Финансови инструменти в контекста на МСС/ МСФО


Категория на документа: Счетоводство


2. Прилагана на метода на справедливата стойност в банковите дружества

Методът на справедливата стойност е метод на отчитане при който балансовата стойност на инвестицията се преоценява по справедлива стойност. Той се прилага в случаите когато при първоначалното й придобиване инвестицията се класифицира като финансов актив по реда на МСС 39 Финансови инструменти - признаване и оценяване. По смисъла на този стандарт две категории финансови активи е възможно да бъдат преоценявани по справедлива стойност
- Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, в т. ч. финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, определени като такива и финансови активи, държани за търгуване
- Финансови активи на разположение за продажба.
Към финансовите активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата - определени като такива, може да се отнесе всеки финансов актив, в т. ч и акции, ако се преоценява по справедлива стойност и разликите от преоценките се отчитат във финансовия резултат.
Към финансовите активи, държани за търгуване се отнасят придобити ценни книжа с намерението да бъдат продадени в близко бъдеще (максимум 12 месеца от датата на придобиването) с цел да бъде реализирана печалба от продажбата. Разликите от преоценка по справедливата стойност се отчитат като финансови приходи или финансови разходи.
Към финансовите активи на разположение за продажба се отнасят придобити финансови инструменти, които не са класифицирани в групата на финансовите инструменти, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата. Разликите от преоценки по справедлива стойност се отчитат в увеличение или намаление на резерва от последваща оценка на активи (преоценъчен резерв).
Критериите за калсифицирането на финансовите инструменти, е първоначалното намериние на предприятието за генерирането на бъдещи инкономически ползи. Първоначалната оценка на ценните книжа е тяхната справедлива стойност, което се отнася до пазрната оценка, която може да бъде определна надежно с парично заплащане, като според новия МСФО 13 Измерване на справедлива стойност в нея не се включват допълните разходи.
Съгласно МСС 39 Всички финансови активи и финасови пасиви се признават в счетоводния баланс, а всички деривативни инструменти се отчитат задбалансово, тъй като според концепцията за историческата цена на печалбите и загубите от промяна на такива пера не се отчитат, докато не се реализират, което от своя страна би могло да доведе до умишлено невярно представяне на информацията във финансовите отчети. Като следстви е от това Комитета по международни счетоводни стандарти определя финансовите инструменти основно да се отчитат по справедлива стойност. След първоначалното им придобиване финансовите инструменти биват преоценявани. Последващото оценяване на финансови активи и пасиви се обуславя от това към коя отчетна група е отнесен активът или пасивът при първоначалното му признаване. Според стандарта има 3 вида последващи оценки :
• Цена на придобиване - това е цената, намалена с евентуалните загуби от обезценка. Тя бива покупната цена + допълнителните разходи, свързани с придобиването на актива. Оценяват се кредити и заеми, възникнали първоначално в предприятието, които са без фиксиран падеж.
• Амортизируема стойност - амортизируемата стойност на финансов актив или финансов пасив е "стойността, по която се оценяват финансовите активи и финансовите пасиви при първоначалното им признаване, минус погашенията по главницата, плюс или минус натрупаната амортизация на разликата между тази първоначална стойност и стойността на падежа, изчислявана по метода на ефективния лихвен процент, и минус всяко намаление вследствие на обезценка и несъбираемост." Амортизируемата стойност е балансовата стойност. Амортизируемата стойност е първоначалната стойност на инвестицията, коригирана с премията или отбива. Според МСС 39 амортизирането на премията или отстъпката следва да бъде по "метода на ефективния лихвен процент".Ефективният лихвен процент e нормата за дисконтиране. Той отчита намаляването на задъжението до падежа му. Той следва да се разглежда като "вътрешна норма на въвращаемост на финансовия инструмент." Ефективния лихвен процент се използва като дисконтиращия фактор, който прави дисконт на очакваните бъдещите парични потоци до падежа. Амортизираната стойност се използва при инвестициите, държани до падеж; заеми и вземания с фиксиран падеж
• Справедлива стойност - по нея се отчитат инвестициите, държани за продажба; финансовите активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата (държани за търгуване и отчитани по справедлива стойност, определени като такива).
Според противниците на справедливата стойност , тя не е подходящата оценка за всички финансовите инструменти в банките, като спордед тях тя е приложима, за тези които се държат за търгуване и за които има надеждни и леснодостъпни пазарни цени. Много от договорите за деривативи имат нулеви разходи в началото и отчитането по справедлива стойност е от решаващо значение, тъй като включва потенциалната им експозиция в отчетите. Така те стават "видими" за инвеститорите. Същевременно справедливата стойност е подвеждаща за инвеститорите по отношение на активите, които банката има намерение да задържи за дълъг период от време или до падеж, както и за пасивите, които ще бъдат уредени на падеж по номиналната им стойност. Такива са по-голямата част от кредитите и депозитите на търговските банки. Последващата оценка на подобни финансови инструменти по справедлива стойност и признаването на възникналите разлики като приход или разход засилва нестабилността на финансовите отчети. Моделът за отчитане на финансовите пасиви в МСС 39 поражда парадокса да се отчита приход, когато справедливата стойност на собствения дълг на банката се понижава в резултатна намаляване на нейната кредитоспособност. Обяснението е, че тя може да изкупи дълга си и да реализира печалба. В действителност, особено при криза банките не разполагат с допълнителни средства за обратно изкупуване на дълга си. Изследване на KPMG върху финансовите отчети на големите европейски банки за 2008 година, констатира че "много банки отчитат печалби, свързани с кредитния риск на собствения си дълг. Тези печалби ще се проявят обратно през следващите години с наближаване на падежа, ако дългът не се изкупува на по-ниската стойност".
Някой автори изразяват съмнение във възможността справедливата стойност да бъде ползвана като мярка за оценяване. Те се аргументират с теоретичния и хипотетичен характер на подобна оценка, произтичащ от същността на категориите стойност и цена. От гледна точка на оценката, стойността трябва да се различава от цената, тъй като тя отразява становището на даден инвеститор по отношение на очакваната бъдеща възвръщаемост на активите. Има много мнения относно стойността на даден актив, тъй като има много потенциални инвеститори. Цената, от друга страна е резултат от сравнението между различните гледни точки. Цената е факт, а не становище. Справедливата стойност, напротив, е теоретичната цена, която Предприятието може да получи, ако реши да продаде активи или да уреди пасиви. Справедлива стойност е действително становище по хипотетичен факт и се отнасят към него като пазарна стойност, но това не я прави по-малко теоретична.
Според авторите, които се застъпввад за използване метода на справедливата стойност, този метод има няколко основни предимства:
- Използванто на справедливата стойност ще позволи на потребителите на финансови отчети да получат веярна и честна информация за фактическото финансово състояние на предприятието, тъй като тя отразява икономическите условия и промените в тях
- Осигурява последователна и сравнима база за оценка, тъй като инструментите се оценяват към определен момент и в съответствие със същия принцип - безпристрастно измерване независимо от периода и конкретното предприятие
- Дава ясна представа за икономическия доход, като авторите посочват че отчитането по справедлива стойност е решение на счетоводния проблем за измерването на дохода и е за предпочитане пред многото правила за измерването му при отчитане по историческа цена или при смесен модел на оценяване.

