Финансово счетоводство - разчети


Категория на документа: Счетоводство


Разчети

Видове разчети

Предприятията влизат в различни взаимоотношения с контрагентите - стопанско-правни, по повод на задължения или вземания от тях. Класификацията помага за разбирането как методологически да се осчетоводяват.

Стопанско-правни - при наемане на чужди активи, активи които подлежат на връщане, възникнали условни задължения и тези стопанско-правни взаимоотношения се отчитат задбалансово. Останалите взаимоотношения -
- задължения
o към доставчици
o към кредитори
o към бюджета
o към осигурителни, застрахователни институции
o към банки по повод на получени кредити
o към персонал
o и др.

Всички сметки за отчитане на тези взаимоотношения имат характер на пасивни сметки. За някои от тях като наименование - разчети (разчети с осигурители, бюджет и т.н.) тези сметки първоначално се водят като пасивни по повод на задължение на дружеството да прави различни вноски, но при определени случаи от тези организации дружеството може да има вземане на средства (възникнали застрахователни събития, от осигурителен институт (болнични, майчински)). Тогава тези сметки имат характер на активни. Затова и наименованието е разчет, а не задължение. Следователно сметките са активно-пасивни. Що се отнася до доставки, кредитори и др., те са само за задължения и само пасивни сметки
- отразяване на вземания от трети лица
o сметка клиенти
o сметка дебитори
o подотчетни лица
o начетени лица
o съдебни вземания
o присъдени вземания
Активни сметки. Има и сметки като вътрешни разчети, които са активно-пасивни. Ако сметка доставчици е пасивна, то доставчици по аванси ще е активна. Клиенти е активна сметка, но ако е клиенти по аванси - пасивна.

Отчитане разчетите по повод ДДС

ДДС е всеобщ косвен оборотен данък. Данъчната тежест я поема потребителя на стоката/ услугата. В този закон се говори за стоки като широко понятие, както и за доставки. Самото изчисляване, събиране и внасяне на данъка се прави от продавача/ вносителя на стоката. Данъчно задължените лица (с оборот над 50000лв за последните 12месеци) и тези които осъществяват вътреобщностни придобивания следва да се регистрират по закона. Има и доброволна регистрация. Регистрацията се извършва като данъчно задълженото лице подава заявление в НАП. Там се води регистър на тези лица. На облагане подлежат възмездните доставки, когато те са платими. Част от безвъзмездните доставки, когато за тях е бил ползван данъчен кредит също подлежат на облагане.
- ако ние сме закупили даден актив, ползвали сме данъчен кредит и го предоставим безвъзмездно на трето лице, то ще имаме данъчно задължение.
Що се отнася до освободените доставки, обикновено това са тези доставки свързани с земя, сгради, които не са нови. Доставките свързани с вероизповеданията, тези с нестопански характер, финансови, застрахователни, здравноосигурителни услуги и др., които изрично са посочени в закона също са освободени.

Разлика между освободена доставка и ставка 0
- при освободените доставки и тези със ставка 0 разликата е в това, че при доставки със ставка 0, при придобиване на актива лицето може да ползва данъчен кредит (от предприятие Х се купуват стоки, ползва се данъчен кредит и стоките се изнасят), докато при освободените доставки дружеството няма право на данъчен кредит.
- Ефекта при тези със ставка 0 е значим и това се прави с цел стимулация на износа
Данъчната основа при внос е МОС увеличена с импортните мита и такси + акциз ако има. ДС по ДДС е 20%, освен при туристическите услуги, които са част от организирано пътуване - 7%. За да е организирано е едно пътуване, то на туристите трябва да се предоставят поне три услуги.
- Ако при дадена доставка не е посочен данъка се счита че той вече е начислен.
Основния документ който документира доставките е фактурата. Тя трябва да е съобразена с закона за счетоводството - да се включат идентификационните номера на страните, данъчната основа, начисления данък и т.н. Тя се издава от изпълнителя на доставката и когато трябва да се промени основата на вече документирана фактура се издават "известия" (дебитно или кредитно). Известията нямат самостоятелно значение, те само допълват информацията по една фактура.
Вътреобщностните придобивания се документират с протокол, на чието основание се начислява ДДС. Данъчните декларации също могат да бъдат ползвани като първични документите. За доказване на вътреобщностните доставки освен протокола, трябва да се покаже и документ че стоката и пристигнала при получателя.
Заплащане на стоки в брой, карти, чекове, задължително доставката се съпътства и с издаването на касов бон.
За нуждите на текущото отчитане - два дневника - дневник за покупки и дневник за продажби. Те се предават в електронен формат до 14то число на следващия месец, заедно с данъчната декларация
- Дневник за покупки -
o Когато е получател
o Освободени доставки
o Вътреобщностно придобиване
o Внос с пълен, частичен данъчен кредит и др.
- Дневник за продажби
o Когато лицето е изпълнител
o Вътреобщностни доставки
o Износ
o Освободените доставки и др.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансово счетоводство - разчети 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.