Финансови инструменти в контекста на МСС/ МСФО


Категория на документа: Счетоводство


Икономически университет - Варна

Курсова работа
на тема
Финансови инструменти в контекста на ММС/МСФО

Изготвил: Росица Лефтерова Проверил: проф. д-р Фаня Филипова
СК, група 4, фак. № 11867

гр. Варна
Съдържание:

I. Въведение ......................................................................стр 3
II. Финансови инструменти
1. Правна регламентация ..................................................стр 4
2. Същност и характеристика ............................................стр7
3. Видове финансови активи и инструменти ..........................стр12

III. Хaрмонизация на финансовите инструменти с МСС - перспективи и проблемни въпроси
1. Актуални проблеми свързани с МСС 32, МСС 39 и МСФО7....стр22
2. Прилагане на метода на справедливата стойност в банковите дружества....................................................................стр26
IV. Емпирично изследване ......................................................стр31

I. Въведение
Финансовите средства (активи) на едно предприятие включват паричните средства и финансовите инструменти. Финансовите инструменти от своя страна преставляват договори, пораждащи едновременно както финансов актив в това предприятие, така и финансов пасив или инструмент на собствения капитал в друго предприятие.
Финансовите инструменти, съгласно определението дадено им в Закона за пазарите на финансови инструменти, представляват ценни книжа и инструменти различни от ценни книжа, като: инструменти на паричния пазар, дялове на предприятия за колективно инвестиране, опции, фючърси, суапове, форуърдни договори и други деривативни инструменти.
Финансовите инструменти са категория, в чийто състав се включват както традиционните вземания, задължения, парични средства, акции и облигации, така и деривативи и сложни финансови инструменти, позволяващи на предприятията при наличие на развит капиталов пазар да управляват и намаляват различните видове стопански риск, свързани с тяхната дейност.
В практиката на развитите в пазарно отношение страни се срещат разнообразни финансови инструменти, което е породило необходимостта от възприемане на единни правила и изисквания за тяхното счетоводно третиране. За целта Съветът за МСС е разработил и утвърдил два международни счетоводни стандарта: МСС 32 Финансови инструменти: оповестяване и представяне, и МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване. Разработването на стандарт за финансовите инструменти започва още през 1988г, а през 1994 Комитета решава да раздели материята в два стандарта - един за представяне и оповестяване и един за признаване и измерване. През 1995г. е завършен МСС32 и влиза в сила от 01.01.1996г. МСС 39 е одобрен от КМСС през 1998г. и е в сила от 01.01. Въпросите, свързани с финансовите инструменти, са доста сложни и многообразни. Сред тях основно място заемат тези за: същността и класификацията на финансовите инструменти, първоначалното признаване и оценка; последващите оценки, преоценки и обезценки; отписването и въпросите за хеджирането. Тяхното изясняване и усвояване е основа за правилното им използване и отчитане.
II. Финансови инструменти

1. Правна регламентация

Законовата рамка е неразделна част от всяка сфера на дейност. Тя определя правилата за осъществяването на съответната дейност, начина, по който се извършват операциите, както и контрола осъществяван от определените за целта държавни органи. Законовата рамка има две основни направления - първично законодателство, което включва отделните закони, кодекси, документи приети от парламента и вторично (подзаконово) законодателство - наредбите, които спомагат за правилното разбиране и боравене със съответните им закони.

Правата и задълженията на участниците са регламентирани от законовата рамка, устройствените принципи и основните понятия в законите, а административните и функционални изисквания са уредени във вторичното законодателство.
Участието на страната ни в Европейския съюз, я обвързва с разработените от Европейския парламент и Съвета на Европиейския съюз Директива 2004/39/ЕО от 21 април 2004 отностно пазарите на финансови изнструменти. Основна цел на тази директива е разширяване на понятието за финансови инструменти с оглед еднаквата регламентация на различни правни явления и защита на инвеститорите на пазара на финансови инструменти. В нея са регламентирани определенията за разлинчините финансови инструменти и деривативи. Първичното законодателство включва:

* Закон за Комисията по финансов надзор (КФН) - урежда създаването на държавен орган, които да следи за спазването и прилагането на съответните закони. В него са определени поднадзорните субекти на комисията и кои са операциите на финансвите пазари, които трябва да следват уредбите в този закон. Определя функциите на комисиятаи нейните членове, актовете които издават и реда, по който се обжалват.
* Закон за пъблично предлагана на ценни книжа (ЗППЦК) - той определя точно и ясно дефинициите касаещи публичното предлагане на ценни книжа, начина, по който това се осъществява, реда на подготовка и извършване на предлагане и начина на изготвяне на проспект. Целта на Закона за публично предлагане на ценни книжа е осигуряването на защитa на инвеститорите и създаването на условия за развитието на открит и ефективен капиталов пазар в страната. В сила е от 31.01.2000г.