След промените от 2008г. в МСФО 7 банковите дружества са длъжни да въвеждат три йерархични нива за определяне на справедливата стойност, както и да направят допълнителни оповестявания за надежността на оценката по справедлива стойност. Проблем пред банковите институции е също и промяната на МСС 39 Финансови инструменти: представяне и оповестяване, според който при наличието на прекласифициране на финасов актив всички внедрени деривативи трябва да бъдат оценени и ако е необходимо, да бъдат отчитани отделно във финансовите отчети.

III. Емпирично изследване

За целите на курсовата работа са разгледани финансовите отчети на няколко банки за периода на 2012 година от годишната класация на фондация "Банки Инвесиции Пари". Основна цел на фондацията е да издига авторитета и доверието във финансовата система на България, като работи за максимална прозрачност и обективна оценка на постиженията в сектора. Госишната каласация се извършва по прозрачна методология, разработена от Българската агенция за Кредитен Рейтинг, която е съгласувана и приета като обективна от всички банки в България. Методологията не се променя във времето и позволява не само обективна оценка на финансовите институции за всяка отделна година, но и съпоставимост на тяхното представяне в отделните години на класацията.
За сравнителна база са разгледани отчетите на групи банки от класификацията на " Най - добра банка 2012г.", като са взети под внимание трите банки на челни позиции.
Класацията за "Най - добра банка 2012г." е направена въз основата на сборна оценка от 12 показателя:
- Възвръщаемост на активите
- Нетен лихвен марж
- Отношение собствек капитал към среден размер на лихвите
- Отношение текущи активи към общи активи
- Коригирано ниво на ливъридж
- Динамика на привлечените депозити за оценяваната година
- Динамика на собствения капитал
- Дял на депозитите на граждани в общите депозити
- Отношение среден размер на кредитния портфейл към среден размер на активите
- Общо активи
- Собствен капитал
- Възвръщаемост на собствения капитал

