Финансови инструменти в контекста на МСС/ МСФО


Категория на документа: Счетоводство


- Промени в МСФО 7 - компенсиране на финансовите активи и пасиви най - късно от началната дата на първата финансова година, започваща на или след 1 януари 2013г. Банките не очакват промените да повлияят на финансовия отчет, тъй като не прилага компенсиране на свойте финансови пасиви и активи и няма споразумения за компенсиране.

- Промени в МСС 32 - компенциране на финасови активи и пасиви се прилага най-късно от началната дата на първата финансова година, започваща на или след 1 януари 2014г. Дружествата не очакват промените да повлияят на финансовия отчет, тъй като не прилагат компенсиране на свойте финансови пасиви и активи и няма споразумения за компенсиране или не очакват да има значителни промени.

- Ръководствата посочват също така и МСФО 9, който е приложим от 1 янари 2015г. и може да промени класификацията и оценката на финансовите инструменти.

Основни изисквания за оповестяване на информацията според МСС32

Забелязва се спрямо изискванията на МСС 32 Финансови инструменти: оповестяване и предтавяне, че и трите банки са спазили нормите предписани в стандарта. В сравнеие с изследване взето от " Прилагана на МСС/МСФО в България: състояние и резултати" от Икономически университет Варна направено върху банковите дружества за периода от 2003г. до 2007г. се отчита много по стриктното спазване на Международните стандарти от страна на банковите институции, което се изразява в по-пълното и точно класифициране и оповестяване на финансовата информация спрямо техните финансови инструменти. Дружествата са обърнали по - голямо внимание на информацията, която оповестяват във финансовите си отчети по отношение на лихвите, дивидентите, загубите и печалвите, свързани с финансовите инструменти за разлика от предходните периоди, където информацията е частично оповестена, непълна или липсваща.
По отношение на МСФО 7 се наблюдава , че и трите банки имат оповестявания спрямо категориите финансови инструменти, категориите финансови активи и финансови пасиви, оповестяването на отписани финансови активи, оповестяването на справедливата стойност на финансовите активи и финансовите пасиви и естеството и степента на рисковете възникващи от финансовите инструменти.
В отчетите на Пиреос и Уникредит има оповестявания отностно деривативите и хеджирането, като ръководствата прилагат и определени таблици свързани с тях. Информация от този характер липсва в отчета на банка ДСК.

МСФО определя йерархията от техники за определянето на спрведливата стойност в зависимост от това дали входящите данни за тези техники са реални или относителни.

Ниво 1: включва активи и пасиви, оценени по справедлива стойност, определена от публично достъпни данни на открития пазар.
Ниво 2: включва активи и пасиви, оценени по справедлива стойност, определена не от публичнодостъпни данни на открития пазар, а от техники на оценка обединяващи параметри предоставени от сигурни източници (напр. Bloomberg).
Ниво 3: включва активи и пасиви, оценени по справедлива стойност, не определена от данни публично достъпни на открития пазар. На това ниво са включени ценни книги, облигации и деривати, чийто параметри са относителни.

Пиреос България АД

Уникредит Булбанк АД

Банка ДСК АД

Банковия сектор е важен и влиятелен сектор на деловата активност по цял свят. Повечето физически лица и организации се ползват от услугите на банки или като вложители, или като кредитополучатели, като те играят важна роля за поддържането на доверието в паричната система. Ето защо има значителен и широко разпространен интерес към успешната дейност на банките, което от своя страна налага спазването на законовите и подзаконови разпоредби, които на свой ред изграждат чувството за достоверност и надежност за потребителите на финансовата информация, която трябва да бъде подходяща и сравнима при оценяването на финансовите резултати и дейността на баките.
Преминаването от национална счетоводна база на отчитане към меджународна безспорно води до неясното и проблими в прилагането въпреки значителното сходство на НСС и МСС. За правилното и вярно прилагане на МСС е необходимо тяхното добро разбиране от страна на потребителите, вярното им тълкуване и вземането под внимание дори и на най-малкия параграф.
В заключение може да се обобщи, че се забелязва все по - пълно, точно и вярно представане на финансовата информация във финансовите отчети спрямо МСС/МСФО, не само спрямо финансовите инструменти, но и спрямо останалите компоненти от отчетите на дружествата.

Използвана литература:
1. Капиталови пазари, Л. Кръстев
2. Теория на счетоводството, М. Динев
3. Финансово счетоводство, В. Георгиев, Г. Генов
4 .Финансови инструменти, Д. Михайлов
5. Прилагана на МСС/МСФО в България: състояние и резултати, Ф. Филипова
6. Международен счетоводен стандарт 32 Финанви инструменти: оповестяване и преставяне
7. МСС 39 Финансови инструменти: признаване и измерване
8. МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване
9. Счетоводство на капиталовите дружества, П. Захариев
10. Хармонизация на счетоводството, Ф. Филипова
11.Ръководство по инвестиции, Ст. Петров
12. Методи и подходи за представяне на финансови отчети на инвестиционните компании, Ю. Гиков
13. Предизвикателства пред счетоводството във финансовата система, Г. Баташки, Д. Ималова

??

??

??

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансови инструменти в контекста на МСС/ МСФО 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.