Финансово счетоводен анализ на предприятие


Категория на документа: Счетоводство
Курсова работа
Тема: Финансово счетоводен анализ на фирма "ХМ Томи" АД.

Изготвил:

Проверил:

За целите на курсовата работа ще разгледаме фирма "ХМ Томи" АД, със седалище гр. Добрич. Основната й дейност е търговия на едро и дребно. В прилаганата счетоводна политика на предприятието, срокът на изплащане на провизиите и срокът за признаване на разходите за бъдещи периоди не е изрично упоменат. Поради тази причина приемаме, че провизиите се включват в състава на дългосрочните пасиви, а разходите за бъдещи периоди в състава на текущите активи.

1. Коефициент на финансиране на дълготрайните активи

КФДА = Постоянен капиталДА = ДА+КА-КПДА

КФДА2012 = 1396+1053+2-13301396 = 0,80

КФДА2011 = 1134+976+2-14181134 = 0,61

Коефициентът на финансиране на дълготрайни активи изразява каква част от стойността на дълготрайните активи на предприятието се финансира за сметка на постоянния капитал. Прието е този коефициент да е минимум 1. В "ХМ Томи" АД той е по-малък от 1 и през двете разглеждани години, съответно 0,80 за 2012г. и 0,61 за 2011г. Това е така, защото краткосрочните пасиви са повече от краткотрайните активи. Предприятието не може да финансира дълготрайните си активи с постоянен капитал. Въпреки това виждаме, че коефициентът е нараснал през 2012г., което е добре за предприятието и се доближава все повече до 1.

2. Коефициент на обръщаемост на краткотрайните активи

КОКА = Нетен размер на приходите от продажбисреден размер на КА

КОКА2012 = 128841053+2+976+22 = 128841016,5 = 12,67

КОКА2011 = 10861976+2+502+32 = 10861741,5 = 14,65

Коефициентът на обръщаемост на краткотрайните активи показва броя на оборотите, извършени от краткотрайните активи за определен период. През 2011 г. 1 лев краткотрайни активи е довел до 14,65 лв. оборот, а през 2012г. до 12,76 лв. През текущата година броят на оборотите е намалял с 1,98 спрямо предходната, което не е добре за предприятието.

3. Период на събиране на вземанията от клиенти

ПСВзК = Средна стойност на вземанията от клиенти за периодаНетен размер на приходите от продажби * 365

ПСВзК2012 = 15+132212884 * 365 = 2,08 ≈ 3 дни

ПСВзК2011 = 132+43210861 * 365 = 2,94 ≈ 3 дни

Този коефициент показва периода за който предприятието събира вземанията си от клиентите в дни. И в двете години този период е приблизително 3 дни, което е изключително кратък период. Преди направеното закръгляне на стойностите се вижда, че показателят е намалял през текущата година макар и с по-малко от ден, което е добра тенденция.

4. Период на плащане на задълженията към доставчици

ППЗД = Среден размер на задълженията към доставчициЗадължения към доставчици към 31.12 на отчетната година-задължения към доставчици към 31.12 предходнатагодина+ изходящ поток, свързан с търговски контрагенти за годината * 365

ППЗД2012 = 517+4122517-412+14490 * 365 =11,6 ≈ 12 дни

ППЗД2011 = 412+2372412-237+12497 * 365 = 9,35 ≈ 10 дни

Този коефициент показва периода на изплащане на задълженията на предприятието към доставчиците си. През текущата година той е нараснал с 2 дни спрямо предходната. Това може да се тълкува по два начина. Първо колкото по-бързо предприятието изплаща задълженията си, толкова по-платежоспособно е то. В този случай нарастването с 2 дни не е добра тенденция за предприятието. От друга гледна точка, когато предприятието държи чужди средства, то оперира с пари без да изплаща лихви. В този случай увеличението с 2 дни на периода за погасяване на задълженията е добре за предприятието.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансово счетоводен анализ на предприятие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.