Банките са класирани на база финансовите им данни, като подреждането е направено, преди да бъдат достъпни одитираните годишни отчети за всички институции. Поради това е базирано на по-ограничените данни от надзорното оповестяване в БНБ. Използван е и показател, който не е част от финансовите им отчети - кредитният рейтинг, присъден от една от трите големи международни агенции - S&P, Moody's или Fitch. Положителното на тази оценка е, че е външна за банките и не подлежи на контрол от тяхна страна.
Банка ДСК е най-печелившата банка в страната, както от началото на 2012 г., така и за третото тримесечие. За периода от 1 юли до 30 септември банката отчита печалба от 69.19 млн. лв., с което положителният резултат за първите девет месеца нараства до 186.12 млн. лв. Втората позиция се заема от Уникредит Булбанк, спечелила 58.7 млн. лв. за тримесечието и 154.65 млн. лв. от началото на годината. Двете най-големи банки в страната по размер на активите (Уникредит Булбанк и Банка ДСК) формират над 67% от печалбата на банковата система. Общо 22 от опериращите 31 банки в страната са реализирали печалби през третото тримесечие на годината, докато от началото на 2012 г. те са 25.
Банка ДСК ЕАД е създадена на 2 марти 1951 година в България, като централизирна депозитно-приемателна институция. От 1998г. е преобразувана на търговска банка, а от 2002г. БНБ предоставя на банката пълен банков лиценз, като от 26 януари 1999г. Софийски градкси съд регистрира ДСК като еднолично акционерно дружество със 100% участие на държавата.
Уникредит Булбанк АД е универсална българска банка, образувана от слуването на Булбанк АД, Еоч Ви Би Банк Биохим АД и банка Хеброс АД, извършено на 27 април 2007г., като банката притежава пълен банков лиценз за извършване на банкови операции.
Банка Пиреос България АД е търговка банка, предлагаща на свойте клиенти бакиране а дребно, корпоративно банкиране и инвестиционни банкови услуги.
С изключение на малки различия в позициите на оповестяванията се забелязва че като цяло оповестяванията в приложенията по отношение на финансовите инструменти, начина на образуване на справедливите им стойности, обезценка, компенсации и др са много сходнии почти идентични. Те са преставени достоверно и отговорно и в съответствие с Международните стандарти за финансовоотчитане.
В приложенията към отчетите е упоменато, че финансовите отчети на дружествата се изготвят според изискванията на Международните стандарти за финансово отчитане приети от Комисията на европейския съюз. Във приложенията е посочена, че като база за оценка на деривативните финансови инструмети, финансовите активи и финансовите пасиви за търгуване, както и активите на разположение за продажба се оценяват по справедлива стойност. В отчетите за финансовото състояние финансовите инструменти са представени като финансови активи за търгуване, на разположение за продажба, държани до падеж и вземания от банки и други клиенти. Признаването на финансовите инструменти е по справедлива стойност, като за тези които не се отчитат при последваща оценка по справедлива стойност в печалбата или загубата, разходите по осъществяването на сделката се отчитат в справедливата стойност при първоначалното признаване. Финансовите активи за търгуване и инвестиции, кредити и вземания, както и финансовите пасиви банките отчитат по амортизирна стойност на датата на уреждане, като тя представлява сумата, по която финансовия актив или пасив се оценява при първоначалното му признаване, минус погашенията по главницата, плус или минус кумулативната амортизация, като се използва ефективния лихвен процент за разликата между първоначално признатата сума и сумата на падежа минус разходите за обезценка.
При използването на справедливата стойност се използват борсовите цени на активния пазар за даден финансов инструмент, когато това е възможно. Пазара се счита за активен, когато борсовите цени са регулирани и лесно достъпни и представляват актуални и редовно осъществявани преки сделки. Ако пазарът е неактивен, то дружествата използват методи за оценка, които включват използване на скорошни преки сделки между информирани страни, съпоставка с текущата справедлива стойност, които са сходни по същество анализи на дисконтните парични потоци и др. Основна цел е да се създаде оценка възможно най - близка до тази, която участниците в пазара биха взели при определяне на цената. Като най-добрия показател за справедливата стойност на един финансов инструмент при първоначално признаване се посочва цената на сделката, което е справедливата стойност на даденото или полученето вложение.
В отчета на банка ДСК е посочено, че активите и дългите позиции се оценяват по цена "купува", а пасивите и късите позиции се оценяват по цена "продава". Дружеството отписва финансови активи, когато договорните права от паричните потоци от финансовия актив изтекат, или когато прехвърли правата оза получаване на договорните парични потоци от финансовия актив в транзакция, в която се прехвърлят всички съществени рискове и печалби от притежаването на финансовия актив. Финансови пасиви се отписват, когато договорните задължения на банката са изпълнени, отменени или изтекат. Банката има има законно право да компенсира признатите стойности при компенситане на финансови активии пасиви, като нетната стойност се отчита в отчета за финансово състояние.
И тритедружества извършва към всяка дата на изготвяне на финансовите отчети преглед за наличие на индикации за обезценка на финансовите активи, които не се отчитат в печалбата или загубата, като такава се извършва когато има обективно доказателство за нейната необходимост. Прави се преценка за необходимостта от обезценка на кредити и нвестиции до падеж на индивидуална и групова основа, като те се оценяват за специфична обезценка, а останалите се оценяват на портфейлна база.
Навлизането на някои нови стандарти, промени в стандарити и разяснения, одобрени за прилагане от ЕК , биха могли да се приложат по-рано, въперки че не са задължителни, като тези промени на МСФО не са били приложени по-рано в отчетите. През периода са насъпили следните промени :Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансови инструменти в контекста на МСС/ МСФО 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.