Финансово счетоводство


Категория на документа: Счетоводство


Борислава Михаилова Манчева 24 група ,ф.№ 67 ИС
Всички счетоводни статии,написани от всички лекции .
Отчитане на собствения капитал
1.1. Пасивна счетоводна сметка ,аналитично отчитане , към която следва да се организира по конкретно лице записани дялови акции .Сметка 101 изискващ регистрация капитал сметката се ползва от капиталови дружества ( ООД ,АД,КДА).
1.2. Сметка 102 - основен капитал неизискващ регистрация .Тя се ползва от ЕТ,СД,земеделски кооперации и други лица , за които регистрацията на ОК не е задължителна .
1.3. Сметка 426 - вземания по записани дялови вноски .Активна счетоводна сметка , чрез която се отчитат записание към момента дялови вноски.
След провеждане на учредителното събрание на база записаните дялови вноски в дружеството се създава следната счетоводна статия :
Дебитира се сметка 426 сметка ,а се кредитира 101 или 102.

Издължаването на записаните дялови вноски може да стане в парична форма или под формата на активи.Счетоводната статия е 50 (парични средства) , дебитира се 20 (ДМА), 21 ( НДА) , 30 (материални запаси), кредитира се 426.Внасянето на записаните дялови вноски следва да стане в определени срокове ,всяко закъснение е свързано с начисляване на лихви,а в определени случаи може да се стигне до изключване на конкретно лице.
50
20
21
30 426

При издължаване на записаните дялови вноски под формата на активи ,активите се оценяват от вещи лица.назначени лица по търг.регистрация на дружеството.
Увеличаване на ОК може да има в следните случаи :
а/ увеличаване на ОК на записан нов съдружник :

426

50

101 или 102

б/Увеличаване на ОКза сметка на реализирана печалба от предприятието
122 неразпределана печалба от минали години

101

Или

102

в/увеличаване на ОК за сметка на сформирани преди това резерви
11

101

102
Увеличаването на ОК в АД може да стане за сметка на нова емисия от акции
50 -> емисионната стойност

101 номиналната стойност
Ако емисионната стойност е по-голяма > от номиналната стойност,разликата следва да намери отражение по сметка 105-премии свързани с дружествен капитал.
50 емисионна стойност

101 номинална стойност

105
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансово счетоводство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.