* Закон за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) - дава дефиниция за това кои са финансови инструменти. В него се опеределят структурата, лицензирането и изискванията към инвестиционните посредници. Внего се посочва кои пазари са регулирани и кои нерегулирани и условията, на които трябва да отговарят, както и отчетността, която трябва да спазват. Приет на 14 юни 2007г.

* Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗСПФИ) - определя редът, по който участницита на пазара трябва да интерпретират информазиятаи да не злоупотребяват с нея, както и начините за предотвратяване на различните техники за манипулиране на цените на финансовите инструменти.

* Закон за дружествата със специална инвестиционна цел(ЗДСИЦ) - Посредством тях се разширяват инвестиционните възможности и се създават условия за включване в инвестиционния процес на нови участници. Дружеството със специална инвестиционна цел е акционерно дружество, което при условията и по реда на специален закон - Законът за дружествата със специална инвестиционна цел, инвестира паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти или във вземания, като имотите трябва да се намират на територията на Република България.

Нуждата от уедаквяване и идентифициране на единни правила се обуславя от различните местни, национални счетоводни стандарти и законодателства и налага необходимостта от разработването на Международните счетоводни стандарти. През 1988 година Комитетът за международни счетоводни стандарти започва да разработва счетоводни правила за отчитането на финансовите инсрументи. Те са сложни за разбиране и прилагане, което налага непрекъснатото им преработване и промяна.
Счетоводното отчитане на финансовите инструменти е регламентирано в два от международните счетоводни стандарти - МСС32 Финансови инструменти-оповестяване и представяне и МСС39 Финансови инструменти - признаване и оценяване. През 1994 Комитета решава да раздели материята в два стандарта - един за представяне и оповестяване и един за признаване и измерване. През 1995г. е завършен МСС32 и влиза в сила от 01.01.1996г. . Прилагането на стандарта поражда много проблеми в разбирането на счетоводна информация, поради което се налагат корекции през 2005 г. Издадените по-рано пояснения: ПКР 5 "Класификация на финансови инструменти-клаузи за уреждане под условие", ПКР 16 "Акционен капитал-обратно придобити инструменти на собствения капитал" и ПКР 17 "Собствен капитал - разходи за операции със собствен капитал" биват премахнати. Последаната промяна на стандарта е от декември 2011г, влиза в сила в България от 01.01 2014 г. През 2005 година е готов проектът МСФО 7 Финансови инструменти: Оповестяване, който влиза в сила от 1 януари 2007 г. Материята относно оповестяването от МСС 32 се прехвърля в МСФО 7, който влиза в сила от 01.01.2007г. като добавя някои нови изисквания относно оповестяването. Целта на МСС32 е да подпомогне потребителите на финансовите отчети да разберат по-добре значението на балансовите (признати) и задбалансовите (непризнати) финансови инструменти за финансовото състояние, резултатите от дейността и паричните потоци на предприятието. МСС 39 установява принципите за признаване, оценяване и оповестяване на информация за финансови активи и финансови пасиви, като допълва изискванията за оповестяване, преставени в МСС 32.

МСС 39 е одобрен от КМСС през 1998г. и е в сила от 01.01.2001г. Последната му ревизия е в сила от 01.01.2005г. Стандартът търпи промени през април 2009г., като частта от МСС 39, отнасяща се до класифицирането и отписването на финансови активи и пасиви, както и отчитането на внедрени деривативи, се заменя с МСФО 9 Финансови инстрименти, в сила в България от 01.01.2015г. Целта на съществените промени, настъпили в счетоводния стандарт e опростяване на тектовете в стандартите.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансови инструменти в контекста на МСС/ МСФО 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.