поемат от провизиите.
Предприемач в строителството отчислява провизии за да отстрани дефекти по сградата в рамките на гаранционния срок
При пенсиониране служителите получават накуп възнаграждения, които също могат да се поемат от провизиите.
Провизия за да се признае трябва да се оцени. Това е трудно, затова оценката трябва да е максимално близка до това което би настъпило. Оценката може да се базира на експертна оценка, предходни събития и др. когато провизията е недостатъчна ще се доначисли, а ако е била по-голяма ще се преизчисли в приходи. Самата провизия е разход.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансово счетоводство - разчети 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.